Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Numero

Numero 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israelerã Sitiʌ̃ne duanasid̶ad̶e ʌ̃cʌrʌ umaquĩrãrãba moabitarã wẽrãrã ume cadjiruada o duanesid̶aa.
2Maʌ̃ wẽrãrãba dji umaquĩrãrãra ed̶obadjid̶aa moabitarãba ãdji ãcõrẽa animarã babue diabʌdad̶e. Maʌ̃ne umaquĩrãrãra ne cod̶aped̶a maʌ̃ ãcõrẽ quĩrãpita chĩrãborod̶e copanenaped̶a bia bed̶eabadjid̶aa.
3Mãwã israelerãba moabitarã ãcõrẽ Baal-peor abadada ẽpẽ panesid̶aa. Maʌ̃ carea Ãcõrẽra israelerã ume bio quĩrũped̶a quinibibʌrʌ basía.
4Maʌ̃ne Ãcõrẽba Moisea jarasia: –Jũma Baal-peor ẽpẽ panʌ dji bororãda jidad̶aped̶a bead̶adua. Mʌ̃ quĩrãpita ãsa ãdjirãra bacuru cũmiane ʌ̃tʌ su jira b̶ʌd̶adua jũmarãba acʌd̶amãrẽã. Mãwãbʌrʌ mʌ̃ quĩrũbira bãrã israelerã ume b̶ʌda tumaya.–
5Ara maʌ̃da Moiseba israelerã bororãa jarasia: –Bãrã jʌwaed̶a b̶earã dji Baal-peor ẽpẽ b̶eada jũma bead̶adua.–
6Maʌ̃ne Moisera puru sid̶a Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbada caita sopuaba jĩã duanasid̶aa. Moiseba acʌ b̶ʌd̶e, puruba acʌ b̶ʌd̶e bid̶a Israeld̶ebema ab̶aʌba madianita wẽrãda diguid̶aa edesia.
7Maʌ̃ unusid̶e Eleaza warra Pinéra israelerã ãbaa dji jʌre panʌmaʌba idji mĩãsu edad̶e wãsia. (Pinéra sacerdote Aaroʌ̃ wiuzaque basía.)
8Idji mĩãsura edaped̶a dji ẽberã caid̶u wãsia. Maʌ̃ ẽberã wua ded̶e ed̶a wãped̶a dji umaquĩrãra dji wẽrã ume ãbaa b̶id̶e su beasia. Mãwã bead̶a bẽrã israelerã quini nũmanara waa quininaẽ́ basía.
9Mãwãbʌrʌbara 24,000 ẽberãrãra quininoasid̶aa.
10Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarasia:
11–Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa israelerãba ab̶abe mʌ̃drʌ ẽpẽnida. Maʌ̃ carea Baal-peor ẽpẽsid̶ad̶e mʌ̃ quĩrũbid̶eba ãdjirãra jũma quinibi basía. Baribʌrʌ Eleaza warra Pinéba mʌ̃ quĩrũbira tumabisia. Idjia od̶ad̶eba unubisia idjia bid̶a quĩrĩã b̶ʌda ẽberãrãba ab̶abe mʌ̃drʌ ẽpẽnida. Idjia od̶a carea mʌ̃a israelerãra jũma quinibiẽ́ basía. (Pinéra sacerdote Aaroʌ̃ wiuzaque basía.)
12Pinéa jaradua idjia od̶a carea mʌ̃ra idji ume bed̶ea b̶ʌbʌrʌda idji ume necai b̶ai carea.
13Mʌ̃a bed̶ea b̶ʌbʌrʌba jara b̶ʌa idjira, idjid̶eba yõbʌdarã sid̶a id̶iba ʌ̃taa mʌ̃ sacerdoterãda b̶ead̶ida. Mãwã obʌrʌa idjia quĩrĩã b̶ʌ bẽrã ẽberãrãba ab̶abe mʌ̃drʌ ẽpẽnida. Mʌ̃ igara b̶ʌda bead̶a bẽrã israelerãba cadjirua oped̶ad̶ara mʌ̃́a quĩrãdoabisia.–
14Ẽberã madianita wẽrã ume ãbaa beud̶ara Zimri abadjid̶aa. Idjira Salu warra basía. Simeoʌ̃neba yõna purud̶ebema dji droma basía.
15Dji madianita wẽrã trʌ̃ra Cozbi abadjid̶aa. Idjira Zu cau basía. Zura Madiaʌ̃nebema dji droma basía.
16Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarasia:
17–Madianitarãda quenane wãnadua.
18Mãwã od̶ad̶ua ãdjirãba bãrãra quinibisid̶a bẽrã. Cũrũga panʌneba bãrãa ãdji ãcõrẽ Baal-peor abadada ẽpẽbisid̶aa mʌ̃a bãrãra quinibimãrẽã. Cozbiba od̶a carea bid̶a mʌ̃a bãrãra quinibibʌrʌ basía. Baal-peor ẽpẽ panʌ carea bãrã quinibʌda basid̶e Pinéba maʌ̃ wẽrãra beasia.– (Cozbira Madiaʌ̃nebema dji droma cau basía.)