Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ ku Sitiũ, ↄ̃ aa nà gbãsĩkɛawa ń Mↄabu nↄɛↄ.
2Aa Isailiↄ sìsi ń tã́a sa'o guu, ↄ̃ aa pↄblè aa kùlɛ ń tã́aↄnɛ.
3Màa Isailiↄ nàkↄ̃wa ń Baali Peooo, ↄ̃ Dii pↄ pàńzi.
4A ò Mↄiziɛ: Isaili kíaↄ kãaa píi, ní ń loo ma aɛ ĩatɛ̃ gbãai, kɛ́ ma pↄ e wee Isailiↄwa.
5Mↄizi ò Isaili dↄaanaↄnɛ: Á baade a gbɛ̃́ pↄ́ aa nàkↄ̃wa ń Baali Peoooↄ dɛdɛ.
6Isailie Madiã nↄɛ sɛ̀ mↄ̀ò a bɛ Mↄizi ń Isailiↄ píi wáa, gↄↄ pↄ́ aalɛ ↄ́ↄlↄ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ.
7Kɛ́ Ɛleazaa nɛ́ Finɛasi, Aalona tↄũna è màa, à fɛ̀lɛ ń guu à sↄ̃na sɛ̀,
8à gɛ̃̀ gↄ̃ɛpizi a kpɛ́u, ↄ̃ à Isaili gↄ̃ɛpi zↄ̃̀ à ń naaa ḿpla ḿpii, gↄ̃ɛpi ń nↄɛpio, ↄ̃ gagyã pↄ́ kà Isailiↄgu zɛ̀.
9Gbɛ̃́ pↄ́ gàga ń gyãpioↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo mɛ̀ndosaiɛ. (24.000)
10Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
11Finɛasi mɛ́ tò ma pↄ wèe Isailiↄwa. À zɛ̀ gì ma yã́ musu, ↄ̃ a tò ma pↄ wèemá. A yã́i mi Isailiↄ midɛ ma pↄfɛ̃a guuo.
12A yã́i tò oɛ̀ ma bàa aↄ kuaànↄ, aà kua iↄ na.
13Aàpi ń a buiↄ aaↄ dɛ sa'onaↄ ũ gↄↄpiiɛ, kɛ́ à zɛ̀ gì ma yã́ musu yã́i, ↄ̃ bee tò ma Isailiↄ kɛ̃̀.
14Isaili pↄ́ wa dɛ̀ ń Madiã nↄɛopi tↄ́n Zimli, Simɛↄ buiↄ uabele Salu nɛ́ɛ.
15Madiã nↄɛ pↄ́ wa dɛ̀pi tↄ́n Kↄzɛbi, Madiãↄ uabele Zuu nɛ́ɛ.
16Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
17À fɛlɛ ń Madiãↄ, í ń dɛdɛ,
18asa aa íbɛlɛsɛ̀ánↄ ń kↄ̃nikɛaɛ́oɛ. Aa kↄ̃nikɛ̀ɛ́ Peoo yã́ musu, Madiãↄ kíae nɛnↄɛ Kↄzɛbi pↄ́ wa dɛ̀ gↄↄ pↄ́ gagyã kàágu Peoo yã́ musuɛ.