Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Annii sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù te kɛ̀ m pɛ̀tɛ́ diwɛ̀ì, kuù m̀ pɑ̃ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ̀ m bo ndɑú n dootitɔbɛ̀, kuù ǹ teennɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti.
2Ti Yiɛ̀ Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ kpɑ mɛyɛi, kuù mɑ́ɑ̀ tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́, òmɔù tɔù í kù dònnɛ̀ kɛ kpɑ mɛyɛi.
3Di bɑ́ nsṹũnko sipɔɔ kó tinɑ́ɑǹtì, tisĩ̀ntɛ́nɑ́ɑǹtì tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyiɛ̀ní di nɔ̀ miɛkɛ, Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃́mu dɛmɔu, kù yóó bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ.
4Kuù keku bɛkpɑ̀rìtiebɛ tɑ̃nnɛ̀, bɛ̀ɛ̀ do cĩĩnnì kɛ̀ bɛ̀ kpenkɛ.
5Bɛ̀ɛ̀ do yo nkɛ diɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ wɑnti bɛ̀ bo di mù kɛ mɔ̀ńtɛ́. Bɛ̀ɛ̀ do fɛ̃́ũ̀rìnɛ̀ dikònnì kɛ̀ bɛ̀ òmpu. Kɛ̀ tɛhɑ̃ũntɛ pɛitɛ́ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, wèè do pɛí kòò nɑɑ́ ntɛhɑ̃ũntɛ.
6Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ kuɔ kɛ̀ kuù fòùkùnnɛ, kuù ɔ̃ɔ̃ tɑnnɛ́ onìtì kudɔnkù kɛ̀ kuù ò dènnɛní kudɔnkù.
7Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀ onìtì fɛdɑwɑnfɛ̀ kɛ̀ kuù ò kpɑrìkùnnɛ, kuù ɔ̃ɔ̃ kɛ̃́kùnnɛ onìtì kɛ̀ kuù ò dɛ́úkùnnɛ.
8Kuù ɔ̃ɔ̃ íi nhocĩ̀rì mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ, kɛ́dennɛ osénnìwè mɛsémmɛ̀ miɛkɛ, kɛ́ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛnitidiɛbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɑri, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ ndikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù te kɛtenkɛ̀, kuù ɑ̃nnɛ́ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kɛ̀ tɔ.
9Kuù dɑ̀kɛ bɛ̀ɛ̀ kù dé bɛ fòmmu kpɛ́í, kɛ̀ bɛnitiyɛibɛ kɔ̃ ndibiìnnì miɛkɛ kɛ yɛ̃́ onìtì ɔ̃ɔ̃ í nnɑmɛ̀ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ kó muwɛ̃rímú.
10Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó pɔntɛmu ku dootitɔbɛ̀, fɛtɑɑfɛ̀ bo bɛ̀ pɛɛ, Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yóó bekɛ́nɛ̀ kutenkù kumɔu, kɛ́duɔ́ nku kóo kpɑ̀ɑ̀tì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè muwɛ̃rímú, kɛ́dɛ́úkùnnɛ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè.
11Mɛm̀mɛ Ɛdikɑnɑɑ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kò nho ciɛ Dɑmɑɑ, kɛ̀ dɛbirɛ nkpɑɑ́nɛ̀ Kuyie nkuɔ́ nìùtì Edii kɛ pĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú.
12Edii bí borimɛ í nwenni, ì do í dɑkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti,
13bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ do mɛ ntúmɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀. Ntɛ bɛ̀ do dɔɔri mɛ̀ɛ̀ botí: Bɛ̀ do ɔ̃ nkòò mɔù fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kpɑɑ́ bérí, bɛ kóo tɔ̃ntìi tuɔkɛní kɛ tɔ tɛmɑ́tìkũmpetɛ yɛnìì nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kpɛtɛ,
14kɛ́mbɑuntɛ sinɑkɛsí nɛ̀ sikṹmboó nɛ̀ sidɔ́u nɛ̀ tikɑ̀dɑ̀ɑ̀buuti miɛkɛ. Kòò nìntɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bɛ kpɛrɛ ndɛ. Bɛ̀ do mɛ ndɔɔri Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ kɔ̀roo Sidoo.
15Bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ mu nyí tùɔ mmɛkùɔ̀ nyikuɔ́ nìùtì tɔ̃ntìi kɔtɛní, kɛ́nɑ́kɛ́ wèè fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ nìùtì tu ɑ ò pɑ̃ imɑɑ nhò yóó pṹnnɛ́ ì, ò í yóó cɔutɛ́ ibirí, ò dɔ́ ibɛ́nní nyi.
16Kòò yĩ: N dò nkɛ́tuɔ mmɛkùɔ̀ mmɛ kɛ́deè kɑ̀ɑ túótɛ́ ɑ dɔ́ ì. Otɔ̃ntì dɔ̀: Bɑ̀mbɑ̀ nwe ɑ dò nkɛ́ n duɔ́ mmɛ̀, kɑ̀ɑ yetɛ n yì fìètɛ.
17Kɛ̀ Edii bí ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í nwúó mbɛ̀ kù pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kɛ dò nyɛ̀ tu ku kpɛyɛ.
18Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri ḿbo Sidoo kɛ dɑɑti dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì kɛ pĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú.
19Bɑ́ dìì benni o yɔ̃ nɛ̀ o cicɛ kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ri Sidoo kɛ bo fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie, nho yɔ̃ ò dùɔ̀kɛ diyɑɑ̀bòrì kɛ́ntɔ.
20Kɛ̀ Edii níí pɑ̃ Ɛdikɑnɑɑ nɛ̀ o pokù ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóu kòo nitipòkù yie nyíɛ́ kɛ́piɛ́ ibí, kɛ̀ ìì ĩ́tínnɛ́ ò mɛ nkù pɑ̃ dɛ̀ kó difɔ̃̀tìrì. Kòo deè kɛ̀ bɛ̀ɛ kò.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhAnni kòo yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ initidɑbí ìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ initipobí ìdɛ́ì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbonɛ̀ Sɑmmuyɛɛri kòò kòtírí.
22Dɛ mɔ̀nnì Kuyie nkuɔ́ nìùtì Edii do kòtɛ́mu mɛdiɛ̀ nkɛ́keè o bí dɔɔri dɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ dɔutinɛ̀mɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ɔ̃ ntíkú ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì nùù.
23Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di dɔɔri bɑ mbotí nku? Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɑ̀ɑ́mmu di borimɛ í wennimɛ̀.
24M bí yóunɛ̀ dɛndɛ! Bɛnìtìbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì di kpɛ́í ntì í wenni.
25Kòo nìtì yetɛ́nɛ̀ onìtì ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ bɛ̀ pùtɛ́. Kòò nɛ́ yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwe mbo ò pùtɛ́? Bɛ̀ mɛ nketɛ́ kɛ í ndɑkɛ bɛ cicɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do dɔ́ kɛ́ bɛ̀ kùɔ.
26Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri bɑɑ kótírí, ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò dɔ́.
27Diyiè mɑrì kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔùu kɔtɛní Edii borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́mu ɑ yɛmbɛ̀ do bo dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ tú tidɑɑtì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ bɛnkɛmɛ̀ kumɑ́ɑ̀,
28kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu miɛkɛ ɑ yɑ̀ɑ̀rì Anɔɔ kòo ntú ikuɔ́ nìùtì, kɛ dɑɑti dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì, kɛ tóú iwũɔ̃ bɛ̀ kù feu ì kɛ tuɔ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ tuɔ̀nnɛ̀ tihúúntì, kɛ kù nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ kù dɔ̀, kɛ̀ bɛ̀ níí kù fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ bo mmɔkɛ bɛ kó kumɑɑ.
29Bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɛ̀ di cɑɑ̀ri kù yɛ̃ mbɛ̀ nkù feu ìì wũɔ̃ nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ kù yɛ̃ mbɛ̀ nkù pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ? Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di tɑ̃nkíí imɑɑ nsɑ̀ɑ̀yì, Isidɑyɛɛribɛ kù feu ìì wũɔ̃ miɛkɛ nɛ̀ bɛ̀ kù pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀, kɛ cũɔ̃̀ di kɔ̃̀ntì? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yɑ̀rí ɑ bí nyi kɛ kù pɛ̃ɛ̃tɛ́?
30Nɛ̀ dɛ kpɛ́í, ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu kuù do dɔúnnɛ̀ dinùù ɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bo ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. Di mmɔ̀nnì mɛɛ̀ tɛ̃́nkɛ dɔkɛ kù yetɛmu kɛ tú wèè kù dɛ́úkùnnɛ kù ɔ̃ɔ̃ we ndɛ́úkùnnɛ, kɛ̀ wèè kù sènkɛ̀rì kù múnkɛɛ o sènkɛ̀rì.
31Dɛ̀ tùɔ̀kɛ kɛ dèèmu kù bo duɔ́mmɛ̀ kɑ̀ɑ kɔbɛ nkɔ̃ mmunɑntɛ́kṹṹ, okótì tɛ̃́nkɛ í yó mbo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ kùu dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ.
32Otɔù mɔù bo cɔutɛ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. A cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ okótì mɛ mbɑ́ ndɛ̀ kpɑɑ́.
33Kù nɛ́ yóó súɔ́ nhòmɔù nwe ɑ yɑɑ̀bí miɛkɛ kòo ntɔ́kɛ́nɛ̀ ku wũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ wúó nhò nɑ mborɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ò yóù kɛ cɑɑ̀ri o yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ bɛsɔmbɛ nkɔ̃ mmunɑntɛ́kṹṹ.
34A bí idɛ́ Ofinii nɛ̀ Findee bɛ̀ yóó kú diyiè dìmɑ́ɑ̀ ndi kɑ̀ɑ bɑntɛ́ kù bɛ́i ntì yóó dɔɔ̀mɛ̀.
35Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ kùu tɑ̃ɑ̃tɛ́ ikuɔ́ nìùtì kòo mpĩ́ nku tɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ wenni kɛ dɔɔri kù dɔ́mɛ̀. Kɛ̀ kùu duɔ́ nkòo yɑɑ̀bí ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ́mbo okpɑ̀ɑ̀tì kù yóó tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè borɛ̀.
36A kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́nninku o borɛ̀ kɛ bo pɛ́tɛ́ dɑ́rɛ̀ yoo mudiì sɑ́m̀pɔ́, kɛ́ nhò bɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Ti duɔ́ mbɑ́ mùù tɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ ti pɛ́tɛ́ kɛ́dinɛ̀.