Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe II

Yudaya Mangɛe II 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Axasi mangɛya sɔtɔ a ɲɛ mɔxɔɲɛn nan ma, a fa ɲɛ fu nun senni mangɛya raba Darisalamu. A mu lu Alatala xa tinxinyi kui, alɔ a baba a raba ki naxɛ.
2A naxa ɲɛrɛ Isirayila mangɛe fɔxi, a Bali kuyee yailan yɔxui ra.
3A naxa surayi gan sɛrɛxɛ ra Hinoma xa die xa gulunba kui. A man naxa a xa die gan tɛ ra, e xa findi sɛrɛxɛ ra. Alatala sie naxee kerixi Isirayila, e nu na fe raharamuxi mɔɔlie nan nabama.
4Axasi naxa surayi gan, a man naxa sɛrɛxɛ ba kuye batudee geyae fari, nun wuri bili xindee bun ma.
5A Marigi Alatala naxa a sa Siriya mangɛ bɛlɛxɛ i, naxan Isirayila xun nakana, a e findi geelimanie ra, a e xanin Damasi. Na kui Isirayila mangɛ lu nɛ a xa nɔɛ bun, a tɔɔrɔ han.
6Remaliyahu xa di Peka naxa Yudaya sɔɔri ɲalama wulu kɛmɛ mɔxɔɲɛn faxa lɔxɔɛ keren kui, barima e nu bara e babae Alatala rabɛɲin.
7Efirami sɔɔri ɲalama Sikiri naxa mangɛ xa di Maaseya, mangɛ xa gomina Asirikama, nun mangɛ xa sɔɔri yarerati Elekana birin faxa.
8Isirayilakae naxa mixi wulu kɛmɛ firin suxu geelimanie ra e ngaxakerenyie ya ma, ginɛe, di xɛmɛe, nun di ginɛe. E man naxa harige gbegbe fan tongo, e a xanin Samari.
9Alatala xa namiɲɔnmɛ nde nu na mɛnni naxan xili Odedi. A naxa mini sɔɔrie ya ra naxee nu na gbilenfe Samari. A naxa a masen e bɛ, «Wo babae Marigi Alatala nu xɔnɔxi nɛ Yudayakae ma, na nan a toxi wo e masɔtɔxi. Kɔnɔ wo bara naxan naba e ra, na bara gbo yɛ han a bara koore li.
10Yakɔsi wo wama Yuda xa die nun Darisalamu xa die xa findi wo xa konyie ra. Kɔnɔ wo tan go? Wo mu a kolon wo fan bara yunubi sɔtɔ wo Marigi Alatala ra?
11Yakɔsi wo wo tuli mati n na. Wo xa yi geelimanie ragbilen e xɔnyi, wo ngaxakerenyie, barima Alatala bara xɔnɔ wo ma.»
12Efirami kuntigi ndee Yehoxanan xa di Asaraya, Mesilemoti xa di Berekiya, Salumu xa di Yexisikiya, nun Xadalayi xa di Amasa, naxa keli sɔɔri gali xunyie xili ma.
13E naxa a fala e bɛ, «Wo naxa yi geelimanie raso be kui, barima na fama nɛ a niyade won xa yunubi sɔtɔ Alatala ra. Wo wama nɛ won ma yunubie xun xa masa? Alatala ɲan xɔnɔxi Isirayila ma.»
14Na kui sɔɔrie naxa geelimanie nun harige bɛɲin, e naxan sɔtɔ gere kui. E na birin naba kuntigie nun ɲama nan ya xɔri.
15Na kuntigi naxee xilie sɛbɛxi, nee naxa na harige ya ma to, dugi nun sankiri naxan nu na, e naxa nee findi geelimani magelie xa sosee ra. E naxa baloe nun minse so e yi ra, e seri sa e xa fie ra. Na tɛmui e naxa e raso Yeriko, tugi taa, e ngaxakerenyie yire. Naxee mu nɔ e ɲɛrɛde, e naxa nee tan xanin sofalee fari. E to gɛ na ra, e naxa gbilen Samari.
16Na waxati, mangɛ Axasi naxa Siriya mangɛ maxandi a xa a mali.
17Edonkae nu bara fa Yudayakae gerede, e mixi ndee suxu, e e xanin.
18Filisitakae fan nu bara taae gere naxee nu na Sefela nun Negewi biri Yudaya bɔxi ma. E naxa Beti Semesi, Ayalon, Gederoti, Soko, Timina, Gimiso, nun e rabilinyie suxu.

19Alatala nan wa Yudaya rayaagife, barima Isirayila mangɛ Axasi nu bara Yudaya ya iso a xa yanfanteya ra Alatala bɛ.
20Asiri mangɛ Tigilati Pileseri to fa Yudaya, a mu tin a malide, a naxa a gere.
21Axasi naxa naafuli sɛɛti tongo Alatala xa banxi, mangɛ xa banxi, nun kuntigie xa banxi kui, a na fi Asiri mangɛ ma, kɔnɔ na mu a niya Tigilati Pileseri xa a mali.
22Hali a xa tɔɔrɛ kui, Axasi mu gbilen Alatala ma.
23A nu sɛrɛxɛ bama Damasikae xa alae bɛ, naxee nu bara nɔ a ra. A naxa a fala, «Siriya mangɛ xa alae nan Siriya malixi, n fan sɛrɛxɛ bama nɛ e bɛ, alako e xa n fan mali.» Na birin findi tantanyi nan na Axasi nun Isirayila bɛ.
24Axasi naxa Ala xa banxi se sɛniyɛnxie birin kana, a Alatala xa banxi naadɛe balan. A naxa sɛrɛxɛbadee yailan Darisalamu yire birin,
25a man naxa yire itexie yailan Yudaya taa birin kui, alako e xa surayi gan sɛrɛxɛ ra ala gbɛtɛe bɛ. A a babae Marigi Alatala raxɔnɔ na ki nɛ a ɲaaxi ra.
26A xa taruxui dɔnxɔɛ nun a xa wali birin, a fɔlɛ nun a raɲɔnyi birin sɛbɛxi Yudaya nun Isirayila mangɛe xa taruxui kui.
27Axasi to laaxiraya, e naxa a ragata Darisalamu taa kui, kɔnɔ e mu a ragata Isirayila mangɛe xa gaburi yire. A xa di Xesekiya naxa ti a ɲɔxɔɛ ra.