Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Nambas

Nambas 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Raghanina Isrel damdi Sitimne siyamakamake, na tomogha sidagu wiimumurana beradi siyaberabera Moab wasiwasike yawata.
2Wasina bi mmkodi wasiwasikedi, tomotomogha siviyonedi da yadi god siyasuwasuwaridi, na Isrel tomotomogha, Moab wasiwasike yawata sikam da yadi god sipepetedi.
3Mmko kedane dam Isrel, Moab damdi sivirukapuvedi da Baal-Peo sipepeteni, na Yawe God nuwanuwana ipughu kirakii na gubaga bero kirakiina ivipora Isrel biiyadi.
4Wasina bi Yawe God, Mosis iwoneni bo, “Wawaya kadi wiinaghowana kabidi, da naghoguve bi gabudare koroto matadiye kikasunughana da Isrel damdi biiyadi genuwanuwagu inapughu maghana.”
5Na Mosis dam Isrel kadi babada iwonedi bo, “Tami tatadigegha, tomotomogha iiyawogha yami wiibadana rogune bi sivirukapuwana da Baal-Peo siyapeepeteni na kovikasunughana.”
6Wasina bi Mosis da dam Isrel na Kiregoru Kabikabikuwayina matamketana naghone siyiduduwana, bi matadiye Isrel tomogha, Midiyan wasike irutayini ipiika yana rakaraka biiyadi.
7Raghanina Eron tubuna, bi Eliesa natuna Piniyas touna na prist, mmko ikitana igeghomiiri da koroto ikuyoveni, bi imane iyo ikabi
8da Isrel tomogha ikivini irughu yana kiregoru kamone. Piniyas noko iyonama tomogha igwari da iyona ivikukupaghopagho inagho wasike kamokamone irughu na sirabobo. Noko raghanine gubaga bero kirakiina Yawe God ivipora Isrel damdi biiyadi na ikovi.
9Bi gegha da noko gubaginama na wawaya yadi 24,000 nada sirabobo.
10Wasina bi Yawe God, Mosis iwoneni bo,
11“Eron tubuna, Piniyas touna na prist yana berama iviyeveveyana da yana noghota tagu naboni, bi geiyiwaghasina da wawaya, god mududi siyapepetedina, wasina tagu kawagha. Nuwanuwagu ipughu Isrel damdi biiyadi bi ayanoghonoghota da ayiberodi, bi gegha da noko naboni na Piniyas yagu nuwapughu ivikovini da gegha aniberodina.
12Na Piniyas kuwoneni da tagu wiiwaghasinina maragasina touna biidi aberabera, da yagu nuwaruriri averevereni.
13Touna ikayovena kirakiiyeni da kagu waghawagha ghamana iyitarababaraneni, na Isrel damdi yadi tamumu ikoghataveni, noko biidi. Tagu wiiwaghasina maragasina aberabera touna da nosinosina biiyadi. Da toudi na yagu prist raghani nonowa.”