Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Numerus

Numerus 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagpuyo ang Israel didto sa Sitim, ug nagsugod ang mga lalaki sa pagpakighilawas sa mga babaye sa Moab,
2kay gidapit man sa Moabihanon ang mga tawo sa paghalad sa ilang mga dios. Busa mikaon ang mga tawo ug miyukbo sa mga dios sa Moabihanon.
3Mikuyog ang mga kalalakin-an sa Israel sa pagsimba kang Baal sa Peor, ug misilaob ang kasuko ni Yahweh batok sa Israel.
4Miingon si Yahweh kang Moises, “Pamatya ang tanang mga pangulo sa katawhan ug ibitay sila sa akong atubangan aron madan-agan sila sa kahayag sa adlaw, aron nga ang akong hilabihan nga kasuko mopalayo gikan sa Israel.”
5Busa miingon si Moises sa mga pangulo sa Israel, “Ang matag usa kaninyo kinahanglan nga patyon ang iyang katawhan nga mikuyog sa pagsimba kang Baal sa Peor.”
6Unya miabot ang usa sa kalalakin-an sa Israel ug nagdala ug usa ka babaye nga Midianhon taliwala sa mga sakop sa iyang pamilya. Nahitabo kini sa atubangan ni Moises ug sa tanang katilingban nga katawhan sa Israel, samtang nanghilak sila didto sa pultahan sa tolda nga tigomanan.
7Sa dihang nakita kini ni Pinehas nga anak ni Eleazar nga anak nga lalaki ni Aaron, nga pari, mitindog siya taliwala sa mga katilingban ug mikuha ug usa ka bangkaw sa iyang kamot.
8Gisundan niya ang lalaki nga Israelita ngadto sa tolda ug giduslak sa bangkaw ang ilang mga lawas, ang lalaki nga Israelita ug ang babaye. Busa mihunong ang hampak nga gipadala sa Dios sa katawhan sa Israel.
9Kadtong nangamatay pinaagi sa hampak mikabat ug 24, 000 ang gidaghanon.
10Misulti si Yahweh kang Moises ug nag-ingon,
11“Si Pinehas nga anak nga lalaki ni Eleazar nga anak nga lalaki ni Aaron, nga pari, mao ang nagpahupay sa akong kapungot gikan sa mga tawo sa Israel tungod kay hilabihan ang iyang pagbati sa akong gitinguha taliwala kanila. Busa wala ko ut-uta ang katawhan sa Israel sa hilabihan kong kasuko.
12Busa iingon, 'miingon si Yahweh, “Tan-awa, ihatag ko kang Pinehas ang akong kasabotan sa kalinaw.
13Alang kaniya ug sa iyang mga kaliwat sunod kaniya, mao kini ang kasabotan sa walay kataposan nga pagkapari tungod kay matinguhaon siya alang kanako, nga iyang Dios. Gipapas niya ang mga sala alang sa katawhan sa Israel.’””
14Karon ang ngalan sa lalaki nga Israelita nga gipatay uban ang babaye nga Midianhon mao si Simri nga anak ni Salu, ang pangulo sa pamilya sa mga katigulangan taliwala sa mga Simeonihanon.
15Ang ngalan sa babaye nga Midianhon nga gipatay mao si Cosbi nga anak ni Sur, nga maoy pangulo sa tribo ug pamilya sa Midian.
16Busa misulti si Yahweh kang Moises ug nag-ingon,
17“Tagda ang mga Midianhon ingon nga mga kaaway ug sulonga sila,
18kay gitagad nila kamo nga sama sa mga kaaway pinaagi sa ilang pagpanglimbong. Gigiyahan nila kamo ngadto sa daotan bahin sa Peor ug bahin sa ilang igsoon nga babaye nga si Cosbi, ang anak nga babaye sa pangulo sa Midian, nga gipatay sa adlaw sa hampak mahitungod sa Peor.”