Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Aaroona, “Neeni, ne attuma naatinne Leewati geeshsha sohuwaa oosuwan polettiya nagaraa tookkana; neeninne ne attuma naatu xalaalai intte qeesetettaa oosuwan polettiya nagaraa tookkana.
2Neeninne ne attuma naati Xoossaa Dunkkaaniyaa sinttan oottiyo wode, nenaara oottidi maaddana mala, Leewa zare gidiya ne dabbota eha.
3Eti intteppe garssaara Xoossaa Dunkkaaniyaa ooso ubbaa oottona; shin etikka inttekka issippe haiqqennaadan, eti geeshsha sohuwaa miishshaakkonne yarshshiyoosaakko shiiqoppona.
4Eti inttenaara issippe gidona; Xoossaa Dunkkaaniyan de7iya ooso ubbaa oottona. Leewatuppe attin, hara uri ooninne inttekko shiiqoppo.
5Naa77anttuwaa Israa7eelatu bolli hanqqoi wodhdhenna mala, geeshsha sohuwaanne yarshshiyoosaa oosuwaa oottite.
6Leewata intte dabbota Israa7eelatu giddoppe taani ta huuphen dooraas. Eti Xoossaa Dunkkaaniyaa oosuwaa oottanau intteyyo imodan immada, GODAU dummayaas.
7SHin neeninne ne attuma naatu xalaalai yarshshiyoosaa oosuwaa ubbaanne magalashuwaa giddon de7iya qeesetetta ooso ubbaa oottite. Qeesetettaa oosuwaa taani intteyyo imodan oottada immais; hara uri ooninne geeshsha sohuwaakko shiiqiyaabi haiqqo” yaagiis.
8Hegaappe guyyiyan GODAI Aaroona, “Israa7eelati taayyo immiyo geeshsha imota ubbaa taani neeyyo immaas. Taani neeyyo ne gishshaanne ne attuma naatuyyo eta gishshaa merinau gishsha oottada immaas.
9Taayyo immiyo aadhdhida geeshsha imuwaappe taman xuugettenna baggai inttessa gidana: eti taassi immiyo geeshsha imuwaa ubbaappe kattaa yarshshoi, woikko nagaraa gishshau yarshshiyo yarshshoi, woikko naaquwaa gishshau yarshshiyo yarshshoi neessanne ne attuma naatussa gidana.
10Intte hegaa geeshsha sohuwan miite; attumaagee ubbai hegaa mo; hegee inttessi geeshsha gidana.
11“Hagee qassi neessa. Israa7eelatu wuxaawuxo yarshsho ubbaa neeyyo, ne attuma naatuyyoonne ne macca naatuyyo merinau gishsha oottada immais; intte keettaa asaa giddon wogaadan geeshsha gidiya ubbai hegaa mo.
12“Eti taayyo immiyo koiro aifiyaappe lo77o wogaraa zaitiyaa ubbaa, yelaga woine eessaa ubbaanne muruta kattaa ubbaa neeyyo immais.
13Eti GODAAYYO ehiyo eta biittan de7iya koiro gakkida aifee inttessa; intte keettaa asaa giddon wogaadan geeshsha gidiya ubbai hegaa mo.
14“Israa7eelan GODAAYYO dummatidabai ubbai inttessa.
15Baira yelettida asi woikko mehee, Israa7eelati GODAAYYO immidobi inttessa. SHin baira yelettida asanne baira yelettida geeshsha gidenna mehe intte wozanau bessees.
16Issi agina naata wozanau Xoossaa Dunkkaaniyan eriyo meezaanaa likkiyan ichchashu xaqara biraa wozo waagaa qanxxite.
17SHin miizzaa bairaa, woikko dorssaa bairaa, woikko deeshshaa bairaa intte wozanau koshshenna; eti geeshsha. Neeni eta suuttaa yarshshiyoosaa bollan caccafa; GODAA tonggu giidi sawana mala, eta modhdhuwaa taman xuugga.
18Etappe beettiya ashoi wuxaawuxido anggaasuwaadaaninne ushachcha gedaadan inttessa.

19Israa7eelati GODAAYYO immiyo geeshsha yarshsho ubbaa neessi, ne attuma naatussinne ne macca naatussi merinau gishsha oottada immais. Hageekka taani nenaaranne ne zerettatuura maacettiyo merinaa maachcha” yaagiis.
20Qassikka GODAI Aaroona, “Eta biittan neeni ainne laattakka; eta giddon nena gakkiya shaahoi aibikka baawa; Israa7eelatu giddon ne laatainne nena gakkiya shaahoi tana” yaagiis.
21GODAI, “Leewati Xoossaa Dunkkaaniyan oottiyo oosuwaa gishshau, Israa7eelatu asirata ubbaa etayyo immaas.
22Hachchippe doommidi, Israa7eela asati bantta nagaran haiqqenna mala, Xoossaa Dunkkaaniyaakko shiiqoppona.
23Xoossaa Dunkkaaniyaa oosuwaa oottiyaageetinne hegan polettiya nagaraa tookkiyaageeti Leewata. Hagee yeleta ubbau merinaa wogaa. Leewati Israa7eela asaa gidduwan ainne laattokkona.
24Hegaa gishshaa, Israa7eelati GODAAYYO imodan immiyo asirataa, taani Leewatuyyo eta laatadan immaas. Taani etabaa, ‘Eti Israa7eela asaa gidduwan ainne laattokkona’ yaagidoogee hegaassa” yaagiis.
25Qassi GODAI Muusa,
26“Neeni Leewata hagaadan yaaga; ‘Taani intteyyo laatadan immido asirataa intte Israa7eela asaappe ekkiyo wode, intte he asirataappe asirataa GODAAYYO immite.
27Intte imoi intteyyo kattaa qoxxiyo audiyaa kattaadaaninne gum77iyo woine aifiyaadan qoodettees.
28Qassi hagaadan Israa7eela asaappe intte ekkiyo asirata ubbaappe imuwaa GODAAYYO immite; ha asirataappe GODAA gishshaa qeesiyaa Aaroonayyo intte immanau bessees.
29Intte ekkiyo imota ubbaappe, lo77iyaagaanne geeshshaa GODAASSI gishsha oottidi, intte immanau bessees’ yaaga.
30“Qassi neeni Leewata, ‘Ubbaappe lo77o imuwaa intte immidoogaappe guyyiyan, attidaagee intteyyo kattaa qoxxiyo audiyaa kattaadaaninne gum77iyo woiniyaa aifiyaadan qoodettana.
31Inttenne intte keettaa asai hegaappe attidaagaa awaaninne miite; aissi giikko, hegee Xoossaa Dunkkaaniyan intte oottiyo oosuwaayyo intte damoozaa.
32Lo77o baggaa GODAASSI immirggidoogaappe guyyiyan intte miyo wode, mooranchcha gidekketa. SHin lo77o baggaa he imotaappe kessennan de7iiddi, he imotaappe miidi, intte Israa7eela asaa imotaa tunissennaadan naagettite. Hegaadan oottana xayikko, intte haiqqana’ yaaga” yaagiis.