Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Qɵl-bayawandiki sǝpǝr

Qɵl-bayawandiki sǝpǝr 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɵwǝndikilǝr ɵz ⱪoxunliri boyiqǝ, Musa bilǝn Ⱨarunning yetǝkqiliki astida Misir zeminidin qiⱪⱪan Israillarning mangƣan yolliridur;
2Musa Pǝrwǝrdigarning ǝmri boyiqǝ, ɵzlirining sǝpǝr ⱪilƣan yollirini pütüp ⱪoydi, ularning sǝpǝr ⱪilƣan yolliri mundaⱪ: —
3Birinqi ayning on bǝxinqi küni Israillar Ramsǝs xǝⱨiridin sǝpǝrgǝ qiⱪti; ɵtüp ketix ⱨeytining ǝtisi ular barliⱪ Misirliⱪlarning kɵz aldida mǝrdanilik bilǝn yolƣa qiⱪti.  
4Bu qaƣda Misirliⱪlar ularning arisidiki Pǝrwǝrdigar tǝripidin ɵltürülgǝnlǝrni, yǝni barliⱪ tunji oƣullirini dǝpnǝ ⱪiliwatⱪanidi; Pǝrwǝrdigar Misirliⱪlarning mǝbudlirining üstidin ⱨɵküm qüxürdi.
5Israillar Ramsǝstin yolƣa qiⱪip Sukkotⱪa berip qedir tikti.
6Ular Sukkottin yolƣa qiⱪip qɵl-bayawanning ayiƣidiki Etamƣa berip qedir tikti.
7Etamdin yolƣa qiⱪip, aylinip Baal-Zefonning udulidiki Pi-Hahirotⱪa berip Migdolning aldida qedir tikti.
8Pi-hahirottin yolƣa qiⱪip, dengizning otturisidin ɵtüp, Etam qɵlidǝ üq kün yol yürüp Maraⱨda qedir tikti.
9Maraⱨdin yolƣa qiⱪip Elimgǝ kǝldi; Elimdǝ on ikki bulaⱪ bilǝn yǝtmix horma dǝrihi bar idi; ular xu yǝrdǝ qedir tikti.
10Elimdin yolƣa qiⱪip Ⱪizil Dengiz boyida qedir tikti.
11Ⱪizil Dengizdin yolƣa qiⱪip Sin qɵlidǝ qedir tikti.
12Sin qɵlidin yolƣa qiⱪip Dofⱪaⱨⱪa kelip qedir tikti.
13Dofⱪaⱨdin yolƣa qiⱪip Aluxⱪa berip qedir tikti.
14Andin keyin Aluxtin yolƣa qiⱪip Rifidimƣa kelip qedir tikti, u yǝrdǝ hǝlⱪⱪǝ iqidiƣan su tepilmay ⱪaldi.
15Rifidimdin yolƣa qiⱪip, Sinay qɵligǝ berip qedir tikti.
16Sinay qɵlidin yolƣa qiⱪip Ⱪibrot-Ⱨattawaⱨⱪa kelip qedir tikti.
17Ⱪibrot-ⱨattawaⱨdin yolƣa qiⱪip Ⱨazirotta qedir tikti.
18Ⱨazirottin yolƣa qiⱪip Ritmaⱨda qedir tikti.

19Ritmaⱨdin yolƣa qiⱪip Rimmon-Pǝrǝzdǝ qedir tikti.
20Rimmon-Pǝrǝzdin yolƣa qiⱪip Libnaⱨda qedir tikti.
21Libnaⱨdin yolƣa qiⱪip Rissaⱨda qedir tikti.
22Rissaⱨdin yolƣa qiⱪip Kǝⱨǝlataⱨda qedir tikti.
23Kǝⱨǝlataⱨdin yolƣa qiⱪip Xafir teƣida qedir tikti.
24Xafir teƣidin yolƣa qiⱪip Ⱨaradaⱨta qedir tikti.
25Ⱨaradaⱨdin yolƣa qiⱪip Makⱨilotta qedir tikti.
26Makⱨilottin yolƣa qiⱪip Taⱨatta qedir tikti.
27Taⱨattin yolƣa qiⱪip Tǝraⱨda qedir tikti.
28Tǝraⱨdin yolƣa qiⱪip Mitⱪaⱨda qedir tikti.
29Mitⱪaⱨdin yolƣa qiⱪip Ⱨaxmonaⱨta qedir tikti.
30Ⱨaxmonaⱨtin yolƣa qiⱪip Moxǝrotta qedir tikti.
31Moxǝrottin yolƣa qiⱪip Bǝnǝ-Yaakanda qedir tikti.
32Bǝnǝ-Yaakandin yolƣa qiⱪip Hor-Ⱨagidgadⱪa berip qedir tikti.
33Hor-Ⱨagidgadtin yolƣa qiⱪip Yotbataⱨⱪa kelip qedir tikti.
34Yotbataⱨtin yolƣa qiⱪip Abronaⱨⱪa kelip qedir tikti.
35Abronaⱨtin yolƣa qiⱪip Əzion-Gǝbǝrgǝ kelip qedir tikti.
36Əzion-Gǝbǝrdin yolƣa qiⱪip Zin qɵlidǝ, yǝni Ⱪadǝxtǝ qedir tikti.

37Ⱪadǝxtin yolƣa qiⱪip Edom zeminining qegrisidiki Ⱨor teƣida qedir tikti.
38Israillar Misir zeminidin qiⱪⱪandin keyinki ⱪiriⱪinqi yili bǝxinqi ayning birinqi küni, kaⱨin Ⱨarun Pǝrwǝrdigarning ǝmri boyiqǝ Ⱨor teƣiƣa qiⱪip xu yǝrdǝ ɵldi.
39Ⱨarun Ⱨor teƣida ɵlgǝn qeƣida bir yüz yigirmǝ üq yaxta idi.
40U qaƣda, Ⱪanaan zeminining jǝnubida turuxluⱪ Ⱪanaaniylarning padixaⱨi Arad Israillar keliwetiptu dǝp angliƣanidi.
41Israillar Ⱨor teƣidin yolƣa qiⱪip Zalmonaⱨda qedir tikti.
42Zalmonaⱨdin yolƣa qiⱪip Punonƣa kelip qedir tikti.
43Punondin yolƣa qiⱪip Obotⱪa kelip qedir tikti.
44Obottin yolƣa qiⱪip Moabning qegrisidiki Iyǝ-Abarimƣa kelip qedir tikti.
45Iyimdin yolƣa qiⱪip Dibon-Gadⱪa kelip qedir tikti.
46Dibon-Gadtin yolƣa qiⱪip Almon-Diblatayimƣa kelip qedir tikti.
47Almon-Diblatayimdin yolƣa qiⱪip Neboning aldidiki Abarim taƣliⱪiƣa kelip qedir tikti.
48Abarim taƣliⱪidin yolƣa qiⱪip Yerihoning udulida Iordan dǝryasining boyidiki Moab tüzlǝnglikliridǝ qedir tikti.
49Moab tüzlǝnglikliridǝ Iordan dǝryasini boylap tikkǝn qedirliri Bǝyt-Yǝximottin tartip Abǝl-Xittimƣiqǝ bardi.  
50Pǝrwǝrdigar Moab tüzlǝnglikliridiki Iordan dǝryasi boyida Yerihoning udulida Musaƣa sɵz ⱪilip mundaⱪ dedi: —
51Sǝn Israillarƣa sɵz ⱪilip mundaⱪ buyruƣin: — «Silǝr Iordan dǝryasidin ɵtüp Ⱪanaan zeminiƣa kǝlgǝn qeƣinglarda,
52zemindiki barliⱪ turuwatⱪanlarni aldinglardin ⱨǝydiwetinglar, ularning barliⱪ oyma, ⱪuyma butlirini qeⱪip taxlanglar ⱨǝm barliⱪ «yuⱪiri jay»lirini wǝyran ⱪilip taxlanglar.  
53Silǝr xu zeminni igilǝp makanlixinglar, qünki Mǝn u zeminni silǝrgǝ miras ⱪilip bǝrgǝnmǝn.
54Silǝr jǝmǝt boyiqǝ qǝk taxlap, zeminni ɵzünglǝrgǝ miras ⱪilip elinglar; adimi kɵprǝklǝrgǝ kɵprǝk miras bɵlüp beringlar; adimi azraⱪlarƣa azraⱪ miras bɵlüp beringlar; qǝk taxlanƣanda kimlǝrgǝ ⱪǝyǝr qiⱪⱪan bolsa, xu yǝr uning mirasi bolsun; silǝr mirasⱪa ata ⱪǝbilǝ-jǝmǝt boyiqǝ warisliⱪ ⱪilinglar.

55Ⱨalbuki, ǝgǝr u zeminda turuwatⱪanlarni aldinglardin ⱨǝydiwǝtmisǝnglar, ulardin ⱪelip ⱪalƣanlar qoⱪum kɵzünglǝrgǝ tikǝn, biⱪininglarƣa yantaⱪ bolup sanjilidu, turƣan zemininglarda silǝrni parakǝndǝ ⱪilidu;
56wǝ xundaⱪ boliduki, Mǝn ǝslidǝ ularƣa ⱪandaⱪ muamilǝ ⱪilmaⱪqi bolƣan bolsam, silǝrgǝ xundaⱪ muamildǝ bolimǝn».