Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfiti nɑ̀kɛ́nɛ̀ Sɑuri dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ wɛ̃nnìi pĩ́nnɛ̀ Dɑfiti kpɛri, kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ ò tɑ, kòo ò dɔkɛ kɛ́ndònnɛ̀ ò dɔ́mɛ̀ omɑ́ɑ̀.
2Nɛ̀ dɛ kó diyiè Sɑuri tɛ̃́nkɛ í nyie nkɛ̀ Dɑfitii wɛ̃tɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o cicɛ borɛ̀.
3Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ tɑunnɛ̀ Dɑfiti kɛ yɛ̃́ wè ò dɔ́mɛ̀ kɛ dònnɛ̀ ò dɔ́mɛ̀ omɑ́ɑ̀.
4Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ dɑ́tɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ́duɔ́ nDɑfiti, kóò duɔ́nnɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀nyɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o siè nɛ̀ o tɑ̃mmù nɛ̀ o nɑɑ̀kɔ̃̀nnì.
5Tipíìtì timɔu kɛ̀ Sɑuri bɛ̀ tɔ̃ nkɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mudoò Dɑfitii nɑ kɛ̀ Sɑurii ò bɑɑ́ nkòo mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ò dɔ́ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀.
6Dɑfiti do kùɔ dìì mɔ̀nnì Kodiyɑti kɛ́konní kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɔbɛɛ yɛ̀nní kɛ́co Sɑuri, kɛ́ndiè nkɛ ɑu kɛ bie nyɛbɑ̀rɛ̀ nɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ tɛrɛ̀.
7Kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ dìè nkɛ cɔ́ú mbɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Sɑuri kùɔ sikɔupí, kɛ̀ Dɑfiti kùɔ sikɔupípí.
8Kɛ̀ Sɑuri miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀, ò í mpɛ́nsìrì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Bɛ̀ mɛ nhò duɔ̀ nsikɔupípí kɛ n duɔ̀ sikɔupí, dɛ̀ kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́ ntikpɑ̀tì.
9Nɛ̀ dɛ kó diyiè ndi Sɑurii wèńtɛ́mɛ̀ Dɑfiti fɛnɔnsĩ̀nfɛ̀.
10Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ Kuyie ntɔ̃nní mɛ̀ɛ pĩ́ nSɑuri, kòo ítɛ́ kɛ́nhɑrì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ pikú o kpɑ̃nnì, kɛ̀ Dɑfiti tó nhò bie nkukùtìdùkù ò ɔ̃ mbie mmɛ̀ɛ̀ botí,
11kòo youtɛ o kpɑ̃nnì, nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: M bo tɑ̃ Dɑfiti kɛ́dɑnnɛnɛ̀ fɛmɑrifɛ, kɛ̀ Dɑfitii yentɛ́nɛ̀ dikpɑ̃nnì kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀.
12Kɛ̀ Sɑurii ò yɔ̀tɛ kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ò yóumɛ̀ kɛ́mbonɛ̀ Dɑfiti.
13Kòo túótɛ́ Dɑfiti kɛ́nií mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔùpíítɛ̀ kɛ bo ò dɛ́tinnɛnɛ̀ omɑ́ɑ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfiti nni bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɔrì mudoò.
14Mudoò ò kɔ̀rì mùù kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ̀ weè nɔ nkɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nho bonɛ̀mɛ̀.
15Sɑuri yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Dɑfiti nɔmmɛ̀ o dootitɔbɛ̀ kóò depɛ mɛdiɛ̀.
16Isidɑyɛɛribɛ biɛ bɛmɔu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ Dɑfiti kɛ yɛ̃́ weè bɛ̀ nimɛ̀ mudoò miɛkɛ.
17Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Ntɛ n kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mMɛdɑbu, n wè ndɑ duɔ́mmu kɑ̀ɑ bo puokɛ, mpĩ́ n tɔ̃mmú nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́nkpɑ nti Yiɛ̀ nKuyie nkó dikpɑ̀nnì. Ò do í dɔ́ kóò kùɔ o mɔ́mmuɔ nkɛ nɛ́ ndɔ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛɛ̀ ò kùɔ.
18Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: N yí tú òmɔù, ti nɑɑ̀mùnkù í tú kùmɑkù, ti wuɔ nyí tú kùmɑkù Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, kɛ̀ míì bo puokɛ okpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀nɑ̀ɑ̀?

19Dɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Mɛdɑbu bo yenkɛmɛ̀ Dɑfiti kɛ̀ Sɑurii ò duɔ́ nhAdidiɛdi Abɛti Mɛodɑɑ ɛì kou.
20Kɛ̀ Sɑuri kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ntɔù Mikɑɑdii dɔkɛ Dɑfiti kɛ̀ bɛ̀ɛ tì nɑ̀kɛ́ Sɑuri, kɛ̀ dɛ̀ɛ o nɑrikɛ.
21Nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kòò dɔ̀: M bo wè nhò duɔ́ kóò dìí nkɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ ò nìntɛ. Kucɛ mɛdɛ́rímmɛ̀ mmɛ Sɑuri nɑ̀kɛ́mɛ̀ Dɑfiti kɛ dɔ̀ wèe puokɛ o kóo sɑpɑ̀ɑ̀.
22Kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́nɛ̀ Dɑfiti didɛ́ borɛ̀ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì tu ò dɑ dɔ́mu, tínti o kó bɛtũ̀mbɛ̀ kɛ̀ ti múnkɛ dɑ dɔ́, yie nkɛ́puokɛ o kóo sɑpɑ̀ɑ̀.
23Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ɛ tì nɑ̀kɛ́ Dɑfiti, kòò dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ tu diwɑ́ntìrì ndi ɑ bo puokɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀nɑ̀ɑ̀? Ntɛ mí nkɛ í mɔkɛ mùmɑmù m mɛ nyí tú òmɔù.
24Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ɛ wɛ̃too kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑuri Dɑfiti yɛ̃ mmù.
25Kòò dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ tú: N yí wɑnti ò n yietí tipocòntì, n dɔ́ wèe kuɔ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ mbɛ kɛ́pɛitɛ kɛ́tɔní bɛ tɑyéí tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). Sɑuri do dɔ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛɛ̀ nintɛ Dɑfiti.
26Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ Dɑfiti, kòo ti yie. Bɑ́ dɛ kó diyiè mu nyí tùɔ̀kɛ,
27kɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́kuɔ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ sikɔusìdɛ́ (200), kɛ́tɔní bɛ tɑyéí kɛ́duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì, kòo ì kɑ̀ɑ. Dɛ mɔ̀nnì kòo ò duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkòo puokɛ.
28Kɛ̀ Sɑurii bɑntɛ́ kɛ dò ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bonɛ̀ Dɑfiti kɛ̀ Mikɑɑdi o kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhò dɔ́.
29Kɛ̀ Sɑuri dɔkɛɛ yɔtɛ Dɑfiti, kɛ́ nhò nìí mmɛdiɛ̀.
30Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dokɛ́ mùù doò kó dimɑ̀ɑ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ weè nnɔ mmudoò kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Sɑuri kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀. Kòo yètìrìi feitɛ́ mɛdiɛ̀.