Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ tíí mbɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mudoò kpɛ́í nSokoo Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ́kɑri Efɛɛsi-Dɑmimmu, Sokoo nɛ̀ Asekɑɑ dɛ cuokɛ̀.
2Sɑuri nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛmbɛ múnkɛɛ bɑ́tɛ́ kubiriku bɛ̀ tu kù Tedemɛntì biriku kɛ́mbɑɑti kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ.
3Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ ndekɛ yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ wetí bɛtɔbɛ̀, kɛ̀ kubiriku sokɛ́ bɛ cuokɛ̀.
4Kòo nìtì mɔù yìɛ̀ní Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ miɛkɛ Kɑti nɑɑ̀mùnkù kou, kòo yètìrì tu Kodiyɑti, o okùmɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù.
5Kòò òkɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó dipìì kɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó kupenku pi o cĩ̀ncĩ̀nnì kɛ̀ ku cɛ̃́ɛ̃́kù bo cìdóò sipísìkuɔ̀.
6Kòò kɑ̃nkɛ́ o tɑ̀ɑ̀kɛ disɔɔwũɔ̃̀ kó kupenku, kɛ bɑ́ɑ́tí disɔɔwũɔ̃̀ kó dikpɑ̀rìsiè.
7Kòo kpɑ̃nnì kó kudɔú mɑ̀nnɛ̀ kucuudɔú kɛ̀ mɛkpɑ̃mbii nkó kucɛ̃́ɛ̃́kù bo cìdóò bɛ̀yiekɛ̀. Wèè tɔ o dɔpìkù kòò ni o ììkɛ̀.
8Kòo cómmú kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Di bennɛ́ kɛ yɛ̀nnímu kɛ bo ti dokɛ́nɛ̀, n tú Fidisitɛ̃ɛ̃ nwe kɛ̀ díndi tú Sɑuri kó tidɑɑtì. Tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ di miɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ kòo kɔtɛní kɛ̀ tí kpɑ!
9Kòò n nɑ tí nɑɑ́ ndi kó tidɑɑtì, kɛ̀ m mɛ nhò nɑ dí nɑɑ́ nti kó tidɑɑtì kɛ́mpĩ́ nti tɔ̃mmú.
10N yí di wúó nfɛnɔ̀nfɛ̀ kɛ̀ di yetɛ, dí dɛitɛní di miɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ kɛ̀ tí kpɑ.
11Kɛ̀ Sɑuri nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè dɛ kóo nìtì nɑ̀ɑ́mmɛ̀, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́.
12Dɑfiti cicɛ do tú Sɛsee Efɑdɑtɑɑ kó dihɛì kou nwe kɛ bo Bɛtideɛmmu Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ mɔkɛ ibí ìyiekɛ̀. Sɑuri kó dimɔ̀nnì do sɔ̃́ nhò kòtɛ́mu mɛdiɛ̀.
13Kòo bí ikótí itɑ̃ɑ̃ti niɛ̀nɛ̀ Sɑuri dikpɑ̀nnì, bɛ kóo po Ediɑbu nɛ̀ Abinnɑdɑbu nɛ̀ Sɑmɑɑ. Dɑfiti weè do tú tɛyɑ̃ɑ̃tɛ̀.
15Kɛ̀ Dɑfiti níí mbo Sɑuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ kũũ̀nní o cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Bɛtideɛmmu kɛ cɛ̃mmù o pe.
16Kɛ̀ weè Fidisitɛ̃ɛ̃ nyiitiní dikṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku kɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀.
17Dɛ kó yɛwe miɛkɛ nkɛ Sɛsee nɑ̀kɛ́mɛ̀ o birɛ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Túótɛ́ tidiitì tii nnɛ̀ kuyɔ̀rìkù ti cìe ntì nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ biɛ ntɛpíítɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́duɔ́ nhɑ kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀.
18Á ntonɛ̀ yɛnɑɑkɑ̃ɑ̃̀ ntɛpíítɛ̀ tiɛ kɛ́ntɔ kɛ bií duɔ́ nwèè bɛ̀ bɑkɛ́. Kɑ̀ɑ dɔu nhɑ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ wɛ̃tiní bɛ̀ dɑ duɔnní dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bɛnkú bɛ kɔ̃̀ntì nɑɑtimɛ̀.
19Bɛmbɛ nɛ̀ Sɑuri nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀, bɛ̀ bo kubiriku bɛ̀ tu kù Tedimɛnti biriku nku kɛ dokùnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ.

20Dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ̀ Dɑfitii pikɛ cutɛ kɛ́bɑnnɛ ipe onìtì mɔù kɛ́túótɛ́ ò dò nkɛ́ntɔ dɛ̀, kɛ́kétɛ́, kɛ́ndònnɛ̀ o cicɛ do ò nɑ̀kɛ́ dìì nùù. Ò tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀, kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ dɔ́ kɛ́bootɛ bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ́uu dikpɑ̀nnì kó fɛhúùfɛ̀.
21Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wetínnɛ́ bɛtɔbɛ̀.
22Kɛ̀ Dɑfitii dɔúnko o nɛntì o nɛmbɑ̀rì borɛ̀ kɛ́kɔtɛ mudoò borɛ̀ kɛ́ndɔu nho kó bɛkótíbɛ̀.
23Bɛ̀ kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ Kodiyɑti Fidisitɛ̃ɛ̃, Kɑti nɑɑ̀mùnkù kouu ítɛ́ní o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́bɛ́i ò bɑɑ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ ntì, kɛ̀ Dɑfitii keè.
24Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ò yɑ̀ní kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ ncokù,
25kɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Dɛ kòo nìtì dɔ́ kɛ ti wɛ̃́ntɛ́mu, dɛɛ̀ te kòò iitiní miɛ̀ mbotí, kòò mɔù nɑ koò kùɔ okpɑ̀ɑ̀tì bo ò pɑ̃ tikpɑ̀tì pɛ́u kóò duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkòo puokɛ, kɛ́dɔɔ̀ dɛ yiɛ̀ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
26Kɛ̀ Dɑfitii bekɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò tɔ̀kɛ́nɛ̀ kɛ dɔ̀: Kòò mɔù kùɔ Fidisitɛ̃ɛ̃ yie nkɛ dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ ifɛi bɛ̀ bo ò yietí bɑ? O yɛ̀mmɛ̀ dò nhò tu we dɛ kóo Fidisitɛ̃ɛ̃, kutɑyóú yiɛ̀, kòo bo nsɑ̃́ɑ̃́ Kuyie nkɔbɛ.
27Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kóò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ bɑɑ do yɛ̃ mbɛ̀ yóó yietí dɛ̀ wèè bo nɑ dɛ kóo nìtì.
28Kòo kóo kótì Ediɑbuu keè bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀, kòo miɛkɛ pɛikɛ kòò dɔ̀: We nyɛ̃ nhɑ kɔtɛní diɛ! A yóunɛ̀ we ipe dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ? N dɑ yɛ̃́mu ɑ í yo ditoò, N yɛ̃́mu ɑ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀. A kɔ̀tɛní kɛ bo yɑ̀ dikpɑ̀nnì ndi.
29Kɛ̀ Dɑfitii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ̀ɔ̀ bɑ dɛ̀ɛ̀ tu dɛyɛirɛ? N nɑ bɑ́ mbekɑɑ̀?
30Kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ onìtì wenwe borɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́bekɛ́ otɔù mɔù kòò bɑɑ ò tɛ̃̀ńnɛ́ bɛtɔbɛ̀ do ò nɑ̀kɛ́ tì nti.
31Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ tìi tuɔkɛ Sɑuri kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Dɑfiti.
32Kɛ̀ Dɑfitii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, ɑ yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀nɛ̀ dɛ kóo Fidisitɛ̃ɛ̃. A kóo tɔ̃ntì, mí, m bo kɔtɛ kóò kpɑnnɛ̀.
33Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: A bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kpɑnnɛ̀ dɛ kóo nìtì, ɑ kpɑɑ́ bɛmmu, wenwe mɛ ntu okpɑ̀rì nwe nɛ̀ o bíkɛ́mbɛ́ntì.
34Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n tú opecɛ̃nti nwe n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ ɔ̃ ncɛ̃mmú ipe, kɛ̀ dicìrícìrì kɔ̀tɛní yoo mupĩ́mpĩ́mmù mɑmù kɛ bo pĩ́ m pìèfɛ̀ mɑfɛ̀,
35N fɛ̀ pɑ̀tɛ kɛ́ dɛ̀ bɛ̀ti, kɛ́fietɛ m pìèfɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ wɛ̃̀ɛ̃tɛní m bíɛ́kɛ̀, m pĩ́ dɛ fɔ̃̀níí kɛ́ dɛ̀ potɛ́ kɛ́kuɔ.
36N kɔù mɛ̀ɛ̀ botí yɛcìrícìrɛ̀ nɛ̀ dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀, n yóó mɛ ndɔɔ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃ yie nwenwe kutɑyóú yiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ ò sɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀ Kuyie nkɔbɛ.
37Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù n dɛɛtɛ́nɛ̀ dicìrícìrì nɛ̀ mupĩ́mpĩ́mmù kù yó n dɛɛtɛ́nɛ̀mu Fidisitɛ̃ɛ̃ yie. Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Kɔtɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ teennɛ̀.

38Mɛm̀mɛ Sɑurii duɔ́mmɛ̀ Dɑfiti o kpɑ̀rìnɛntì kóò òó ndisɔɔwũɔ̃̀ kó dipìì kóò dɑ̀tínnɛ́ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì.
39Kɛ̀ Dɑfiti túótɛ́ Sɑuri siè kɛ́bɑ́ɑ́tí dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì ĩ́nkɛ̀, ò í nnɑ kɛ bo centɛ kɛ yɛ̃́ ò do í dɛ̀ mɑntɛ́nɛ̀mɛ̀, kɛ́nɑ́kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀: N yĩɛ̃kɛmu! Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ dɑ̀tɛ́.
40Kòo túótɛ́ mutɑ̃́ntɛ̀ndìtìmù kɛ́tɑ kukó mpɛɛ́mmɛ̀ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀nùmmù kɛ́cũɔ̃́ o yɔ̀rì miɛkɛ kɛ́pikú o tɑ̃́ntɛ̀ndìtìmù kɛ́kétɛ́ kɛ́nwetí Kodiyɑti.
41Kɛ̀ Kodiyɑti múnkɛ mmɔ́ nkɛ tɔ́ɔ́ntɛnɛ̀ Dɑfiti, wèè tɔ o dɔpìkù kòò ni o ììkɛ̀.
42Kòo wéntɛ́ Dɑfiti kóò sènkɛ̀rì. Dɑfiti do tú dɛdɑpùmbirɛ ndɛ kɛ wũɔ̃ kòo ììkɛ̀ wenni.
43Kɛ̀ Kodiyɑtii nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: A n wúó ntɛmɔtɛ̀ ntɛ kɛ tɔ kupɑ̀ɑ̀ti kɛ kéríní m borɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ Kodoyɑtii pɑrìkɛ̀ kɛ́yú Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu yètɛ̀ kɛ̀ dɔ̀: A bo yɑ̀!
44Kɔtɛní kɛ̀ n duɔ́ nhɑ mɑɑ ndɛĩ́nkɛ̀ kó tinɔ̀tì nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì.
45Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Fɔ̃́ nkéríní m borɛ̀ nɛ̀ disiè ndi nɛ̀ kukpɑ̃nseú nɛ̀ dikpɑ̃nnì, mí mmɛ nkéróo ɑ borɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndi, Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nwè, ɑ sɑ̃́ɑ̃́ nwè.
46Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ ɑ̃nnɛ́ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ yíe, kɛ̀ m bo dɑ kuɔ kɛ́kéétɛ́ ɑ yuu. Yíe ntinɔ̀tì nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì dɛɛ̀ yóó pɛ́tɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́cɔ. Kɛ̀ kutenkù kumɔu kɔbɛɛ bɑntɛ́ Isidɑyɛɛribɛ tũmmɛ̀ Kuyie.
47Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɑntɛ́ kɛ dò ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɛɛrínɛ̀ disiè yoo dikpɑ̃nnì, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɑkɛ́ dikpɑ̀nnì kɛ di ɑ̃nnɛ́ ti nɔu miɛkɛ yíe.
48Kodiyɑti kètɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́wetínnɛ́ Dɑfiti, kɛ̀ Dɑfitii cokóo mɛcɑ̃ɑ̃ nho ììkɛ̀ kɛ bo ò dokɛ́nɛ̀,
49kɛ́dɛitɛ ditɑ̃́rì dìmɑ́ɑ̀ o yɔ̀rì miɛkɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ o tɑ̃́ntɛ̀ndìtìmù kɛ́dootɛ́ kɛ́bɔ́tɛ́ Kodiyɑti tĩ́nnì kɛ̀ ditɑ̃́rìi tɑroo, kòò do o nùù ĩ́nkɛ̀.
50Mɛm̀mɛ Dɑfiti nɑmɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃ nɛ̀ ditɑ̃́ntɛ̀ndìtìtɑ̃́rì kóò kùɔ bɑ́ ò í tɔ disiè.
51Kɛ̀ Dɑfitii cokóo Kodiyɑti duɔ́ dɛ̀ kɛ́kpɑtɛ Kodiyɑti siè kóò fèútɛ́nɛ̀. Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ yɑ̀ bɛ kóo kperì kumɛ̀ kɛ́cokɛ́.
52Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ cokɛ́mɛ̀, kɛ́uu fɛkpɑ̀rìhúùfɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kɑti ɛì nɛ̀ Ekinɔɔ dɛ ɛkɛ̀. Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛcíríbɛ̀ nnɛnkóo Sɑdɑimmu kó kucɛ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kɑti nɛ̀ Ekinɔɔ.
53Isidɑyɛɛribɛ do bɛ bɛ̀tì kɛ̀ dɛ̀ fuutímu, kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́hɛí tinɛntì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó dikɑrì.
54Kɛ̀ Dɑfitii túótɛ́ Kodiyɑti yuu kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́túótɛ́ kudɑdiɛkù kpɑ̀rìnɛntì kɛ́tɑnnɛ o touku miɛkɛ.
55Dɑfiti do kɔri dìì mɔ̀nnì kɛ bo kpɑnnɛ̀ Kodiyɑti kɛ̀ Sɑurii ò yɑ̀mu kɛ́bekɛ Abunɛɛ wèè bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: We nte odɑpɑ̀ɑ̀ nyie? Kɛ̀ Abunɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, n yí yɛ̃́ wèè ò te.

56Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Bekɛ́ kɛ́yɑ̀ wèè te dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀.
57Dɑfiti kùɔ dìì mɔ̀nnì Kodiyɑti kɛ́deè, kɛ́nwɛ̃tiní, kɛ̀ Abunɛɛ ò kɔ̀tɛnɛ̀ Sɑuri borɛ̀, kɛ̀ Dɑfiti kpɑɑ́ tɔ Kodiyɑti yuu.
58Kɛ̀ Sɑurii ò bekɛ kɛ dɔ̀: N kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nhɑ tú we nkó dɛbirɛ? Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: N tú ɑ kóo tɔ̃ntì Sɛsee wèè bo Bɛtideɛmmu o birɛ ndɛ.