Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sɑmmuyɛɛri kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ yóu ɑ bo nkuɔ̀mmɛ̀ Sɑuri kpɛ́í? Nh ò dootóomu, ò tɛ̃́nkɛ í yó ntú Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì, ítɛ́ kɛ́túótɛ́ ɑ nɑɑ̀yènnì, kɛ́ dì cũɔ̃́ mɛkùɔ̀ nkɛ́kɔtɛ Sɛsee ciɛ Bɛtideɛmmu. O bí miɛkɛ nkɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì n yɛ̀mmɛ̀ kou.
2Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: Yé mbo yĩ́mɛ̀? Kɛ̀ n kɔ̀tɛ Sɑuri yóó keèmu kɛ́ n kuɔ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Ítɛ́ kɛ́ntɔ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀, kɑ̀ɑ tùɔ̀koo ɑ dɔ̀: N kɔ̀tɛní kɛ bo féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ ti Yiɛ̀ nKuyie.
3A yú Sɛsee kòò ndɑ nɛínɛ̀, míì yóó dɑ bɛnkɛ ɑ dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀, kɑ̀ɑ pĩ́ n dɑ bɛnkɛ wè tikpɑ̀tì.
4Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́kɔtɛ Bɛtideɛmmu, kɛ́tuɔkoo kɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ɛ ò yɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì nhɑu, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kóò co kɛ dɔ̀: Kusɑ̀ɑ̀kù bɑkɑɑ̀?
5Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N kɔ̀tɛní kɛ bo féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ ti Yiɛ̀ nKuyie. Wénkùnnɛ dimɑ́ɑ̀ kɛ̀ ti nɛi kɛ́féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀. Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii duɔ́ nkɛ̀ Sɛsee nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ wénkùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀, kóò nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo fíé iwũɔ̃.
6Bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii yɑ̀ Ediɑbu, nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè mɛ̀nkɛ.
7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nwúó nho dòmmɛ̀ nɛ̀ o okùmɛ̀, nyí we ntɑ̃ɑ̃tɛ́, n yí wúó mbɛnìtìbɛ̀ wùó ndɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ wèí tikɔ̃̀ntì nti kɛ̀ mí nwéí mɛyɛ̀mmɛ̀.
8Kɛ̀ Sɛsee yúní Abinnɑdɑbu, kòo tuɔkɛní, kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyí tɑ̃ɑ̃tɛ́ yie.
9Kɛ̀ Sɛsee yúní Sɑmɑɑ, kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyí tɑ̃ɑ̃tɛ́ yie.
10Kɛ̀ Sɛsee nyuní o bí kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ìyiekɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nyí ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ kóò mɔù.
11Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii bekɛ Sɛsee kɛ dɔ̀: Bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛmɔu ndɑɑ̀? Kòò dɔ̀: Osɑ́m̀pɔ́ù weè kpɑɑní kɛ cɛ̃mmú ipe. Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: Tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò yuní, kòò í tùɔ̀kɛní ti í yóó di ikuɔ́ diì.
12Kɛ̀ Sɛsee tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò yuní. Ò do tú onitiwũɔ̃wè nwe kòo ììkɛ̀ wenni, kòo yɛ̀mmɛ̀ duɔ́ cɑ́tirɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sɑmmuyɛɛri kɛ dɔ̀: Weǹwe, pĩ́ nwe tikpɑ̀tì.
13Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii ítɛ́ kɛ́túótɛ́ o nɑɑ̀yènnì kɛ́cóú mmɛkùɔ̀ nDɑfiti yuu ĩ́nkɛ̀, o tebìí ììkɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní dɛ kó diyiè Dɑfiti ĩ́nkɛ̀ kɛ́ nhò bonɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii kò nho ciɛ Dɑmɑɑ.
14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó muyɑɑ́ nyítɛ́ Sɑuri ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ kùu ò duɔnní mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ kɛ̀ mɛ̀ nhò kɔɔ́nnɛ̀.
15Kòo tɔ̃mbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɑ duɔnní mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ kɛ̀ mɛ̀ dɑ kɔɔ́nnɛ̀.
16Ti yiɛ̀ nkɑ̀ɑ ti pɑ̃ dinùù tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ti yóó wɑɑ́mmu onìtì wèè nɔ nkɛ bie nkukùtìdùkù, kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ Kuyie nduɔ̀nní mɛ̀ níí dɑ ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì wèe bentɛ kukùtìdùkù kɛ̀ dɛ̀ dɑ tɔ̃ũkɛ.
17Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Yɑ̀nɛ̀ onìtì wèè nɔ nkɛ bie nkukùtìdùkù mɛsɑ̀ɑ̀ nkòò kɔtɛní.
18Kòo kóo tɔ̃ntì mɔùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu onìtì mɔù, Sɛsee Bɛtideɛmmu ɛì kou kó dɛbirɛ kòò nɔ nkɛ bie nkukùtìdùkù mɛsɑ̀ɑ̀, onìtì mɔ́mmuɔ nwe kòò tu onitidɔ̀ù kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ mɛciì, kɛ tú odɑsɑ́ɑ́tì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bonɛ̀.

19Kɛ̀ Sɑurii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɛsee kɛ dɔ̀: Sɑuri tu ɑ ò duɔ́nko ɑ birɛ Dɑfiti wèè cɛ̃mmù ipe.
20Kɛ̀ Sɛsee wɑɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́cũɔ̃́ kudɔukù miɛkɛ, kɛ́pĩ́ ntɛbuɔtɛ̀ kɛ́ dɛ̀ toú nsɑ̃mmɑrímú, kɛ̀ Dɑfiti bii bo dɛ̀ duɔ́ nSɑuri.
21Kɛ̀ Dɑfitii tuɔkɛ Sɑuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́mpĩ́ nho tɔ̃mmú, kɛ̀ Sɑurii ò pɛ́nsìrì, kóò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò ntɔu o kpɑ̀rìnɛntì.
22Kɛ̀ Sɑurii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɛsee kɛ dɔ̀: Sɑuri tu ò dɔ́ Dɑfiti mbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ pĩ́ nho tɔ̃mmú kɛ yɛ̃́ wè ò pɛ́nsìrìmɛ̀ mɛdiɛ̀.
23Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ Kuyie nduɔ̀nnímɛ̀ níí ò ìtɛ́, Dɑfitii túótɛ́ kukùtìdùkù kɛ́bentɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ tɔ̃ũkɛ Sɑuri, kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ bonkɛ kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛɛ ítɛ́.