Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Esekiɑsi dɔ̀ɔ̀ mùù tɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù kɛ bɛnkɛ ò dɔ́mɛ̀ Kuyie mmu kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sennɑkedibuu kɔtɛní kɛ́do Sudɑɑ tempɛ̃, nkɛ́pi yɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀, kɛ́ndɔ́ kɛ́ yɛ̀ fìètɛ.
2Esekiɑsi yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Sennɑkedibu kèrínímɛ̀ kɛ dɔ́ kɛ́do Sedisɑdɛmmu mudoò.
3Kòo tíí nho ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɛ́ndɔ́ bɛ̀ɛ ĩ́ĩ́tí sibií sìì bo dihɛì mɑ̀nku. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nho kpɛti.
4Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ tíí nditĩ̀nnì kɛ́yĩ́ĩ́tí sibií simɔu nɛ̀ dinɛ́bòrì dìì pũɔ̃̀ mbɛ kó kutempɛ̃, kɛ́ ndì ĩĩti kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú Asidii kɔbɛ bɑ́ɑ́ kɔtɛní kɛ́yɑ̀ mɛnnɛ́sṹkùmɛ̀.
5Mɛm̀mɛ kɛ̀ Esekiɑsii ítɛ́nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ kuduotí bɛ̀ pɔ̀ntɛ kù kɛ́íinko, kɛ̀ kùu mɑɑtɛnɛ̀ yɛdèrɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́ kutɛkù ditowɑɑ̀ kɛ́fii, kɛ́tũntɛ kudɑ̀nkù bɛ̀ tu kù Midoo Dɑfiti ɛì, kɛ́mɑ́ yɛkpɑ̃ɑ̃̀ nnɛ̀ tidɔpììtì diɛtì.
6Kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tìi tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó niitɛ́ bɛnìtìbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nho borɛ̀ dihɛì kó dibòrì borɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tíí ndɛ̀ kòo mbɛ̀ tiè nkɛ tú:
7Tɛ̃ĩ́nnɛ̀ di bɑ́ ndé Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ ditĩ̀nnì dìì ò nɛínɛ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndi bo, wèè ti bonɛ̀ weè kpeńnì kɛ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́.
8Wenwe bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ ò nɛínɛ̀ nɛ̀ bɛ kó muwɛ̃rímú. Tínti ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ti nɛínɛ̀ kunku Kuyie nti tũ nkù, kuù yóó ti dɛɛtɛ́ kɛ́dokɛ́ ti kó mudoò. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nyĩkú Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsì bɛ́i ntì ĩ́nkɛ̀.
9Dɛ kó di fɔ̃nkúò kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sennɑkedibuu pi Dɑkiisi nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kɛ́tɔ̃ nho kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi borɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò bonɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ́ ĩ́:
10Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sennɑkedibu tú: Di tɑ̃́ ɔ̃̀nwe kɛ kɑri Sedisɑdɛmmu, dihɛì dìì ɑ̃ o nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ?
11Esekiɑsi di soúmmu kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú di Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù bo di dɛɛtɛ́ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ, kɛ duɔ́ nkɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ nɛ̀ dikònnì kɛ̀ dɛ̀ yóó di kuɔ.
12Dɛ̀ í tú dɛ kó Esekiɑsi weè dìɛ́ yɛtɔ̀rɛ̀ kɛ pùɔ nyɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ nkɛ nɑ̀kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ tú diwũɔ̃tɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ dò nkɛ́nkɔ̃nkù diì ììkɛ̀ kɛ di ntùɔ̀ ntihúúntɑ̀ɑ̀?
13Di í yɛ̃́ wenwe o mɔ́mmuɔ nnɛ̀ o yɛmbɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɑɑ̀? Dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kó yɛbɔkɛ̀ nɑ kɛ bɛ̀ dɛɛtɛ́ bɛ nɔu miɛkɑɑ̀?
14O yɛmbɛ̀ kùɔ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ kɛ dèè pɑ́íí, ɔ̃̀ndi kó yɛbɔkɛ̀ nɑ kɛ dɛɛtɛ́ yɛ kɔbɛ bɛ nɔu miɛkɛ, kɛ̀ di nɛ́ yɛ̃ ndi kó Kuyie ndi tũ nkù bo nɑ kɛ́ di dɛɛtɛ́ o nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ?
15Esekiɑsi bɑ́ɑ́ di ciitɛ́ kɛ́ di soutɛ́ di bɑ́ nhò tũ, kubotí mɑkù yoo dikpɑ̀ɑ̀tìyuu mɑrì kó dibɔɔ̀ í nɑ kɛ dɛɛtɛ́ di kɔbɛ o nɔu miɛkɛ nɛ̀ ò yɛmbɛ̀ kpɛsi miɛkɛ. Kuyie ndi tũ nkù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dì dɛɛtɛ́ o nɔu miɛkɛ múnkɛ.
16Kɛ̀ Sennɑkedibu kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ sɑ̃́ɑ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nɛ̀ ku kóo tɔ̃ntì Esekiɑsi.
17Kɛ̀ Sennɑkedibuu wɑ̃ri dipɑ́tíri kɛ́sɑ̃́mmú ti Yiɛ̀ nKuyie kunku Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù, kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kó yɛbɔkɛ̀ í nɑ kɛ dɛɛtɛ́ yɛ kɔbɛ n nɔu miɛkɛ, kɛ̀ Esekiɑsi kó Kuyie nkuù bo nɑ kɛ́dɛɛtɛ́ ku nìtìbɛ̀ n nɔu miɛkɑɑ̀?
18Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sennɑkedibu kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ tì pĩɛ̃kɛ́ nɛ̀ Ebedeebɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ bo donnɛ́ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kuduotí ĩ́nkɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ kɛ́fietɛ dihɛì.

19Sennɑkedibu kó bɛtɔ̃mbɛ̀ do nɑ́ɑ́ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kpɛ́í, kɛ kù dònnìnkonɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi ibotí tɛì dɔ̀ɔ̀ sì nsi.
20Mɛm̀mɛ okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi nɛ̀ Amɔti birɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii bɛ̀ bɑ̀ńtɛ̀mɛ̀ Kuyie ndɛ kpɛ́í kɛ́ kù kuɔ́nnɛ̀.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nní ku tɔ̃nnì Sennɑkedibu kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì miɛkɛ kɛ̀ dìi kuɔ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ nɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ítɛ́ nɛ̀ ifɛi kɛ́ kò nho ɛì, kɛ́ntɑti o bɔɔ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kòo bíi ò kùɔ.
22Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛtɛ́mɛ̀ Esekiɑsi nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ sɔmbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ om̀pɛ̀nɛ̀ dɛ kó ibotí ìì bɛ̀ fitɛ́.
23Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nSedisɑdɛmmu, kɛ́pɑ̃mmúnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ Esekiɑsi wenwe Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ ibotí tɛìi ò dɛ̀úkùnnɛ.
24Dɛ kó yɛwe miɛkɛ kɛ̀ Esekiɑsii muɔkɛ kɛ́duúnnɛ̀ mukṹṹ kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ kùu dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì.
25Kɛ̀ Esekiɑsi í mbɑntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nKuyie nhò dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ tɛfentɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ ò do nɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
26Bɑ́ nɛ̀ Esekiɑsi mɛ nhɑ̃mɛ̀ tɛfentɛ̀ kòo kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ wenwe nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ í mbɛ̀ do o fòmmu mumɔu miɛkɛ.
27Kɛ̀ Esekiɑsii mɔɔtɛ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀, kòo yètìrìi feitɛ́, kɛ̀ wè mmɔkɛ tikpɑ̀tì kɛ́mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ kɛ́ɑ̃nnɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku kpeńnì nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀ríbɛ̀ nɛ̀ tidɔpììtì nɛ̀ tinɛnsɑ̀ɑ̀tì tibotí tibotí.
28Kòo mɑɑ́ ò yóó nhɑ̃ɑ̃̀ dɛ̀ tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè nɛ̀ mɛkùɔ̀, nnɛ̀ bɛ̀ yóó ntɑnnìnko dɛ̀ o wũɔ̃ ibotí ibotí.
29Kòo mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ kɛ́mɔɔtɛ iwũɔ̃ mɛdiɛ̀ nyisɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ idiɛyì. Kuyie nkuù do ò duɔ́ ntikpɑ̀tì mɛdiɛ̀.
30Wenwe Esekiɑsi weè do kũnnɛ́ Kiyɔ̃ɔ̃ kó kukó nkó mɛniɛ nkɛ́ mɛ̀ tɑnnɛ́ dɛfũ̀ɔ̃̀ kɛ̀ mɛ̀ɛ yɛ̀roo Dɑfiti ɛì diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Esekiɑsi tɔ̃mmú mumɔu do yíémmu.
31Dɛɛ̀ kpɛ́í ndo te kɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ tɔ̃nní bɛ kó yɛhɛikɛ̀ntɔ̃rɛ̀ bɛ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo dɔkɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ tidiɛtì tìì dɔ̀ɔ̀ ò ɛì, kɛ̀ Kuyie nhò yóu kɛ bo yɑ̀ tìì bo o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.
32Esekiɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ nɛ̀ ò pĩ mmùù tɔ̃mmú Kuyie nkpɛ́í ndɛ̀ wɑ̃̀rimu Kuyie bɛnkɛ tì ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Amɔti birɛ Esɑii kòò tì wɑ̃̀ri dɛ kó dipɑ́tíri miɛkɛ nɛ̀ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛri kɔbɛ bɛ pɑ́tɛ miɛkɛ.
33Kòo kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò kũnnɛ́ Dɑfiti bí fɔ̃ti kó ditennì. Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ ò kɔutɛ́ kòò birɛ Mɑnɑnsee sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì.