Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ do Isidɑyɛɛribɛ mudoò Kidiboɑ tɑ̃rì kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ bɛsṹkùbɛ̀.
2Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ fɛ̃nnɛ́ Sɑuri kɛ́nɑ, kɛ́kuɔ o bí Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Abinnɑdɑbu nɛ̀ Mɑdikisuɑ.
3Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀ɛ yɑ̀ Sɑuri kɛ̀ mudoò fuutɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kɔ̀ùtɛ.
4Kòo nɑ́kɛ́ wèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì kɛ dɔ̀: Túótɛ́ ɑ kpɑ̃nnì kɛ́ n kuɔ, n yí dɔ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ itɑyéí yɛmbɛ̀ n kuɔ kɛ́ nni ndɑú. Wèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì kòo yɔtɛ kɛ́yetɛ, kɛ̀ Sɑurii túótɛ́ o kpɑ̃nnì kɛ́fíí nkɛ́do di ĩ́nkɛ̀.
5Wèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì o yiɛ̀ nkúmɛ̀, kɛ fíí nho kó dikpɑ̃nnì kɛ́do di ĩ́nkɛ̀ kɛ múnkɛɛ kú.
6Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑuri nɛ̀ o bí itɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ wèè tɔu o kpɑ̀rìnɛntì nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ kumɛ̀ bɛmɔu diyiè dìmɑ́ɑ̀.
7Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kubiriku kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ cokɛ́mɛ̀ kɛ̀ mudoò kònnɛ̀ Sɑuri nɛ̀ o bí, kɛ́ítɛ́ kɛ́cokɛ́ kɛ́yóu bɛ ɛkɛ̀, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ kɔtɛní kɛ́kɑri.
8Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ kɔtɛní kɛ bo fiɛ bɛcíríbɛ̀ kɛ́yɑ̀ Sɑuri nɛ̀ o bí itɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛ̀ ku kɛ duɔ́ Kidiboɑ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ kéétɛ́ Sɑuri yuu kɛ́túótɛ́ o kpɑ̀rìnɛntì kɛ́fitɛ́nɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ yɛmɔu nɛ̀ bɛ bɔkɛ̀ kó yɛtuo miɛkɛ kɛ nɑ́ɑntɛ bɛ̀ bɛ̀ nɑmɛ̀.
10Dɛ kò difɔ̃nkúò kɛ́dɔú nho kpɑ̀rìnɛntì bɛ bɔɔ̀ bɛ̀ tu dì Asitɑditee kó ditou miɛkɛ, kɛ́túótɛ́ Sɑuri kɛ́dɑnnɛ Bɛti-Seɑ̃ kó kuduotí kɛ́bɑɑkɛ́.
11Kɛ̀ Yɑbɛsi nɛ̀ Kɑdɑɑdi ɛì kɔbɛɛ keè Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Sɑuri.
12Kɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́pĩ́ nkucɛ kɛ́nyié nkɛ kérí kɛyènkɛ̀ kɛmɔu kɛ́tuɔkɛ Bɛti-Seɑ̃ kɛ́bɑɑtɛ́ Sɑuri nɛ̀ o bí kɛ́kònnɛ̀ Yɑbɛsi kɛ́ bɛ̀ cɔ́u,
13kɛ́koutɛ́ bɛ kṹɔ̃̀ kɛ́kũnnɛ́ mutie mɑmù yuu bɛ̀ tu mù Esɛdi Yɑbɛsi ɛì miɛkɛ, kɛ́boú dinùù yɛwe yɛ̀yiekɛ̀.