Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOBU

IOBU 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A harihari idia ese e hevasehalaigumu, uru gabena taudia ese. Tamadia na bama dadaraidia; egu sisia ida egu seri ireḡudia ai basinama halaodia.
2Idia imadia goadadia amo bama abia ḡauna namona be dahaka? Edia goada vada e ore.
3E dabumu bona e hitolodia dikadikamu dainai, idia ese tano kaukauna na tano ḡaḡaena ai e ḡauaiamu.
4Idia ese doe anianidia bona au raudia e abidiamu, bona lagwa ramudia e ḡeidiamu.
5Taunimanima bogaragidia amo e luludia lasimu; muridia amo e lolomu, henao tauna murina amo bema lolo na heto.
6Ororo dadairadia ai e nohomu, bona tano koupadia ai bona nadi-gini kohuadia ai.
7Uda ai e ḡoumu, bona au ginigini henudiai e hetabira boumu.
8Kavakava besena, mai harina dikana; tano amo vada e havadia lasi.
9A harihari lau na edia ane ḡauna ai vada nala; edia gwaurai-gwaurai herevana ai vada e halaogu.
10Idia ese e ihi-ihiraigumu, asie raka henigu kahimu; vairagu ai e kanudi bagubagumu.
11Dirava ese egu peva maorana vada e ruhaia bona vada e hahemaraigu dainai, lau vairagu ai idia ese edia haheauka vada e negea daure.
12Idibagu kahana ai hearuru taudia na e tore isimu, e lulugu lasimu; edia hahebua-tari daladia amo e ala-ala henigumu.
13Idia ese egu lao dalana e hadikaiamu; ihadikagu karadia e goadalaimu, ta ese se laodia ahumu.
14E ḡiḡia dobi maḡuna amo bema didi vareai na heto idia na e maimu: maḡu e heḡiḡi dobimu ai idia na e aru e maimu.
15Hahegari na latagu ai e kaumu; egu momokani e lulua ohomu, lai ese bema hodaia oho na heto; egu noho namo na e pukimu, ori na heto.
16Harihari lalogu na hisihisi ese e gugubaiamu, hisihisi dinadia ese vada e abigu;
17hanuaboi ai turiagu e hisihisimu, e gugubagumu hisidia na asie dokomu.
18Mai daḡedaḡena ida egu dabua e dabaia taomu; e ḡuigumu, aiogu mukona na heto.

19Dirava ese vada e tahogu dobi, kopukopu lalonai; lau na ḡahu bona kahu heḡereḡeredia ai vada nala.
20Lau na boi henimumu, to so haere henigumu; na ginimu, to so itagumu.
21Lau inaigu ai vada ola, oi imamu goadana amo vada o daḡedaḡe henigu.
22O abigu isimu lai latanai, egu gui ḡauna ai o halaoamu; lai gubana reḡena ai o tahogu isi tahogu isimu.
23Oibe, lau dibagu oi ese ba hamasegu; bona mauri taudia iboudiai edia vada o gwauraia hidi rumana ba siaigu lao.
24Tau ta ese vada e heḡiḡi dobi rumana senuna amo imana basine toia roro a? Ena hisihisi ai basine boiboi, ta ese baine durua helaoreana, a?
25Ena dina vada e dika tauna taina asina tai a? Lalogu na se hisihisi ogoḡami taudia daidiai a?
26A namo na tahuava negana ai, dika na egu ai e kau; bona diari na nariava negana ai, dibura na e kau.
27Lalogu na e hekwarahimu, se laḡa animu; hisihisi dinadia ese e davarigumu.
28Kopigu vada e hakoremaia, to dia dina ese; hebou ai na tore isimu, na tai henidiamu, bae kahagu.
29Lau na uda sisiadia tadikakadia, bona kokokoko turadia.
30Kopigu koremana e hevaka ohomu, bona turiagu na e araia morumorumu.
31Egu gitara reḡena na rohe-ahu reḡena ai e laomu, bona egu ivilikou reḡena na taitai taudia gadodia ai e laomu.