Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUKÉTÍMÙ

MUKÉTÍMÙ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ḿbo Sitimmu kɛ́duɔ́ mbɛ mɑ́ɑ̀ mufòmmu yɛimu kɛ́ndɔuti dɔutinɛ̀ Mɔɑbu ɛì kó bɛnitipòbɛ̀.
2Kɛ̀ bɛɛ̀ nitipòbɛ̀ɛ bɛ̀ yũ̀ɔ̃́ nkɛ́tɑnnɛ́ mubɔɔféù miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́di tibɔɔdiitì kɛ́nninku kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́.
3Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ fíé iwũɔ̃ dibɔɔ̀ Bɑɑdi-Peɔɔ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ bɛ̀ cɔ̀útɛ́.
4Kɛ̀ kùu nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Tɔní diɛ nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nùńnɛ́ diɛ n yììkɛ̀, kɛ́wetínnɛ́ diyiè, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m miɛkɛɛ do.
5Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Di miɛkɛ bɑ́ wè wèe kuɔ o kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fìé iwũɔ̃ dibɔɔ̀ Bɑɑdi-Peɔɔ.
6Mɛm̀mɛ Mɔyiisi nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ kuɔ̀. Bɛ nuɔ mmiɛkɛ nkɛ Isidɑyɛɛribɛ kóò mɔù tɔnímɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ kóo nitipòkù mɔù.
7Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Pinɑsi Edeɑsɑɑ birɛ, Anɔɔ kó dɛyɑɑ̀birɛɛ ítɛ́ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ kɛ́túótɛ́ dɛ kpɑ̃nnì,
8kóò tũ̀nnɔɔ o touku miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ tɑ̃ dikpɑ̃nnì bɛ pɔutì bɛdɛ́ kɛ́kuɔ. Dɛ mɔ̀nnì Kuyie ndo potɛ́ kùù yɛ̃ĩku Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ kùu cómmú.
9Kɛ mɛ nsɔ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ kú sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (24000).
10Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
11Ikuɔ́ nìùtì Pinɑsi Edeɑsɑɑ birɛ Anɔɔ yɑɑ̀birɛ bónkùnnɛmu m miɛkɛ kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ ò yonkɛmɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí kùɔ Isidɑyɛɛribɛ kɛ bɛ̀ dèè bɑ́ nɛ̀ dɛ̀ do mɛ nni nyonkɛmɛ̀.
12Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nnɑ́kɛ́ we kɛ tú m bo ò tɑunnɛ̀ kɛ̀ kunɑɑtí mbo ti cuokɛ̀.
13Wenwe nɛ̀ o yɑɑ̀bí nɛ̀ i kó iyɑɑ̀bío bɛ̀ bo ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ ò yonkɛmɛ̀, kòò tũ̀ntɛ tìì do bo mí nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ti cuokɛ̀.
14Isidɑyɛɛribɛ do wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ kou wè nɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ kóo nitipòkù kɛ́kuɔ o yètìrì do tú Simudi Sɑduu kó dɛbirɛ, ò do tú Simmɛɔ̃ɔ̃ kó kunɑɑ̀mùnkù kóo kótì mɔù nwe.
15Kɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ kóo nitipòkù wenwe yètìrì ntú Kosibi, kòo cicɛ tú Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ kó kubotí kóo kótì kòo yètìrì tu Tisuu.
16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
17Donɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ mudoò kɛ́ bɛ̀ kùɔ.
18Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do di soutɛ́mɛ̀ kɛ̀ di fìé iwũɔ̃ dibɔɔ̀ Bɑɑdi Peɔɔ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi potɛ́, nɛ̀ tìì do dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ kóo kótì kóò sɑpɑ̀ɑ̀ nKosibi.