Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solomon, David natuna, ese sibona ena siahu e haginia auka ena basileia lalonai. Iehova, ena Dirava, na ia ida, bona e habadaia herea.
2Solomon ese Israel taudia iboudiai e hereva henidia, daha bona sinahu lohiadia, hahemaoro taudia, bona hegunalai taudia Israel idoinai lalonai ai, edia iduhu kwaradia.
3Bena Solomon bona hebou taudia iboudiai ia ida na atai gabuna ela, Gibeon ai; badina be Dirava ena hebou kalagana, Iehova ena hesiai tauna Mose ese tano ḡaḡaena ai e karaia ḡauna, na unuseni ai.
4(A David ese Dirava ena maua helaḡana na Kiriat-iearimi amo vada e mailaia; David ese e heḡaeḡaelaia gabuna ai, Ierusalem ai, vada e atoa; badina be ia ese kalagana auta vada e haginia Ierusalem ai.)
5Auri-laboralabora ihaboulaina patana. Besalele, Uri Huru natuna, ese e karaia ḡauna, na unuseni ai, Iehova ena kalaga helaḡana vairanai. Bena Solomon bona hebou taudia iboudiai ese lehove e tahua.
6Bena Solomon na hari auri-laboralabora ihaboulaina patana e dae henia Iehova vairanai, hari hebou kalagana gabuna ai, bona ḡole-oho boubou ḡaudia daha-ta e hahelaḡadia ia latanai.
7Una hanuaboi ai Dirava ese Solomon e hahedinarai henia, e hereva henia, eto, A hereva, dahaka baina henimu.
8Bena Solomon ese Dirava e haere henia, eto, Oi ese tamagu David o bogaia hisi bada, bona pavapava ai vada o halaogu ia gabuna ai.
9Dirava Iehova e, emu gwauhamata tamagu David o henia na harihari ba hamomokania; badina be bese badana ta, tano gahuna na heto, edia pavapava ai vada o halaogu.
10Harihari aonega bona lalo-parara ba henigu, ini taunimanima vairadiai baina raka lasi bona baina raka vareai; badina be emu orea bada-hereana binai daika ese baine lohiaia diba?
11Bena Dirava ese Solomon e haere henia, eto, Badina be emu lalo-hadai na iniheto, bona kohu eiava taḡa eiava imatauraimu so gwaurai, bona inaimu edia mauri so revadia, oibe, mauri daudauna danu so gwauraia, a aonega bona lalo-parara vada o gwaurai emu, egu orea taudia, pavapavadia ai vada na halaomu oreana, na ba lohiadia helaoreana,
12una dainai aonega bona lalo-parara do bavabi. Lau ese danu taḡa bona kohu bona imatauraimu baina henimu; pavapava ta, e gunalaimu tauna ta eiava murimu ai baine lohia tauna ta, na oi ida basie heḡereḡere.
13Taunabunai, Solomon na atai gabuna Gibeon ai, hebou kalagana vairana amo, e diho, Ierusalem ela. Bena ia ese Israel e lohiaia.
14Solomon ese kariota bona hosi-gui taudia na e haboudia. Ena kariota na daha-ta sinahu-hani, bona ena hosi-gui taudia na gerebu-ta daha-rua, kariota hanuadia lalodiai bona Ierusalem ai, hanua pavapavana dekenai, e hanohodia.
15Hanua pavapavana ese silver bona gold na ḡau pipikidia ai e halaodia Ierusalem ai, nadi na heheto; bona sida audia na e hahohodia, Sefela sukeaudia na heheto.
16Solomon ena hosi na Aigupto bona Kue amo e abidia; hanua pavapavana ena hoihoi taudia ese Kue amo e abidia, mai davadia.
17Kariota ta na Aigupto amo e abia, davana na silver sekeledia sinahutauratoi; bona hosi ta davana na silver sekeledia sinahu-ta imahui. Bena idia ese ma e hoihoilaidia lou, Hiti taudia edia pavapava iboudiai bona Suria pavapavadia ediai.