Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa,
2“Israa7eela asaa gishshau, neeni Midiyaama asaa bolli GODAA haluwaa kiya; hegaappe guyyiyan, neeni haiqqana” yaagiis.
3Hegaa gishshau, Muusee asaa, “Midiyaama asaa bolli GODAA haluwaa kessana mala olaa baanau, intte asaa ola miishshaa gixissite.
4Issi issi Israa7eela zaretuppe issi sha7u attuma asaa olau yeddite” yaagiis.
5Yaagin Israa7eelappe tammanne naa77u sha7u attuma asai, issi issi zariyaappe issi sha7u asai, olau giigidosona.
6Issi issi zariyaappe issi sha7u asaa Muusee qeesiyaa El77aazara na7aa Piinihaasaara olau yeddiis; yeddin Piinihaasi geeshsha miishshatanne malaatau punniyo xurumbbaa banaara ekkidi biis.
7GODAI Muusa azazidoogaadan, eti Midiyaama asaara olettiiddi, attuma asaa ubbaa woridosona.
8Qassi Midiyaama kawota ichchashata, Eewa, Reqeema, Xuura, Huuranne Rebaa7a giyoogeeta woridosona. Eti qassi Bi7oora na7aa Balaamakka bisuwan siifidosona.
9Israa7eelati Midiyaama maccaasatanne naata omooddidi, eta miizzaa, eta dorssaa wudiyaanne eta miishsha ubbaa bonqqidosona.
10Midiyaama asati de7ido katamata ubbaanne eta moottata ubbaa taman xuuggidosona.
11Eti asaa, mehiyaanne omooddidobaa ubbaa ekki efiidosona.
12Eti omooddido asatanne bonqqidobata Muusekko, qeesiyaa El77aazarakkonne Israa7eela maabaraakko, Yarkkoppe hefinttan, Yorddaanoosa SHaafaa matan de7iya Moo7aaba Dembban eti dunkkaanidosaa ehiidosona.
13Muusee, qeesee El77aazarinne maabaraa halaqati ubbai dunkkaanidosaappe gaxi etaara gaittanau kiyidosona.
14Olaappe simmida gadaawatu bolli, shaalaqatu bollinne mato halaqatu bolli Muusee hanqqettiis.
15Muusee eta hagaadan yaagiis; “Maccaasa ubbaa intte aissi ashshidetii?
16Eti Balaama zoriyan, Pa7oora giyoosan Israa7eela asai GODAA naaqqidi, eeqau goinnanaadan oottidaageeta; GODAA asaa bolli boshai yiidoogee hegaassa.
17Hegaa gishshau, ha77i attuma naata ubbaa worite; qassi attuma asaara zin77ida maccaasa ubbaa worite.
18SHin attuma asaara zin77ibeenna macca naata ubbaa intteyyo ashshite.

19Intte giddoppe asa worida uri woikko ahaa bochchida uri ooninne dunkkaanidosaappe gaxan laappun gallassaa utto; heezzantta gallassinne laappuntta gallassi inttenanne intte omooddidoogeeta geeshshite.
20Qassi maayo ubbaanne galbbappe, deeshsha ikiseppenne mittappe oosettidabata ubbaa geeshshite” yaagiis.
21Yaagin qeesee El77aazari olaappe simmida olanchchata hagaadan yaagiis; “GODAI Muuseyyo immido higgiyaa maarai hagaa:
22Worqqaa, biraa, nahaasiyaa, birataa, qorqqoruwaanne irssaasiyaa giyo birataa
23taman meetettennabata ubbaa tama giddoora aattin, hegee geeyana. SHin hegee qassi tunatettaappe geeyiyo haattan geeyanau koshshees. Qassi taman meetettiyaabata ubbaa tunatettaappe geeyiyo haattan geeshshanau koshshees.
24Laappuntta gallassi intte maayuwaa meeccite; meeccidi inttekka geeyite. Hegaappe guyyiyan, dunkkaanidosaa gelite” yaagiis.
25GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
26“Neeni, qeesee El77aazarinne maabaraa halaqati omoodettida asaanne mehiyaa ubbaa qoodite.
27Qoodidi olan olettida olanchchatuyyoonne attida maabaraayyo naa77u kessidi shaakkite.
28Olettida olanchchata gakkida shaahuwaappe, asa gidin, miizza gidin, hareta, dorssata woikko deeshshata gidin, ichchashu xeetaappe issuwaa GODAAYYO giiraa giirite.
29Eta gakkida baggaappe ekkido giiraa GODAA gishshaadan qeesiyaa El77aazarayyo immite.
30Hinkko Israa7eelata gakkida shaahuwaappe, asa gidin, miizza gidin, hareta, dorssata, woikko deeshshata gidin, mehetu ubbaappe ishatamaappe issuwaa ekkite; ekkidi hegaa GODAA Dunkkaaniyau aawatiya Leewatuyyo immite” yaagiis.
31Yaagin Muuseenne qeesee El77aazari GODAI azazidoogaadan oottidosona.
32Olanchchati banttayyo ekkin, attida omoodoi 675,000 dorssata, 72,000 miizzata, 61,000 haretanne attuma asaara zin77ibeenna 32,000 macca naata.
36Olan olettidaageeta gakkida shaahoi 337,500 dorssata;
37etappe GODAASSI giirau kessidoogeeti 675.
38Miizzati 36,000; etappe GODAASSI giirau kessidoogeeti 72.
39Hareti 30,500; etappe GODAASSI giirau kessidoogeeti 61.

40Maccaasati 16,000; etappe GODAASSI giirau kessidoogeeti 32.
41GODAI Muusa azazidoogaadan, GODAA gakkiya giiraa Muusee qeesiyaa El77aazarayyo immiis.
42Olanchchati ehiido omooduwaa Muusee naa77u kessidi shaakkin, Israa7eela maabaraa gakkida shaahoi 337,500 dorssata, 36,000 miizzata, 30,500 haretanne 16,000 maccaasata.
47Israa7eela maabaraa gakkida shaahuwaappe ishatamu ishatamu asaappe issuwaanne ishatamu ishatamu mehiyaappe issuwaa Muusee ekkidi, GODAI bana azazidoogaadan, Xoossaa Dunkkaaniyau aawatiya Leewatuyyo immiis.
48Hegaappe guyyiyan, ola gadaawati, shaalaqatinne mato halaqati Muusekko yiidosona.
49Yiidi eti Muusa, “Nuuni ne ashkkarati nu azazuwaa garssan de7iya olanchchata qoodin, issoinne paccibeenna.
50GODAI nu shemppuwaa ashshido gishshau, nuuni huuphiyan huuphiyan ekkido worqqa alleeqota, kushe sagaayota, toho albbota, migidota, haitta gutichchatanne qooriyan aattiyo gujjumata GODAAYYO imuwaa ehiida” yaagidosona.
51Muuseenne qeesee El77aazari worqqa alleeqota ubbaa etappe ekkidosona.
52SHaalaqatinne mato halaqati ehiidi GODAAYYO immido worqqai ubbai naa77u xeetu kilo giraame gidiyaagaa.
53SHin hara olanchchati ubbai bantta omooduwaa omooduwaa banttau ekkidosona.
54Muuseenne qeesee El77aazari shaalaqatuppenne mato halaqatuppe ekkido worqqaa GODAA sinttan Israa7eela asaa hassayissana mala, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddo gelissidosona.