Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xesekiyaa lannaya wanle dangu xanbini, Asiriya mangan Sɛnakɛribi yi so Yuda yi, a yi taa makantanxine yɛngɛ, a yi a ragidi a xa e findi a gbeen na.
2Manga Xesekiya to a to Sɛnakɛribi bata fa Yerusalɛn yɛngɛdeni,
3Xesekiya nun a kuntigine nun sofane yi lan a ma a e xa taa xanbi ra tigine birin dutun.
4Yamaan yi e malan, e yi tigine birin dutun taa xanbin na, e nun ige dangudena nde bɔxɔn bun ma. E yi a fala, e naxa, “Asiriya kaane nama ige yo li be.”
5Xesekiya yi a wɛkilɛ, a yi taan yinna yire kalaxine ti, a mɔn yi sangansone ti yinna xuntagi, a mɔn yi yin gbɛtɛ ti a fari ma. A yi Milo gbingbinna rafala Dawudaa Taani. A yi yɛngɛ so wuyaxi nun yɛ masansan wure lefa wuyaxi sɔtɔ a ganla xa.
6A yi sofa kuntigine dɔxɔ yamaan xun na. A muxune birin malan taan yama malandeni taan so dɛɛn na. A yi a fala e xa, a naxa,
7“Ɛ wɛkilɛ, ɛ sɛnbɛ so! Ɛ nama kuisan, ɛ nama gaxu Asiriya kaane mangan yɛɛ ra e nun yamaan naxan a fɔxɔ ra amasɔtɔ sɛnbɛn naxan en tan na, na gbo a gbeen xa.
8Adamadi sɛnbɛn nan a tan na, anu Alatala nan en tan fɔxɔ ra, en ma Ala, naxan en malima en ma yɛngɛne yi.” Yamaan yi Yuda mangan Xesekiya a falane suxu.
9Na danguxina, Asiriya mangan Sɛnakɛribi nun a ganla birin yi siga Lakisi taan xili ma. Na waxatini, Sɛnakɛribi yi sofa kuntigina ndee rasiga Yerusalɛn yi. A yi xɛraan nasiga Yuda mangan Xesekiya ma, e nun Yuda kaane birin Yerusalɛn yi, a naxa,
10“Asiriya mangan Sɛnakɛribi ito nan falaxi, a naxa, ‘Ɛ yigi saxi nanse yi, naxan a ligaxi ɛ mɔn dɔxi Yerusalɛn yi yɛngɛn tagi?
11Xesekiya xa mi ɛ radinma ba alogo kamɛn nun ige xɔnla xa ɛ faxa, a nɛma a falɛ, a naxa, “Alatala, en ma Ala en natangɛ Asiriya mangan ma ba?”
12Xesekiya nan i ya Alaa saraxa gandene nun a kidene kalaxi, a yi a fala Yuda kaane nun Yerusalɛn kaane xa, a naxa, “Ɛ xinbi sinma saraxa ganden keden peen nan yɛtagi, ɛ yi saraxane gan mɛnni.”
13Ɛ mi a kolon ba, nxu naxan liga muxune nun yamanan bonne ra, n tan nun n benbane? Na siyane alane nɔ nɛn e yamanan muxune xunbɛ ba?
14Awa, n benbane yamanan naxanye kala, yamanan mundun ma ala a rakisi? Nayi, ɛ Ala nɔɛ ɛ rakisɛ ba?
15Na ma, Manga Xesekiya nama ɛ mayenden, a yi ɛ radin na kiini. Ɛ nama ɛ yigi sa a yi, bayo siya yo ala hanma yamana yo ala mi nɔxi a yamaan natangɛ n benbane ma. Nayi, ɛ alane fan mi nɔɛ ɛ bɛ n fan yii mumɛ!’ ”
16Na xanbi ra, Asiriya mangan mɔn yi fala ɲaxin ti Marigina Alatala ma, e nun a walikɛɛn Xesekiya.
17Asiriya mangan yɛtɛɛn bata yi Alatala, Isirayilaa Ala konbi kɛdin sɛbɛ nun, a naxa, “Siyaan bonne alane mi nɔxi e yamanan muxune ratangɛ n ma kii naxan yi, Xesekiyaa Ala fan mi nɔɛ a yamaan natangɛ n ma na kii nin.”
18A yi falan ti a xuini texin na Heburu xuini, alogo Yerusalɛn yamaan naxan yi yinna xuntagi, a xa gaxun naso ne yi, a yi nɔ taan findɛ a gbeen na.

19E lu falan tiyɛ Yerusalɛn Ala ma alo e yi falan tima siya gbɛtɛne ala rafalaxine nan ma bɔxɔ xɔnna fari.
20Nayi, Manga Xesekiya nun Nabi Esayi, Amɔsi a dii xɛmɛn yi e xuiin namini fɔlɔ Ala ma lan feni ito ma.
21Na ma, Alatala yi malekana nde xɛ naxan sa Asiriya mangana sofa kɛndɛne birin naxɔri a gali dɔxɔdeni, e nun mangane nun kuntigi gbeene. Nayi, mangan yagixin yi xɛtɛ a yamanani. A sa so a gbee ala batu banxini, a dii xɛmɛne yi sa a faxa mɛnni.
22Alatala Manga Xesekiya nun Yerusalɛn kaane rakisi na kii nin Asiriya manga Sɛnakɛribi sɛnbɛn ma, a mɔn yi e ratanga e rabilinna siyane birin ma.
23Muxu wuyaxi yi fa saraxane ra Alatala xɔn Yerusalɛn yi, e nun kise faɲine Yuda mangan Xesekiya xa. Xabu na lɔxɔni, siyane birin yi a binya.
24Na waxatini, saya furen yi Xesekiya suxu. A yi Alatala maxandi, Ala yi a yabi, a yi kabanako feen liga alogo a xa a kolon a kɛndɛyaan sɔtɔma nɛn.
25Koni Xesekiya mi findi wali faɲi kolon na, a yi waso ayi a bɔɲɛni. Ala yi xɔlɔ a ma, e nun Yuda nun Yerusalɛn.
26Nayi, Manga Xesekiya nun Yerusalɛn kaane birin yi e xun xɛtɛ Alatala ma. Na ma, Alatalaa xɔlɔn mi fa e li Xesekiyaa siimayani.
27Manga Xesekiya yi nafunla nun binye gbeen sɔtɔ. A yi gbeti fixɛn nun xɛmaan nun bɔxɔ bun nafunle nun latikɔnɔnne nun yɛ masansan wure lefane nun se faɲine birin namaradene rafala.
28A yi murutun nun manpaan nun ture ramaradene rafala, e nun xuruseen sifan birin namaradene.
29A yi taana ndee ti, Ala yi xuruse wuyaxi fi a ma e nun nafulu gbegbe.
30Manga Xesekiya nan Gihon tigi ige kiraan masara, a yi a xun ti Dawudaa Taan sogegododen binni. Xesekiya nɔ sɔtɔ nɛn a feene birin ma.
31Koni, lɔxɔna nde Babilɔn mangane to xɛrane rasiga a ma xibaru fendeni lan kabanako feen ma naxan danguxi a yamanani, Ala yi a lu a yɛtɛ yii a mato xinla ma alogo a xa a bɔɲɛ yi feene birin kolon.
32Manga Xesekiya kɛwali dɔnxɛne, a tinxinyaan naxan liga, ne sɛbɛxi Amɔsi a dii xɛmɛn Nabi Esayi a kɛdin kui lan a fe toxine ma alo xiyena, naxan sɛbɛxi Yuda mangane nun Isirayila mangane kɛdine kui.
33Manga Xesekiya yi faxa. Dawuda yixɛtɛne gaburun dɛnaxan yitɔnxi muxu gbeene xa, e yi sa a maluxun mɛnni. Yuda kaane nun Yerusalɛn kaane birin yi fa a saya xɔntɔndeni. A dii xɛmɛn Manase yi findi mangan na a ɲɔxɔni.