Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Davidi mɛ̀: Lakĩi Dii Lua kpɛ́ aↄ kuu ń sa pↄ́ Isailiↄ ì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩio.
2Davidi ò wà bↄ̀mↄ pↄ́ kú Isaili bùsuuↄ kãaa píi, ↄ̃ à ń gbɛ̃eↄ dìlɛ gbɛ̀'ãnaↄ ũ aa gbɛↄ ã wà Lua kpɛ́ boò.
3À mↄ kpà siaↄwa maamaa aa kusaↄ ń sanɛɛↄ kɛò gãmↄↄ ń bↄlɛↄ pↄ́ ũ. Mↄgotɛ̃ pↄ́ a kpà sↄ̃, à gɛ̃̀ oaa.
4Sɛdɛ lí pↄ́ a kpàↄ dasi, wa a lɛ́ dↄ̃o, asa Sidↄ̃deↄ ń Tiideↄ mↄ̀ɛ̀ ń sɛdɛ líↄ à kɛ̀ zài.
5Davidi mɛ̀: Ma nɛ́ Salomↄↄá ɛ̀waasonaɛ, a yãe yáasi dↄ̃ gĩao. À kũ̀ kpɛ́ pↄ́ wa dↄ Diiɛ aↄ zↄ̃ↄɛ, i ɛa aↄ kɛfɛũ lↄ maamaa, gbɛ̃́pii i a maabo. A yã́i tò málɛ a dↄa sↄukɛ. Ɔ̃ Davidi kpɛ́pi dↄa sↄukɛ̀ maamaa e àↄ gɛ́ gai.
6Ɔ̃ à a nɛ́ Salomↄↄ sìsi, a òɛ̀ aà kpɛdↄ Dii Isailiↄ Luaɛ.
7A òɛ̀: Ma nɛ́, ma zɛò ma sↄ̃ guu mà kpɛdↄ Dii ma Luaɛ, aà tↄ́ iↄ kuwà.
8Ɔ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀ ma gbɛ̃dɛ̀dɛ dasi zĩ pↄ́ má kàↄ guu. Má e kpɛ́pi dↄɛo gbɛ̃́ dasi pↄ́ ma ń dɛdɛ a aɛ yã́i.
9À mɛ̀ nɛ́ pↄ́ má i mɛ́ aↄ dɛ aafia gbɛ̃́ ũ, asa á tó aà kã́mabo aà ibɛɛ pↄ́ liaiↄ yã́ musuɛ. Wa tↄ́kpa nɛ́piɛ Salomↄↄ. À mɛ̀ á tó Isailiↄ kua àↄ na kílikili aà gↄↄɛ.
10Aàpi mɛ́ a kpɛdↄɛ, iↄ dɛ a nɛ́ ũ, íↄ dɛ aà mae ũ. Á aà zↄ̃lɛa kpalau Isailiↄ guu zɛdↄ, aà kpala aↄ láaa vĩo.
11Tia sↄ̃ ma nɛ́, Dii aↄ kunnↄ, i n daɛ ń gòmio, ní kpɛdↄ Dii n Luapiɛ, lá a ò n yã́ musuwa.
12Dii n gba ↄ̃nↄ ń wɛzɛ̃o gↄↄ pↄ́ a n dilɛ Isailiↄnɛ, kɛ́ ǹyↄ̃ aà ikoyã kũa.
13Tó ń ikoyã pↄ́ Dii dà Mↄiziɛ a dìlɛ Isailiↄnɛ kũa, mɛ́ ńlɛ aà ↄtondↄkĩi gwa, ńyↄ̃ kã́fĩa e. Sↄ̃dilɛ, níↄ wↄ́ↄ vĩ. Ńsu to vĩa n kũo. Ńsu to sↄ̃ kɛ̃nguo.
14Ma dɛ̃ɛkà ma vua kàlɛ Dii kpɛ́ pↄ́ ũ tↄnu ↄ̀aa gɛ̃o ń plao, ã́nusu sↄ̃ tↄnu ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń síiↄ̃o. Mↄ́ ń mↄgotɛ̃o sↄ̃, wa a lɛ́ dↄ̃o, a gbia kɛ̀ zài. Ma lí ń gbɛo kàlɛ we lↄ. Pↄ́piↄ kã́fĩ lↄ.
15Ń zĩkɛnaↄ vĩ dasi, gbɛ̀'ãnaↄ ń li'ãnaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃i vĩ ↄzĩ píi guuↄ,
16vua zĩ, ã́nusu zĩ, mↄgotɛ̃ zĩ ń mↄsi zĩo. N ↄzĩkɛnaↄ lɛ́ vĩo. Na zĩpiwa! Dii aↄ kunnↄ!
17Ɔ̃ Davidi ò Isaili kíaↄnɛ aa mↄ dↄ a nɛ́ Salomↄↄlɛ
18à mɛ̀: Dii á Lua kúánↄo lé? I á gba ĩ́ampakĩi gupiiuo lé? À gbɛ̃́ pↄ́ kú bùsuɛ beeu za káauↄ nàmɛɛ ma ↄzĩɛ, ↄ̃ bùsupi gↄ̃̀ Diipi ń a gbɛ̃́ↄ pↄ́ ũ sa.

19À Dii á Lua kĩ́i wɛɛlɛ teasisai ń nↄ̀sɛmɛndoo sa, í na Dii Lua kúkĩi boawa, í su ń Dii bàakuaánↄ kpagoloo ń aà pↄ́ keleↄ kpɛ́ pↄ́ álɛ dↄɛ̀, aà tↄ́ iↄ kuwàpi guu.