Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 2 Crónicas

2 Crónicas 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David-machi-Rey-Salomón na e-yar-semaidi bela-bela ogangusad. Ar ade, Bab-Dummad-Jehová, Salomónʼba gudiguad. A-ulale, Bab-Jehová bela-bela Salomón-ganguega imaksad.
2Salomón, bela Israel-dulemarse gochad: Sorda-milibalid-e-dummaganse (1,000), sorda-dulataled-e-dummaganse (100), igar-nabomalad-e-dummaganse, belagwable Israel-e-dummaganse, degi, neguya-idudimaladse, bela gochabalid.
3Geb Salomón, degi, bela-dulemar-bukwad, Gabaón-neggweburse, Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-siidse nadmalad. Ar ade, agi, Bab-Jehová-e-mai-Moisés, nega-dulesulidganba a-ambikued-neg-sobsad-gusadi siid.
4Bab-Dummad-Igar-Mesisad-Uludina, epenne Quiriat-Jearimʼye-neg-nugadgi-sii gusad. Ar David, Uluga dordoneg-sobsasoggu, David, Jerusalénʼse we-Ulu, sear gusad.
5Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-ailadi Gabaónʼgi Bab-Jehováʼse-goled-neg-sunna-seleged-asabin siid. A-aila, Uri-machi-Bezaleel esgoro-gordikidgi sobsa gusad. Uriʼdi, Hur-e-machid. A-aila-siidse, Salomón, degi, dulemar-eba-gudimarmogad, Bab-Dummadse gollap gusmalad.
6Salomón, Bab-Jehováʼse Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-negse naded. Geb ibmar-ogumakar-ukleged-aila esgoro-gordikidbi-sobaledgi, ibmar-durgan miligwen (1,000) ogumakar Bab-Jehováʼga uksad.
7A-mutikidba, Bab-Dummad Salomónʼse magarononigu, ega sogded: —Salomón, ibu be anse egisbie, be-itolegedba be anse egise. An bega ukoed.
8Salomón Bab-Dummad-abin sogded: —Be an-bab-David, be nue-wile daksad. A-ular, an-bab-anar yar-seega be an-imaknonikid.
9Degisoggu, Bab-Dummad-Jehováʼye, emisgi, dula-bukidar-geg-ebisleged-e-reyga be an-nug-imaksasoggu, an-bab-Davidʼga be-ibmar-sogsadyob be imaksundo.
10Bab-Jehováʼye, ¿ar doa, dulemar-bukidar-nabir-seega guosunna? Dule sated. Degisoggu, nue-binsaed-nikaa be an-imakdo, ibmar-wisgued be anga ukbardo, adi, an nabir be-dulamar-bukidarad seegar.
11Geb Bab-Dummad Salomón-abin sogded: —Be we-ibmar-abegedi, ibnuedid. Ibmar-nuegan-nikued be anse egichasulid, mani-ibedga-gued be anse egichasulid, degi, nug-dummad-gued be anse egichasurbalid, be-isdarmalad-ogiloged be anse egichasurbalid, degi, iba-suitibaa-maiguedi be anse egichasurbalid. ”Emisgindi, anga yar-seega an be-onug-imaksadgine, nue-binsaed-nikagued be anse egichisad, degi, nue ibmar-wisgued be anse egichisbalid, adi, nabir an-dulamar-idumai be guegar.
12Degisoggu, a-ular, nue-binsaed-ibedga-guega an be-imakodo, degi, nue-ibmar-wisiguega an be-imakbalodo. Deginbali, mani-ibedga-guega an be-imakbaloed, or-ibedga-guega an be-imakbaloed, ibmar-bukidar an bega ukbaloed, degi, nug-dummarba-guega an be-imakbaloed. Be-idu reymar-megismalad, weyobi ibmar nikussurmalad. Be-sorba reymar-megmarbaloed, weyobi ibmar nikuosurmarbalid.”
13Degi, Salomón, Gabaónʼgi Bab-Dummadse-goled-neg-aila-matusulid-siidgi-gudii, gannar Jerusalén-neggweburse alid. Degi, geb Israel-yar-semai guarsunnad.
14Salomón, bila-onoged-urmar-napagined, degi, molimar nikunonikid. Bila-onoged-ur-napagined miligwen gaka dulataled-ilabake (1,400) nikusad, degi, moli miliambe-gakabo (12,000) nikusbalid. Geb neggweburmargi we-urmar, degi, we-molimar urbisad, degi, Jerusalénʼgi reyneg-walik urbisbalid.
15Rey-Salomón, Jerusalén-neggwebur akwa-bukidar-nikadyobi or-bukidar-nikuega imaksad, degi, mani-bukidar-nikuega Jerusalén-imaksabalid. Deginbali, Rey-Salomón, higuera-sapimar-bukidar yar-mulluganba-nikadyobi, Jerusalén-neggwebur urwar-bukidar-nikuega imaksabalid.
16Rey-Salomónʼga-ibmar-bakmalad, Egipto-yarse, degi, Cilicia-yarse Salomónʼga e-mani-gargeguedba molimar-baknaddamalad.
17Dulemar Egiptoʼgi, ur-napagi-bila-onoged mani-sibugan-gwadulataled-ilanergwa (600) bakdamalad, degi, molidi mani-sibugan-gwadulagugle-gakambe (150) bakdamarbalid. Degi, geb belagwable Het-dule-e-reymar, degi, belagwable Siria-e-reymar, Salomónʼga-arbamaladse molimar bakdamalad.