Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane yi dɔxi Sitimi yi waxatin naxan yi, xɛmɛne yi lu yalunyaan ligɛ e nun Moyaba ɲaxanle.
2E yi xɛmɛne xilima e suxure kideni. Yamaan yi e dɛge, e yi e xinbi sin e suxurene bun ma.
3Nayi, Isirayila kaane yi Baali-Peyori batu. Nanara, Alatala yi xɔlɔ e ma han!
4Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “Yamaan yɛɛratine birin suxu, i yi e faxa, i yi e singan Alatala yɛtagi sogen na, alogo Alatala xa ba xɔlɔxi Isirayila ma.”
5Musa yi a fala Isirayila kitisane xa, a naxa, “Ɛ birin xa muxune faxa naxanye Baali-Peyori batuxi.”
6Isirayila xɛmɛna nde yi fa Midiyan ɲaxanla nde ra a konni, Musa nun Isirayila yamaan birin yɛtagi. Yamaan birin yi wugama Naralan Bubun so dɛɛn na.
7Na ma, Finexasi, Eleyasari a dii xɛmɛna, saraxarali Harunaa dii xɛmɛna, na yi keli yamaan yɛ, a yi tanban tongo.
8A yi siga Isirayila kaan fɔxɔ ra a bubuni. A yi e firinna sɔxɔn tanban na sanɲa ma kedenni e kuini. Fitina furen naxan yi Isirayila yi, na yi dan.
9Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan faxa na furen ma.
10Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
11“Finexasi, Eleyasari a dii xɛmɛna, saraxarali Harunaa dii xɛmɛna, na bata n ma xɔlɔn ba Isirayila ma. Amasɔtɔ n ma xɔxɔlɔnna nan soxi a yi. Na ma, n mi Isirayila kaane raxɔrima xɔxɔlɔnni.
12Nanara, i xa a fala a xa, n bata tin bɔɲɛ xunbenla layirin tongɛ a xa.
13Na layirin luma a tan xa nɛn e nun a yixɛtɛne, n yi e findi saraxaraline ra habadan. Amasɔtɔ a kunfa nɛn a Ala xɔn, a yi n solona Isirayila xa.”
14Isirayila xɛmɛn naxan nun Midiyan ɲaxanla faxa, a yi xili nɛn Simiri, Salu a dii xɛmɛna. Simeyɔn bɔnsɔnna denbayana nde kuntigin nan yi a ra.
15Midiyan ɲaxanla naxan faxa, a yi xili nɛn Kosibi, Suru a dii tɛmɛna. Midiyan xabilana ndee mangan nan yi a ra.
16Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
17“Ɛ xa Midiyan kaane yatɛ ɛ yaxune ra, ɛ yi e yɛngɛ.
18Amasɔtɔ e bata findi ɛ yaxune ra e to ɛ yanfa Peyori yi, Kosibi a fe yi, e xabila mangana nde a dii tɛmɛna, ɛ naxan faxa, na feen to fitina furen nafa.”

19Na fitina furen yi dangu.