Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu, ò í ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ dònnɛ̀ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti do dòmmɛ̀.
2Ò do tũ̀nnɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ mmɛ kɛ́tontɛ́ kɛ́dɔɔ̀ timɑ́tì kó sibɔɔtenkɑɑnìi Bɑɑdibɛ,
3kɛ́ntuɔ̀ ntihúúntì Bɛnni-Inɔmmu biriku miɛkɛ, kɛ́fíénɛ̀ o bí kɛ́tuɔ, ibotí ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ti ì kɛ́kɑnnɛ Isidɑyɛɛribɛ, ì do dɔɔri ìì sɔkɛ.
4Kòo nkɔù iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛtɔ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛtie nyɔ.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì ò do mudoò kóò nɑ, kɛ́pĩ́mmú bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɛ́kònnɛ̀ Dɑmɑɑsi ɛì kɛ́duɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ bɛ do mudoò kɛ́ bɛ̀ nɑ mɛdiɛ̀.
6Kɛ̀ Demɑdiɑ birɛ Pekɑɑ kuɔ Sudɑɑ kó bɛnìtìbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ (120000) diyiè dìmɑ́ɑ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ do bùtínnɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù.
7Kɛ̀ Efɑdɑimmu kó kuwuɔ nkou okpɑ̀rìnuɔnti Sikidi kuɔ okpɑ̀ɑ̀tì Asidikɑmmu birɛ Mɑseyɑ wèè kòtí tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóo tũ̀ntì Ɛdikɑnɑɑ.
8Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ pĩ́mmú bɛ tebìí miɛkɛ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ isɑpùmbí bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupíkɔ̀ùsìdɛ́ (200000) kɛ́hɛínɛ̀ bɛ kpɛrɛ pɛ́u kɛ́kònnɛ̀ Sɑmmɑrii.
9Kòo mbɛ̀ kũntinko kɛ sɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù dɛ̀ bo kòo yètìrì tu Odɛdi kòo yɛ̀roo kɛ́co bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kũntiní Sɑmmɑrii kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie di yɛmbɛ̀ do tũ nkù miɛkɛ kɛ cɔ̀útɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ kù bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ di nɔu miɛkɛ kɛ̀ di bɛ̀ kɔ̀ù mukɔ̀ù yɛimu kɛ̀ dɛ̀ kpekii kɛ tùɔ̀kɛ kɛĩ́nkɛ̀.
10Di mɛ ndɔ́mɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ tidɑɑtì bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, di í dɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku mɛyɛi nnɑɑ̀?
11N kéntɛ́nɛ̀ kɛ́fĩ́ĩ ndi pĩ̀ḿmú bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ di tebìí cuokɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ yóó di cɔ́útɛ́mɛ̀.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Efɑdɑimmu nɑɑ̀mùnkù kó bɛkótíbɛ̀ Yoɑnɑnni birɛ Asɑdiɑ nɛ̀ Mɛsidemɔti birɛ Bedekiɑ nɛ̀ Sɑdummu birɛ Yeikiɑ nɛ̀ Adidɑii birɛ Amɑsɑ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́kpɑnnɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kũntiní,
13kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ tɑnní diɛ nnɛ̀ dɛ kó tidɑɑtì kɛ yɛ̃́ di yóó duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ tí cɑkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nku. Di dɔ́ kɛ́yíɛ́ mɛyɛi mmɛ ti yetɛ́nɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ĩ́nkɛ̀. Ti diɛ nkɛ cɑ̀kɛmu ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛdiɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ do tínti Isidɑyɛɛribɛ ti ĩ́nkɛ̀.
14Kɛ̀ dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ fĩ́ĩnko dɛ kó tidɑɑtì kɛ́yóunɛ̀ bɛ ɛí dɛ̀ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔu ììkɛ̀.
15Kɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ɛ cɔutɛ́ dɛ kó tidɑɑtì kɛ́ tì bɑ̀ńtɛ̀ kɛ́túótɛ́ bɛ kpɛrɛ bɛ̀ ɛíní dɛ̀, kɛ́dɛitɛ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́yii mbɛ̀ɛ̀ feío, kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ tinɛùtì, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mmudiì nɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́yɑ̃̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɑ̀ɑ nyɛkɔutiyɛ̀, kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cĩ̀tɛ kɛ́dee nsɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɔ Sedikoo tipuonti kó dihɛì, bɛ tebìí borɛ̀ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ Sɑmmɑrii.
16Dɛ kó dimɔ̀nnì ndi okpɑ̀ɑ̀tì Aɑsi tɔ̃mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo mɔɔ mɛteèmmɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
17Edomiibɛ bɛɛ̀ do wɛ̃̀tɛní kɛ́do Sudɑɑ kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀.
18Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ pi Sudɑɑ tempɛ̃ nkó yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo kubiriku miɛkɛ nɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kpɛyɛ, kɛ́fietɛ Bɛti-Semɛsi nɛ̀ Ayɑnɔɔ nɛ̀ Kededoti kɛ́yíɛ́nɛ̀ Soko nɛ̀ Timunɑ nɛ̀ Kimmuso nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́ kɛ́kɑri.

19Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do kɛ̃́kùnnɛmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ. Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsi kpɛ́í, weè do te kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ tɑ dikɔnkɔɔ̀nnì miɛkɛ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀. O mɔ́mmuɔ nhò do í yie nti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti bìtì bìtì.
20Kɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Tekidɑti Fɑdɑsɑɑ kɔtɛní, ò nɑ nhò teennɛ̀mɛ̀ kòo nɛ́ ò do mudoò kɛ́pi dihɛì ò mɛ nyí nhò nɑ.
21Aɑsi do tùótɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kpɛrɛ kɛ́ dɛ̀ pɑ̃ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ dɛ̀ mɛ nyí nhò teennɛ̀.
22Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsi bɑɑ mbo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ sɔkɛ́ kɛ yetírí ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti.
23Kòo túótɛ́ Dɑmɑɑsi ɛì kó yɛbɔkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do ò potɛ́, kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Yɛ̀ mɛ̀ nteennɛ̀mɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì n yó nyɛ nfeu kɛ̀ yɛ̀ n teénnɛ̀. Kɛ yɛ̃́ kòò wɑɑ́ nhomɑ́ɑ̀ ndi mudorimù nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɔ̃mu.
24Kɛ̀ Aɑsii tíí nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì kɛ́ tì pùɔ nkɛ́kpetínnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀, kɛ́mɑɑ́ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì dimɔu miɛkɛ,
25kɛ́hɑ̃ɑ̃́ yɛtɔ̀rɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ nkó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ntuɔ̀ nyɛbɔkɛ̀ tihúúntì. Mɛm̀mɛ ò íimmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ.
26Aɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ nɛ̀ ò pĩ mmùù tɔ̃mmú, ò ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò pɔ̃̀ńtɛ́mɛ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tɛ miɛkɛ.
27Kɛ̀ Aɑsi kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì. Bɛ̀ í nhò kũnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó ìfɔ̃ti. Kòo birɛ Esekiɑsii sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì.