Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne mid-engkezan en si Job te edtavak duen te tetelu he menge emiǥu zin, su midhitindeǥan man ni Job he wazè din salà.
2Ne zutun, duen sevaha he etew he iyan ngazan din si Elihu. Anak sikandin ni Barakel he tig-Buz he kevuwazan te pemilya ni Ram. Nepeukan din si Job su wazà besula ni Job is keugelingen din, kekenà, iyan mibasul zin is Megbevayà.
3Nepeukan din daan sikan is tetelu he emiǥu ni Job su kenè dan igkepeletew he nekesalà si Job ne nekeletew hinuun he iyan nekesalà is Megbevayà.
4Midtaǥad si Elihu ke ebpekepasad he egkaǥi sikandan is langun ne human din egkeǥiyi si Job, su geina te meǥurang sikandan kandin.
5Ne hein neehè din he wazè en egkekaǥi zuen te tetelu, ne utew sikandin nepauk.
6Umbe, migkaǥi sikandin te, “Batè e pa ne meǥurang kew en mulà, umbe ebpeneǥana a he egkaǥi. Wazà a mebpeǥaruǥaru he egkaǥi ziyà te keniyu te netuenan ku.
7Su neisip ku he iyan kew ereg he ebpenurù, su meǥurang kew en ne zekelè en is netuenan niw.
8Piru iyan heini tutuu: Is mulin-ulin te Mekeǥeǥehem he Megbevayà he imbeǥey zin diyà te etew, iyan ebeǥey kandin te kedsavut.
9Is kegkeǥurang ne kenà gerentiya he is sevaha he etew uluwanen wey metau te hustu.
10Umbe, pemineǥa a keniyu. Egkeǥiyen ku is netuenan ku.
11Midtaǥad a hein ed-isip-isip kew pa ke hengkey is ereg he egkeǥiyen niw. Mibpemineg ku is menge ketezengan niw.
12Mibpurungan ku sikiyu pemineǥa, piru wazà minsan sevaha keniyu he nekepeletew he nekesalà si Job; wazè niw metavak is menge ketezengan din.
13Kenè kew kaǥi te, ‘Nesavut dey he edhuna sikandin he metau kenami. Iyan en ibpetavak kandin is Megbevayà, ne kenà iyan is etew.’
14Emun iyan a edlelisen ni Job, ne kenè ku sikandin edtevaken te iring te keniyu he kedtavak.
15Guntaan nekepereremek kew ne wazè niw en egkekaǥi.
16Kinahanglan pe be he edtaǥad a, te ǥuntaan mibpereremek kew en ne wazè niw en igketavak?
17Duen daan egkeǥiyen ku; egkeǥiyen ku is netuenan ku.
18Mezakel iyan is egkekaǥi ku, ne henduen be te kenè en heini egkeeǥen.

19Iring a te veǥu he lundis he teleǥuey te vinu he nepurung mepenù he henduen be te ebensì en.
20Ne kinahanglan he egkaǥi a su wey meterini is taǥù ku.
21Wazà edepiǥan ku wey wazè ku edigdiǥen.
22Wazà a melayam te kedigdig. Ne emun ebeelan ku heini, ne segugunà a edsiluti te Megbevayà he iyan mibaal kedì.”