Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kidiyɑ-Yeɑdimmu kɔbɛɛ kɔtɛ kɛ́túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ́kònnɛ̀ kɛ́tɑnnɛ́ Abinnɑdɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ o birɛ Edeɑsɑɑ kòo ntɛ̀ bɑ̀ɑ.
2Bɛ̀ kpɛ̃nnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu Kidiyɑ-Yeɑdimmu kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́mmɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ kù wɑmmú.
3Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di mɛ̀nkɛ dɔ́ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi kɛ́wɛ̃tɛní ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, dootɛ́nko dibɔɔ̀ Asitɑditee nɛ̀ yɛtɛyɛ̀ yɛmɔu kó kubotí, kɛ́tɑunnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́mpĩ́ nkuù mɑ́ɑ̀ tɔ̃mmú kɛ̀ kù di dɛɛtɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ.
4Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ útóo yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu Bɑɑdibɛ nɛ̀ Asitɑditeebɛ kɛ́ntũ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɑ́ɑ̀.
5Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀, Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu tíí mMisipɑɑ, kòo bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ kpɛ́í.
6Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tíí Misipɑɑ kɛ́yɛ̃ntɛ́ mɛniɛ nkɛ́cóúnko ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ́boú dinùù kɛ́dɑ́ɑ mbɛ yɛi nkɛ dɔ̀: Ti yetɛ́nɛ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie. Dɛǹdɛ Misipɑɑ Sɑmmuyɛɛri bekɛ́nɛ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
7Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ keè Isidɑyɛɛribɛ tìímmɛ̀ Misipɑɑ, kɛ́bɑ́ɑ́tí yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛ̀nùmmù kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ti kèè kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɑmmuyɛɛri kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́ ti bɔntóo bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù ti dɛɛtɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ.
9Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri túótɛ́ dipedɑbii dìì kpɑɑ́ yɑ̃ɑ̃́ nkɛ́ dì fèútɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́tuɔ, kɛ́ kù bɑ́ntɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nkɛ̀ kùu cɔutɛ́ o bɑ́ɑmmu.
10Sɑmmuyɛɛri kpɑɑ́ tuɔ̀ nfɛɛ̀ pìèfɛ̀ kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kèríní kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mpɛ́ú mɛdiɛ̀ nkɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ nɑ.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Misipɑɑ kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɛti-Kɑɑ kɛ́ bɛ̀ kùɔ.
12Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii túótɛ́ ditɑ̃́rì kɛ́fíí mMisipɑɑ nɛ̀ Sɛnni dɛ cuokɛ̀ kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀: Mɛteèmmɛ̀-tɑ̃́rì, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nti teennɛ̀nní kɛ kɑ̃̀ɑ̃́ ndiɛ ndɛ.
13Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ yɔtɛ Isidɑyɛɛribɛ, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í ndɑ̀ɑ́tí kɛ́tɑnní bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛnkú ku wɛ̃rímú Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ Sɑmmuyɛɛri fòmmu mumɔu miɛkɛ.
14Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ tɛ̃́nnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ ɛkɛ̀ bɛ̀ do fèkɛ yɛ̀, yɛ̀ɛ̀ sokɛ́ Ekinɔɔ nɛ̀ Kɑti dɛ cuokɛ̀, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛ bɛ tenkɛ̀. Amɔriibɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑrikɛ.
15Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo beéntì o fòmmu mumɔu miɛkɛ.
16Bɑ́ dìì benni kɛ níí fitɛ́ Betɛɛdi nɛ̀ Kidikɑɑdi nɛ̀ Misipɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ kɛ́bekɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
17Kòò dèè wèe kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Dɑmɑɑ kɛ́mbekùnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. Ò do dɛ mmɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndiwũɔ̃tɔ̀nnì.