Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Cronica

1 Cronica 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃be Daviba jarasia: –Naʌ̃ eyad̶e dadjirã Boro Ãcõrẽ de dromada, dadji israelerãba animarã babue diabada sid̶a od̶ia.–
2Daviba ãĩbemarã Israel druad̶e panabadada ãbaa jʌrebisia. Maʌ̃be Ãcõrẽ de droma oi carea ʌ̃cʌrʌ b̶ʌcuasia mõgara toawed̶amãrẽã.
3Maʌ̃ awara jiorroda waib̶ʌa jʌrʌ pesia dji ed̶a wãbadara cachid̶i carea idjab̶a jira b̶ʌd̶i carea. Bronce sid̶a jʌrʌ pesia. Waib̶ʌa edad̶a bẽrã dji zʌgʌara poya zad̶aẽ́ basía.
4Maʌ̃ awara dji biara b̶ʌ bacuru Libano druad̶ebemada waib̶ʌa jʌrʌ pesia. Maʌ̃ra poya juachad̶aẽ́ basía Sidoʌ̃ purud̶ebemarãba, Tiro purud̶ebemarã bid̶a zocãrã eneped̶ad̶a bẽrã.
5Daviba mãwã jʌrʌ pesia nãwã crĩcha b̶ad̶a bẽrã: –Mʌ̃ warra Salomoʌ̃ra wad̶ibid̶a cũdrada b̶ʌ bẽrã dera o adua b̶ʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽ de dromara dji waib̶ʌara b̶ʌda idjab̶a dji biara quiruda b̶aida b̶ʌa jũma naʌ̃ ẽjũãne trʌ̃ b̶ʌga b̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ warra Salomoʌ̃ba poya omãrẽã mʌ̃a jũma jʌrʌ peya.– Maʌ̃ carea Davi jaid̶ai naẽna jũma jʌrʌ pesia.
6Maʌ̃ ewarid̶e Daviba idji warra Salomoʌ̃ra trʌ̃ped̶a jarasia israelerã Ãcõrẽ de dromada omãrẽã.
7Nãwã jarasia: –Warra, mʌ̃ Boro Ãcõrẽ itea mʌ̃a de dromada oida crĩcha b̶asia.
8Baribʌrʌ idjia mʌ̃́a nãwã jarasia: “Bʌra dewara puru b̶ea ume b̶arima zocãrã djõped̶a ẽberãrãda quenasia. Mʌ̃ quĩrãpita naʌ̃ ẽjũãne zocãrã quenana bẽrã bʌa mʌ̃ itea de dromara ocara b̶ʌa.
9Baribʌrʌ bʌa warrada djõ quĩrĩãcada unuya. Mʌ̃a idjira jũma idji dji quĩrũ ume necai b̶ʌya. Maʌ̃ bẽrã idji trʌ̃ra Salomoʌ̃ ad̶ia. Idjira israelerã boroda b̶ʌmisa mʌ̃a israelerãra jũma necai b̶ʌya.
10Idjiabʌrʌ mʌ̃ itea de dromada oya. Idjira mʌ̃ warra baya maʌ̃ne mʌ̃ra idji Zeza baya. Idji ewarid̶eba ʌ̃taa mʌ̃a idjida, idjid̶eba yõbʌdarã sid̶a israelerã bororãda b̶ʌya.”
11Maʌ̃ bẽrã warra, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽra bʌ ume b̶aida idji de dromara omãrẽã idjia jarad̶a quĩrãca.
12Idjab̶a mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba necawaada, crĩcha cawaa sid̶a bʌ́a diaida. Mãwã bʌa israelerã pe erob̶ʌd̶e idji leyra jũma arid̶e ĩjã oya.
13Ãcõrẽba Moised̶eba israelerãa ley diad̶ara bʌa quĩrãcuita o b̶aibʌrʌ bʌa obʌrʌra jũma bia odjaya. Ʌb̶ʌa b̶aped̶a sozarra b̶adua. Ne wayarãdua. Jẽda crĩcharãdua.
14Mʌ̃a bio traja b̶ʌd̶eba oroda 7 miyoʌ̃ 500 mil libra idjab̶a paratada 75 miyoʌ̃ libra jʌrʌ pesia bʌa Ãcõrẽ de dromada omãrẽã. Bronceda, jiorro sid̶a waib̶ʌa jʌrʌ pesia. Dji zʌgʌara dadjia poya zad̶aẽ́a. Maʌ̃ awara mõgara toawed̶ada, bacuru ʌrrad̶a sid̶a jʌrʌ pesia, baribʌrʌ maʌ̃ aud̶u bʌa jʌrʌ peida b̶ʌa.
15Bʌa ne o cawa b̶eada zocãrã erob̶ʌa: mõgara toawe cawa b̶eada, mõgara de o cawa b̶eada, bacuru de o cawa b̶ea sid̶a.
16Maʌ̃ awara orod̶ebema ne o cawa b̶eada, paratad̶ebema ne o cawa b̶eada, bronced̶ebema ne o cawa b̶eada, jiorrod̶ebema ne o cawa b̶ea sid̶a zocãrã erob̶ʌa. Jãʌ̃be jʌwa b̶ʌdua Ãcõrẽ de dromara oi carea. Ãcõrẽra bʌ ume b̶aya.–
17Maʌ̃be Daviba Israeld̶ebema dji droma b̶eaa jarasia idji warrara carebad̶amãrẽã.
18Nãwã jarasia: –Dadji Ãcõrẽra bãrã ume b̶ʌa. Ara maʌ̃ Ãcõrẽba bãrãra necai b̶ʌsia dewara puru b̶eara mʌ̃ jʌwaed̶a b̶ʌd̶a bẽrã. Jũma ãdjirãra Ãcõrẽ jʌwaed̶a panʌa idjab̶a dadji israelerã jʌwaed̶a panʌa.

19Maʌ̃ bẽrã sod̶eba, jaured̶eba bid̶a bãrã Ãcõrẽra jʌrʌd̶adua. Jʌwa b̶ʌd̶adua idji de droma od̶i carea. Oped̶ad̶acarea idji baurudera, ne jũma idji ded̶e b̶aida b̶ʌ sid̶a ed̶a b̶ʌd̶adua.–