Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waisilaeli nalowawele ako Shitimu, walume nawaluka kudita ung'hondwa na wadala wa Moabu.
2Wadala awo nawawalalika Waisilaeli wehanze kuli nhambiko yowaiwichile kwa chiwalo cha milungu ja hewo, na hewo Waisilaeli nawalya na kujifugamila milungu ja hewo.
3Ahyo ndo Waisilaeli navyowehanzile na mlungu Baali wa Peoli, na Mkulu Nguluwi nakawazudila ng'hatu.
4Lelo Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Wahole vilongozi weng'ha wa wanhu, uwakopole hali heni hali isanya, leka ng'halazi ya heni kwa hemwe ikole.”
5Musa nakawalonjela walamuzi wa Isilaeli, “Chila yumwe wa hemwe yamkopole munhu yoneche hali hemwe yehanzile na mlungu Baali wa Peoli.”
6Mhela wuwo munhu yumwe Muisilaeli nakamigala mdala yumwe Mmidiani haluga ha heye, hali Musa na Waisilaeli weng'ha, lowawele wolombocheza hali lwizi lwa ihema lya Nguluwi.
7Lelo Finehasi mwana wa Eleasali, mwana wa mtambika Aluni, naloyawene mbuli ayo, nakenuka na kulawa kuli Waisilaeli weng'ha, nakahola umbaji
8na kumuwinza yula Muisilaeli mbaka kuli ihema, nakawahoma umbaji weng'ha weli kuli munda. Utamwa wihile louwagazile nauwadumya Waisilaeli nausumigwa.
9Wanhu wabagame kwa chiwalo cha utamwa ula nawali elufu makumi meli na gane (24,000).
10Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
11“Finehasi mwana wa Eleasali, mwana wa mtambika Aluni, nakalemeza ng'halazi ya heni kwa chiwalo cha Waisilaeli hali hemwe, ndo heye yawele na fihi kota yondiwelenayo heni. Ndo mina hambe ndiwadumye hebu Waisilaeli weng'ha kwa ng'halazi ya heni.
12Lelo mlonjele kota ndangudita ilagano lya kikala goya na heye.
13Ndangulagana na heye na walelwa wa heye wowa watambika mazuwa gose kwa vila nakona fihi kwa chiwalo cha heni, Nguluwi wa heye, nakawaditila uhanyisi Waisilaeli.”
14Ayo Muisilaeli nayabagame hamwe na mdala Mmidiani nayali yochemigwa Simuli mwana wa Salu, chilongozi wa ivyazi limwenga kuli nhanzi ya Simeoni.
15Na ayu mdala Mmidiani nayakopoligwe nayali yochemigwa Kosibi mhinza wa Suli, nayawele chilongozi wa nhanzi imwenga ako Midiani.
16Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
17“Waditile Wamidiani kota wang'honyo na kuwadumya,
18kwa vila nawawaditila hemwe kota wang'honyo kwa uhadi wa hewo, nawawahada kuwala mbuli ya Peoli, na kwa chiwalo cha Kosibi, mhinza wa chilongozi wa Midiani, nayakopoligwe mhela wa utamwa wihile naloulawile ako Peoli.”