Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Idisu

Idisu 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili dunu da Sidimi Fago amoga esaloba, Isala:ili dunu ilia da Moua:be uda hiougili, gilisili golai.
2Amo uda ilia da Isala:ili dunu ilia gobele salasu lolo nasu (amogawi ilia da Moua:be ogogosu ‘gode’ amoga nodone sia:ne gadosu) amoga hiougi. Isala:ili dunu da ha:i manu mai amola ogogosu Bio ‘gode’ Ba:ile, amoma nodone sia:ne gadoi.
3Amaiba:le, Hina Gode da ougi bagade ba:i.
4E da Mousesema amane sia:i, “Na sia: nabima! Isala:ili ouligisu dunu huluane lale, dunu huluane ba:ma:ne medole legema. Amasea, Na da Isala:ili dunu ilima Na ougi fisimu.”
5Mousese da ouligisu dunu ilima amane sia:i, “Dilia afae afae amo dilia fi amo ganodini nowa da Bio ogogosu ‘gode’ Ba:ile ema nodone sia:ne gadolala, amo medole legema.”
6Mousese amola Isala:ili dunu huluane da da:i dioiwane, Hina Gode Ea Abula diasu holeiga didiga:lalu. Isala:ili dunu afae da Mousese amola Isala:ili dunu huluane ba:ma:ne, Midia:ne uda hi abula diasu ganodini hiougili asi.
7Finia:se (Elia:isa egefe amola Elane ea aowa) amo ba:beba:le, wa:legadole, dunu gilisisu yolesiagai. E da goge agei lale,
8amo dunu amola uda bobogele, abula diasu golili sa:ili, ea goge agei amoga ela gilisili sone, medole legei. Amane hamobeba:le, olo bagade amo da Isala:ili fi wadela:lesilalu, amo da hedofai dagoi ba:i.
9Be amo olo ganodini, Isala:ili dunu 24,000 agoane da bogogia:i dagoi ba:i.
10Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
11“Finia:se ea hamobeba:le, Na da Isala:ili dunuma ougi amo gumi dagoi. E da eno ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosu hou higale, Nama fawane nodone sia:ne gadomusa: dawa:i. Amaiba:le Na da ougili Isala:ili dunu huluane hame gugunufinisi.
12Amaiba:le ema adoma. Na da ema gousa:su amo da eso huluanedafa dialoma:ne hamomu.
13E amola egaga fi da eso huluane mae fisili, gobele salasu dunu fi esalumu. Bai e da eno ‘gode’ liligi mae dawa:le, baligiliwane Na fuligala:i. Amola ea hamobeba:le, Isala:ili dunu da ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoi dagoi ba:i.”
14Isala:ili dunu amo da Midia:ne uda gilisili medole legei ba:i amo ea dio da Similai (Sailiu egefe. Sailiu da sosogo fi Simione fi amo ganodini bisilua dunu galu).
15Midia:ne uda ea dio amo da Gosabai. Ea ada da Se. E da Midia:ne fi gilisisu ilia hina esalu.
16Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
17“Midia:ne fi amo doagala:le, ili gugunufinisima!
18Bai ilia da Bio sogega dilima ogogoiba:le, Isala:ili fi wadela:lesi. Amola Gosabai amo da olo bagade eso Bio sogega amo ganodini medole legei ba:i, e da ogogoiba:le, Isala:ili dunu da se bagade nabi.”