Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Muusa hagaadan yaagiis,
2“Neeni Israa7eela asaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Attuma asi woikko macca asi Naaziraawe gididi, bana GODAAYYO dummayanau geppikko,
3woiniyaa eessaanne hara mattoyiya ushshaa uyoppo; woiniyaa aifiyaappe agettiya caalabaanne mattoyiyaabaa uyoppo; woiniyaa teeraa gum77idoogaa uyoppo. Woikko woiniyaa teeraa shuguwaa gidin, melaa gidinkka mooppo;
4i bana dummayido wodiyan ubban, woine turaappe beettiyaabaa ubbaa, woiniyaa zerettaa gidin, woikko woiniyaa poquwaa gidinkka mooppo.
5“‘I bana GODAAYYO dummayanau geppido wodiyan ubban, a huuphee meedettoppo woikko qanxxettoppo. I ba huuphiyaa binnaanaakka adussidi dichcho. I bana GODAAYYO dummayido wodee polettana gakkanaassi, geeshsha gidanau koshshees.
6“‘I bana GODAAYYO dummayido wodiyan ubban ahaakko shiiqoppo.
7Harai attin a aawai, woikko a aayyiyaa, woikko a ishai, woikko a michchiyaa haiqqikkokka, i bana tunissoppo. Aissi giikko, i bana Xoossaassi dummayidoogaa erissiyoi ba huuphiyaana.
8I bana GODAAYYO dummayido wodiyan ubban i GODAASSI geeshsha.
9“‘Asi a matan akeekennan haiqqin, GODAAYYO dummayido a huuphee tunikko, laappun gallassaa gam77idi, ba geeyiyo he laappuntta gallassi ba huuphiyaa meedetto.
10Hosppuntta gallassan naa77u haraphpheta woikko naa77u mara haraphpheta Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge qeesiyaayyo eho.
11Ehin qeesee haraphphetuppe issuwaa nagaraa yarshshuwau, issuwaa qassi xuuggiyo yarshshuwau yarshsho. Aissi giikko, ahai a mati shiiqido mooruwaa gishshau, ayyo atto giissanaassa. He gallassi i ba huuphiyaa wogaadan geeshsho;
12i bana kase geppido wodiyaa keenaa bana GODAAYYO dummayanau koshshees. Yaatidi yelettoosappe issi laitta gidiyo attuma dorssaa naaquwaassi immiyo yarshsho oottidi yarshsho. SHin hegaappe kase i bana GODAAYYO dummayido gallassati qoodettokkona; aissi giikko, i bana dummayido he wodetu giddon bana tunissirggiis.
13“‘Ba gefaa wodiyaa wurssido wode bana GODAAYYO dummayida Naaziraawiyaa wogai hagaa: Xoossaa Dunkkaaniyaa pengge i shiiqo;
14shiiqiiddi GODAAYYO tilla bollaara de7iya issi laitta attuma dorssaa xuuggiyo yarshshuwau, tilla bollaara de7iya issi laitta dorssiyo nagaraa yarshshuwaunne tilla bollaara de7iya dorssa orggiyaa issippetettaa yarshshuwau he sohuwaa eho.
15Qassi kattaa yarshshuwaanne ushshaa yarshshuwaa etaara issippe yarshshanau eho; he kattaa yarshshoi irshshoi gelibeennaagaa gido; qassi zaitiyan munaqqido liiqo xiilliyaa komppotanne zaitiyaa tiyido lee7e lichchakkota masoofiyan eho.
16“‘Ehin qeesee hegaa ubbaa shiishshidi, nagaraa yarshshonne xuuggiyo yarshsho oottidi, GODAAYYO a gishshaa yarshsho.
17Qeesee dorssa orggiyaa, irshshoi gelibeenna komppotanne lichchakkota issippetettaa yarshsho oottidi, GODAASSI yarshsho. Qassi hegaara issippe kattaa yarshshuwaanne ushshaa yarshshuwaa yarshsho.
18Hegaappe guyyiyan, Naaziraawee GODAAYYO dummayido ba huuphiyaa Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen meedetto; meedettido binnaanaa efiidi, issippetettaa yarshshuwaappe garssa baggaara de7iya taman yeggo.

19“‘Bana GODAAYYO dummayida Naaziraawee ba huuphiyaa meedettidoogaappe guyyiyan, qeesee doisettida dorssa orggiyaa missaa, irshshoi gelibeenna issi komppuwaanne issi lee7e lichchakkuwaa ekkidi, ha Naaziraawiyaa kushiyan wotto.
20Wottidi qeesee eta wuxaawuxo yarshsho oottidi, GODAA sinttan wuxaawuxo. Yaatobare hegeeti wuxaawuxido anggaasuwaaranne yarshshido gedaara geeshshanne qeesiyaassa. Hegaappe guyyiyan, GODAAYYO bana dummayida Naaziraawee woiniyaa eessaa uyana giikko uyo.
21“‘Simmi GODAASSI bana dummayanau geppida Naaziraawiyaassi wotto wogai hagaa: bana GODAASSI yarshshanau koshshiya yarshshotuppe aadhdhiyaabaa immanau geppidabaa gidikko, i ba geppido gefaa keenaa gattanau koshshees’ yaaga” yaagiis.
22GODAI Muusa hagaadan yaagiis;
23“Aaroonassinne a attuma naatussi hagaa yoota; ‘Israa7eela asaa intte hagaadan yaagidi anjjite;
24“GODAI inttena anjjonne inttena naago;
25GODAI intteyyo ba som77uwaa poo7issonne intteyyo qaretto;
26GODAI inttena ba keha aifiyan xeellonne intteyyo sarotettaa immo” yaagidi anjjite’ yaaga.
27“Eti Israa7eela asaa ta sunttan anjjiyo wode, taani eta anjjana” yaagiis.