Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु दाऊदमी “एकेर परमप्रभु आ खिं नु इस्राएलीपुकीमी परमप्रभु यावे कली चोशा चढ़ेतीक सेल्‍चा माल्‍ब” देंमाक्‍त।
2मिनु दाऊदमी “इस्राएलम बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर आन कली बुक्‍कीन” दे अरेवा बाक्‍त। मिनु मेको आन कली परमप्रभु आ खिं सेल्‍चा कली फुल्‍लु ख्रोइक्‍तीक गेय गेमी बाक्‍त।
3दाऊदमी शुश फलाम नु कांसा गेवा बाक्‍त। मेको लाप्‍चो नु लाप्‍चो ङा शी आन कली कांटी नु ग्‍याइक्पाइक्‍तीके सेल्‍चा कली वोइश्‍शो बाक्‍त। मेको नाक्‍ने मचाप्‍चा ङा पा शुश बाक्‍शो बाक्‍त।
4मिनु हिक्‍ने मचाप्‍चा ङा पा लेबानोन ङा लाइश्‍शो रवा आन शी तेल्‍पाइ‍मी बाक्‍त। मारदे हना सीदोन नु टायर ङा मुरपुकीमी दाऊद कली लेबानोन ङा रवा आन शी शुश चाक्‍गमे बाक्‍त।
5मिनु दाऊदमी “आं तौ सोलोमन मुल सम्‍म आइक्‍च नु मतुइक्‍‍ब बाक्‍ब। परमप्रभु यावे कली सेल्‍शो खिं थम दारशो, रागी नेल्‍लेमी मिम्‍चा ङा पा नु ठेयब दुम्‍चा माल्‍ब। मोपतीके गो मेको सेल्‍चा कली मारेइ मारेइ ठीक पचा माल्‍नुङ” देंमाक्‍त। मिनु दाऊदम आ बेक्‍चा क्‍येङा ङोंइती मार मार शुश तेल्‍मी बाक्‍त। १इतिहास २९:१
6मिनु नोले दाऊदमी आ तौ सोलोमन कली ब्रेत्‍थ सोइक्‍ता बाक्‍त। मेको कली “परमप्रभु यावे इस्राएली आन परमप्रभु कली खिं का सेलो” दे अरेवा बाक्‍त।
7मिनु सोलोमन कली “आं तौ, गो परमप्रभु यावे, आं परमप्रभु कली खिं का सेल्‍चा थुं पशो बाक्‍ती।
8तन्‍न परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु। मेकोमी ‘गे शुश हुश ख्राक्‍श पोक्‍तीवी। गे ठेयब ठेयब लडाइ पाप्‍तीवी। मोपतीके आं कली खिं सेल्‍चा मदुम्‍ब। मारदे गे आं ङोंइती रागीम शुश हुश ख्राक्‍श पोक्‍शो बाक्‍नेवे।
9गे तौ का थीनेवे। मेको लडाइ मपाइब मुर दुम्‍ब। गो मेको आ एर ओंथ ङा जोरी सत्रु नेल्‍ल आन कली लडाइ मपपाइक्‍नुङ। मिनु मेको आ नें सोलोमन दुम्‍चा माल्‍ब। आ सासन पची ना, गो इस्राएलम लडाइ मदुम्‍पाइक्‍थु रिम्‍शो पा बाक्‍चा गेनुङ।
10मेकोमी आं नें ठेयब सेल्‍चा कली खिं का सेल्‍चा माल्‍ब। मिनु मेको आं तौ दुम्‍ब। मिनु गो मेको आ आफ दुम्‍नुङ। गो इस्राएलम मेको आ सासन पतीके गेना हना यो बोल्‍यो सेल्‍नुङ’ दे परमप्रभुम आं कली देंत।
11आं तौ, परमप्रभु यावे गे नु बाक्‍ल। मिनु परमप्रभु यावे, इ परमप्रभुमी इ पर्बम देंशो खोदेंशो पा गे मेको कली खिं सेल्‍चा माल्‍नेवे। मेको गेय नेल्‍ल रिम्‍शो दुम्‍ल।
12परमप्रभु यावेमी इ कली रुप्‍तीक नु जोक्‍ब तुइक्‍ब थुं गेवल। मेकोमी इ कली इस्राएल कली सासन पचा गेवानु, गे परमप्रभु यावे, इ परमप्रभु आ अरेशो लोव़ टिशा पाइब दुम्‍नेवे।
13परमप्रभु यावेमी मोसा कली आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु निसाफ पतीक लोव़ इस्राएली आन कली टिशा पचा कली गेशो बाक्‍त। गे मेको नेल्‍ल पाप्‍तीवी हना, इ गेय रिम्‍शो दुम्‍ब। गे बोल्‍यो नु महिंब दुमो। हिंशा इ थुं लुक्‍च लचा मगेवो। १राजा २:२-३
14गो शुश श्‍येत पा परमप्रभु यावे आ खिं सेल्‍चा कली मार वोइक्‍ता देंशा हना, लाख का टलेन्‍ट सुन, १० लाख टलेन्‍ट चांदी नु नाक्‍ने मचाप्‍चा ङा पा कांसा नु फलाम खेक्‍शा वोइक्‍ता‍मी। मारदे हना मेकेर शुश बाक्‍शो बाक्‍त। शी नु फुल्‍लुपुकी यो ठीक पा वोइक्‍तामी। गे अर्को यो तेम्‍चा माल्‍नेवे। टलेन्‍ट का ३४ किलो बाक्‍ब।१इतिहास २९:२
15गे नु शुश गेय पाइब बाक्‍शो बाक्‍नीम। मार गेय पाइब बाक्‍शो बाक्‍नीम देंशा हना, फुल्‍लु ख्रोइक्‍ब, गारो प्रोव़ब, शी के गेय पाइब, शुश दारशो गेय जोक्‍शा पाइब यो बाक्‍नीम।
16मेकोपुकीमी सुन, चांदी, कांसा नु फलाम के मारेइ मारेइ गेय पाइब बाक्‍नीम। मुल गेय पचा गोवो। परमप्रभु यावे गे नु बाक्‍ल” दे दाऊदमी सोलोमन कली मदा बाक्‍त।
17मिनु दाऊदमी इस्राएली आन ठेयब मुर नेल्‍ल आन कली “आं तौ सोलोमन कली वारच पने।
18परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु गेपुकी नु बाक्‍ब। मेकोमी इन रागी नेल्‍लेमी काइ लडाइ मदुपद। इन थुं नाइक्‍पाइश्‍शा वोइक्‍तु। मेकोमी एको रागी ङा मुर आन कली आं गुइमी गेशो बाक्‍त। मारदे हना परमप्रभु यावेमी एको रागी ङा मुर आं गुइम गेती। मेको रागीपुकी परमप्रभु यावे नु आ मुर आन सासनमी वोइक्‍तु। १इतिहास २३:२५

19मुल इन थुं नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली मालीन। मिनु परमप्रभु यावे, परमप्रभु आ बाक्‍तीक सेल्‍चा गोने। मिनु नोले परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस नु परमप्रभु आ ग्‍योंबपुकी परमप्रभु यावे कली सेल्शो खिंमी वोइक्‍चा माल्‍नीनी” दे माइक्‍मी बाक्‍त।