Text copied!
CopyCompare
Baibal Olcim - Joba

Joba 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tedae a kum la kai lakah aka noe long khaw, kai taengah luem uh coeng. Te rhoek kah a napa pataeng ka boiva kah ui taengah khueh ham ka hnawt lah mako.
2Amih kut dongkah thadueng khaw kai taengah metlam a om? Amih te a hminkhah lamni a paltham.
3Vaitahnah neh khokha rhamling lamkah, pumhong loh hlaem vaengah, khohaeng neh imrhong kah rhamrhae te a cilh.
4Tangpuem dongkah baekkoi te a hlaek uh tih, a buh la hlingcet yung a khueh.
5A nam lamloh haek uh tih, amih taengah hlanghuen bangla a o uh.
6Soklong cakhom kah laipi neh thaelsawk khui ah kho a sak.
7Tangpuem khuiah pang uh tih, lota hmuiah poem uh.
8Aka ang ca rhoek neh ming mueh ca rhoek ni khohmuen lamloh a hawt uh.
9Te dongah amih kah rhotoeng la ka om coeng tih, amih taengah ol la ka om.
10Kai aka tuei rhoek tah kai lamloh lakhla uh tih, ka mikhmuh ah la timtui khaw tuem uh pawh.
11A lirhui lakah ka lirhui he pawl coeng. Te dongah kai he m'phaep tih, ka mikhmuh ah kamrhui han tueih uh.
12Bantang kah hlangyoe aka tlai loh ka kho a kalh. Amih kah rhainah caehlong te kai taengah a picai uh.
13Ka talnah khuiah ka hawn a mak uh tih, amih aka bom pawt khaw hoeikhang uh.
14A puut aka len bangla ael uh tih, a khohli rhamrhael hmuiah paluet uh.
15Kai soah mueirhih pai tih, khohli bangla ka moeihoeihnah a hloem vaengah, kai kah khangnah te khomai bangla a yah.
16Kai lamloh ka hinglu a kingling coeng tih, phacip phabaem khohnin loh kai n'tuuk.
17Khoyin ah ka rhuh te ka pum dong lamloh a cueh. Kai aka thuek he a dim moenih.
18Thadueng cungkuem dongah ka pueinak a phuelhthaih tih, ka angkidung te rhawnmoep bangla ka vah.

19Kai he dikpo khuila n'dong tih, laipi neh hmaiphu bangla n'thuidoek.
20Na taengah bomnah kam bih dae kai nan doo moenih. Ka pai akhaw kai he nan yakming moenih.
21Kai soah a muen la na poeh tih, na ban thaa neh kai nan konaeh thil.
22Kai he khohli dongah nan phueih. Kai nan ngol thil vaengah kai nan paci sak tih, lungming cueihnah a yawn.
23Mulhing boeih kah tingtunnah im la, dueknah neh kai nan mael sak ham khaw ka ming.
24A yoethaenah khuiah bombihnah a yaak vaengah, kut aka thueng he lairhok dongah a om moenih.
25Khohnin a mangkhak dongah ka rhap tih, khodaeng dongah ka hinglu a omdam moenih.
26A then ka lamtawn vaengah boethae ha pawk. Vangnah te ka ngaiuep vaengah a hmuep ha pai.
27Ka bung he tlawk tih a kuemsuem moenih. Kai he phacip phabaem khohnin loh n'doe.
28Khomik a tal dongah maelhmai a hmuep la ka cet. Hlangping neh ka pai tih bomnah ka bih.
29Pongui kah a manuca neh, tuirhuk vanu kah a hui la ka om.
30Ka vin khaw kamah dong lamloh mu tih, ka rhuh khaw kholing neh tlum coeng.
31Ka rhotoeng te nguekcoinah la, ka phavi rhah ol la poeh.