Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Jób

Jób 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Smlouvu jsem učinil s očima svýma, a proč bych hleděl na pannu?
2Nebo jaký jest díl od Boha s hůry, aneb dědictví od Všemohoucího s výsosti?
3Zdaliž zahynutí nešlechetnému a pomsta zázračná činitelům nepravosti připravena není?
4Zdaliž on nevidí cest mých, a všech kroků mých nepočítá?
5Obíral-li jsem se s neupřímostí, a chvátala-li ke lsti noha má:
6Nechť mne zváží na váze spravedlnosti, a přezví Bůh upřímost mou.
7Uchýlil-li se krok můj s cesty, a za očima mýma odešlo-li srdce mé, a rukou mých chytila-li se jaká poškvrna:
8Tedy co naseji, nechť jiný sní, a výstřelkové moji ať jsou vykořeněni.
9Jestliže se dalo přivábiti srdce mé k ženě, a u dveří bližního svého činil-li jsem úklady:
10Nechť mele jinému žena má, a nad ní ať se schylují jiní.
11Neboť jest to nešlechetnost, a nepravost odsudku hodná.
12Oheň ten zajisté by až do zahynutí žral, a všecku úrodu mou vykořenil.
13Nechtěl-li jsem státi k soudu s služebníkem svým aneb děvkou svou v rozepři jejich se mnou?
14Nebo co bych činil, kdyby povstal Bůh silný? A kdyby vyhledával, co bych odpověděl jemu?
15Zdali ten, kterýž mne v břiše učinil, neučinil i jeho? A nesformoval nás hned v životě jeden a týž?
16Odepřel-li jsem žádosti nuzných, a oči vdovy jestliže jsem kormoutil?
17A jedl-li jsem skyvu svou sám, a nejedl-li i sirotek z ní?
18Poněvadž od mladosti mé rostl se mnou jako u otce, a od života matky své býval jsem vdově za vůdce.

19Díval-li jsem se na koho, že by hynul, nemaje šatů, a nuzný že by neměl oděvu?
20Nedobrořečila-li mi bedra jeho, že rounem beranů mých se zahřel?
21Opřáhl-li jsem na sirotka rukou svou, když jsem v bráně viděl pomoc svou:
22Lopatka má od svých plecí nechť odpadne, a ruka má z kloubu svého ať se vylomí.
23Nebo jsem se bál, aby mne Bůh nesetřel, jehož bych velebnosti nikoli neznikl.
24Skládal-li jsem v zlatě naději svou, aneb hrudě zlata říkal-li jsem: Doufání mé?
25Veselil-li jsem se z toho, že bylo rozmnoženo zboží mé, a že ho množství nabyla ruka má?
26Hleděl-li jsem na světlost slunce svítícího, a na měsíc spanile chodící,
27Tak že by se tajně dalo svésti srdce mé, a že by líbala ústa má ruku mou?
28I toť by byla nepravost odsudku hodná; neboť bych tím zapíral Boha silného nejvyššího.
29Radoval-li jsem se z neštěstí toho, kterýž mne nenáviděl, a plésal-li jsem, když se mu zle vedlo?
30Nedopustilť jsem zajisté hřešiti ani ústům svým, abych zlořečení žádal duši jeho.
31Jestliže neříkala čeládka má: Ó by nám dal někdo masa toho; nemůžeme se ani najísti?
32Nebo vně nenocoval host, dvéře své pocestnému otvíral jsem.
33Přikrýval-li jsem jako jiní lidé přestoupení svá, skrývaje v skrýši své nepravost svou?
34A ač bych byl mohl škoditi množství velikému, ale pohanění rodů děsilo mne; protož jsem mlčel, nevycházeje ani ze dveří.
35Ó bych měl toho, kterýž by mne vyslyšel. Ale aj, totoť jest znamení mé: Všemohoucí sám bude odpovídati za mne, a kniha, kterouž sepsal odpůrce můj.
36Víť Bůh, nenosil-li bych ji na rameni svém, neotočil-li bych ji sobě místo koruny.

37Počet kroků svých oznámil bych jemu, jako kníže přiblížil bych se k němu.
38Jestliže proti mně země má volala, tolikéž i záhonové její plakali,
39Jídal-li jsem úrody její bez peněz, a duši držitelů jejich přivodil-li jsem k vzdychání:
40Místo pšenice nechť vzejde trní, a místo ječmene koukol.
41Skonávají se slova Jobova.