Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ezekia yã́piↄ kɛa ń náaio gbɛa Asiliↄ kí Sɛnakelibu lɛ̀lɛ Yuda bùsuwa, à koezↄ̃̀ a wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄzi, à mɛ̀ á gbooɛ, wɛ̃́lɛpiↄ i gↄ̃ a pↄ́ ũ.
2Kɛ́ Ezekia è Sɛnakelibu mↄ̀ mɛ́ à mipɛ̀ Yelusalɛũwa ń zĩo,
3à lɛkpàaĩ ń a ìwaↄ ń a zĩgↄ̃ↄ lá wa kɛ wà nibↄna pↄ́ kú bĩ́i kpɛ tata, ↄ̃ aa dↄ̀aàlɛ.
4Gbɛ̃́ↄ kã̀aa dasidasi, ↄ̃ aa nibↄnaↄ ń ízɛ pↄ pã̀ buaↄlao tàta píi aa mɛ̀: Tó Asiliↄ kía mↄ̀, a í e la zↄ̃ↄo.
5Ezekia ãiakɛ̀ à bĩ́i pↄ́ gbòo kɛ̀kɛ píi, ↄ̃ à gugwakĩi lɛsĩↄ bòwà. À bĩ́ibò bĩ́izi lↄ mɛ́ à Davidi wɛ̃́lɛ gu pↄ́ wa kàkaↄ gbãa kã̀fĩ. À gↄ̃kɛbↄↄ ń sɛ̀ngbaoↄ pì dasidasi.
6À gbɛ̃́ↄ dìlɛdilɛ zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ, ↄ̃ à ń kãaaazi wɛ̃́lɛ bↄlɛ kpɛɛlɛ, ↄ̃ à ń gbá sↄ̃ à mɛ̀:
7À sↄ̃dilɛ, í wↄ́ↄ kɛ. Ásu to vĩa á kũo. Ásu bílikɛ Asiliↄ kía ń a zĩgↄ̃ dasiↄ yã́wao, asa gbãa pↄ́ kúwanↄ dɛ ń pↄ́a.
8Gbɛ̃nazĩna gbãa ↄ̃ aa vĩ, wápiↄ sↄ̃, Dii wá Lua kúwanↄ. A dↄwálɛ, i zĩkawɛ̃ɛ. Ɔ̃ Yudaↄ kí Ezekia yã́pi gbɛ̃́ↄ gbà sↄ̃.
9Bee gbɛa Asiliↄ kí Sɛnakelibu ń a zĩgↄ̃ↄ koezↄ̃̀ Lakisizi píi, aa ku we, ↄ̃ à a ìwaeↄ zĩ̀ Yudaↄ kí Ezekiawa Yelusalɛũ, aa òɛ̀ ń Yuda pↄ́ kú weↄ:
10Yã́ pↄ́ Asiliↄ kí Sɛnakelibu òn kɛ: Á gbɛ̃́ pↄ́ ma á kaka Yelusalɛũↄ, bↄ́ álɛ a náaikɛ màai?
11Kɛ́ Ezekia mɛ̀ Dii á Lua a á bↄ ma ↄzĩ, á dↄ̃ àlɛ á sãsã noa? A ga ń nↄao ń imion we.
12Ezekiapi i Diipi gulɛsĩↄ ń aà gbagbakĩiↄ gbòoo lé? A ò Yelusalɛũdeↄnɛ ń Yudaↄ píi aa mↄ kúlɛ gbagbakĩi mɛ̀ndo aɛ, aai sa'owà.
13Á yã́ pↄ́ ma Sɛnakelibu ń ma maeↄ wá kɛ̀ bui pↄ́ kú bùsu pãleuↄnɛ dↄ̃o lé? Buipiↄ tã́aↄ fↄ̃̀ gìmɛɛ mà ń bùsu símáe?
14Bui pↄ́ ma mae ń kaalɛↄ píi, an kpele tã́a mɛ́ fↄ̃̀ gìɛ̀ ń a gbɛ̃́ↄi? Kpelewa á dii a fↄ̃ á bↄ ma ↄzĩi?
15Ásu to Ezekia ↄ̃nↄkɛɛ́ lↄo fá! Ásu to aà á sã́sã màao. Ásu à aà yã́ sio, asa buie ge bùsue tã́a i fↄ̃ a gbɛ̃́ↄ bↄ̀ ma ↄzĩo ge ma maeↄ ↄzĩo, belenkɛ á diiↄ. Aa fↄ̃ á bↄ ma ↄzĩo.
16Sɛnakelibu ìwapiↄ ɛ̀a dↄ̀ɛ ń Dii Luao ń aà zↄ̀blena Ezekiao lↄ.
17Ɔ̃ à lakɛ̃ a kpã̀sãɛ̀, à Dii Isailiↄ Lua sↄ̃̀sↄ̃ a guu à mɛ̀: Lá buie tã́aↄ i fↄ̃ ń gbɛ̃́ↄ bↄ̀ ma ↄzĩo, màa Ezekia Lua a fↄ̃ a gbɛ̃́ↄ bↄ ma ↄzĩo.
18Ɔ̃ ìwapiↄ lɛ́ gbãa zù Yelusalɛũ gbɛ̃́ pↄ́ kú bĩ́iwaↄzi ń Ɛbɛlu yã́o, kɛ́ iwãa e ká ń pↄa, sↄ̃ i kɛ̃́ńgu yã́i, aai gbasa ń wɛ̃́lɛ sí.

19Aa Yelusalɛũ Lua dìlɛ lán buiↄ tã́aↄwaɛ, dii pↄ́ gbɛ̃nazĩna mɛ́ ń kɛ́piↄ.
20Kí Ezekia ń ãnabi Isaia, Amↄzu nɛ́o wabikɛ̀ yã́pi musu aa wiilɛ̀ Luawa.
21Ɔ̃ Dii malaikae zĩ̀ à gɛ̀ zĩgↄ̃ↄ ń ń badeↄ ń ń dↄaana pↄ́ kú Asiliↄ kía bòouↄ tↄ̀lↄzↄ̃̀. Ɔ̃ Asiliↄ kía ɛ̀a tà a bùsuu, aà gɛɛ gↄ̃̀ kpa a wɛ́i. Kɛ́ à gɛ̃̀ a tã́aↄ kpɛ́u, ↄ̃ aà nɛ́eↄ aà dɛ̀ we ń fɛ̃ndao.
22Dii Ezekia ń Yelusalɛũdeↄ bↄ̀ Asiliↄ kí Sɛnakelibu ↄzĩ ń gbɛ̃́piio, à ↄlìańzi gupiiu.
23Ɔ̃ wà mↄ̀ dasidasi wà Dii gbà pↄ́ Yelusalɛũ, wà pↄ́ bɛɛɛdeↄ kpà Yudaↄ kí Ezekiawa. Za gↄↄ bee bui píi zↄ̃ↄkɛ dↄ̃̀ɛ̀.
24A gbɛa Ezekia gyãkɛ̀ à kà gaa. Kɛ́ à wabikɛ̀ Diiwa, ↄ̃ Dii sìaànↄ, à dabudabukɛ̀ɛ̀ a seela ũ.
25Ń beeo Ezekia azĩa sɛ̀ lɛsĩ, i maa pↄ́ Dii kɛ̀ɛ fĩaboɛ̀o, ↄ̃ Dii fɛ̃̀ Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄzi píi.
26Ɔ̃ Ezekia azĩa bùsa ń Yelusalɛũdeↄ píi, ↄ̃ Dii i pↄkũmabↄbↄmá Ezekiapi gↄↄo.
27Ezekia àizɛɛ ń gawio vĩ maamaaɛ. À làasiↄ bòbo à a ã́nusu kàkau ń a vuao ń a gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ ń a tulaleti gĩnanaↄ ń a sɛ̀ngbaoↄ ń pↄ́ ↄde bui píio.
28À blɛwɛkakĩiↄ bòbo, ↄ̃ à pↄ́wɛnaↄ kàkau ń vɛ̃ɛo ń nísio. À kpɛ́ↄ dↄ̀dↄ a zù bui dodoaↄnɛ, à kaa dàda pↄ́ kelenaↄnɛ.
29À kpàsaↄ kàlɛ, ↄ̃ à sãↄ ń zuↄ lùlu dasidasi a kã̀fĩ, asa Lua àizɛɛↄ pìsiɛ̀ zↄ̃ↄzↄ̃ↄɛ.
30Ezekia mɛ́ Giↄ̃ nibↄna musu tà, ↄ̃ à a í gbàɛ zĩ́lɛ Davidi wɛ̃́lɛ bɛ'aɛ oi. Yã́ pↄ́ a kɛ̀ píi bↄ̀ maa.
31Kɛ́ Babɛli kíaↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ dabudabu pↄ́ kɛ̀ aà bùsu gbɛaiwà, Lua aà tò a laaiwa, kɛ́ à aà lɛ à gwa, í yã́ pↄ́ kú aà sↄ̃u dↄ̃.
32Ezekia yã́ kĩniↄ ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ Luaɛↄ ku ãnabi Isaia, Amↄzu nɛ́ wɛ́pungu pↄ́ a è taalau ń Yuda kíaↄ ń Isaili kíaↄ láo.
33À gà, ↄ̃ wà aà mia kpàkↄ̃i ń Davidi buiↄ sĩ̀sĩ musu. Kɛ́ à gà, Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi aà gɛ kpɛlà, ↄ̃ aà nɛ́ Manase zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.