Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri ḿbo Edii borɛ̀ kɛ pĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú. Dɛ mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ndo í nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ mmɛcɑ̃ɑ̃ nyoo nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ miɛkɛ.
2Kɛyènkɛ̀ mɑkɛ̀ kòo kótì Edii nduɔ́ o dɔ́ù. Ò do kòtɛ́mu kòo nuɔ ntɛ̃́nkɛ í nnɑɑti.
3Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri nduɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ku tɑummɛ̀ tɔu tɑkɛ́, kɛ sɔ̃́ nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ fìtírɛ̀ mu nyí ku.
4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò yu kɛ dɔ̀: Sɑmmuyɛɛri! Sɑmmuyɛɛri! Kòò dɔ̀: Ntɛ mí.
5Kòo cokóo Edii borɛ̀ kɛ dɔ̀: N kɔ̀tɛnímu. Kɛ̀ Edii dɔ̀: N yí dɑ yu, kɔtɛ kɛ́duɔ́. Kòo wɛ̃tɛ kɛ́duɔ́.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́yú Sɑmmuyɛɛri kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀, kòo kɔtoo Edii borɛ̀ kɛ dɔ̀: N kɔ̀tɛnímu, n kèè ɑ n yumɛ̀ mmɛ kɛ kɔ̀tɛní. Kɛ̀ Edii dɔ̀: M birɛ n yí dɑ yu, kɔtɛ kɛ́duɔ́.
7Sɑmmuyɛɛri mu ndo í yɛ̃́ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ò yu, kù mu ndo í ò bɛ́innɛ̀ diyiè mɑrì.
8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́yú Sɑmmuyɛɛri mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀, kòo ítɛ́ kɛ́kɔtoo Edii borɛ̀ kɛ dɔ̀: N kèè ɑ n yumɛ̀ mmɛ kɛ kɔ̀tɛní. Kɛ̀ Edii bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ò yumɛ̀,
9kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wɛ̃tɛ kɛ́duɔ́, kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ dɑ yu ɑ dɔ̀: N yiɛ̀, bɛ́i nkɑ̀ɑ kóo tɔ̃ntì kèḿmúmu. Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii wɛ̃tɛ kɛ́duɔ́.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃tɛní kɛ́cómmú o borɛ̀ kɛ́yíɛ́ kóò yu kɛ dɔ̀: Sɑmmuyɛɛri! Sɑmmuyɛɛri! Kòò dɔ̀: Bɛ́i nkɑ̀ɑ kóo tɔ̃ntì kèḿmúmu.
11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó potɛ́ Edii cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kuyɛ̃ĩku mɑkù, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tì kèè kɛ̀ dɛ̀ɛ kpɛ́ɛ́tɛ́ bɛ to.
12Dɛ kó dimɔ̀nnì ndi n yóó dɔɔ̀mɛ̀ Edii cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, n nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ n yóó tɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɑ́ m bɑ́ɑ́ íntɛ́ tìmɑtì.
13M bɛ́immu kɛ tú: M bo potɛ́ Edii cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ o bí dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í nkɛ cɑɑ̀ri n yètìrì kòò yɛ̃́ kɛ cĩ́ɛ̃́kɛ́.
14Mí nKuyie m bɛ́immu kɛ tú dɛ̀mɑrɛ̀ í bo dɛ̀ɛ̀ bo ũtɛ́ Edii cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yɛi mbɑ́ kɛ̀ bɛ̀ nfìé iwũɔ̃ kɛ m pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀.
15Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri nduɔ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo kpetɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀. Ò í ndɑ̀ɑ́tí kɛ bo nɑ́kɛ́ Edii ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì.
16Kɛ̀ Edii yú Sɑmmuyɛɛri kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Sɑmmuyɛɛri n kóo dɑpɑ̀ɑ̀! Kòò dɔ̀: Ntɛ mí.
17Kɛ̀ Edii dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ ɔ̃nti? Bɑ́ n sɔnnɛ tìmɑtì bɑ́ tìmɑ́ɑ̀, kɑ̀ɑ n sɔ̀nnɛ tìmɑtì ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ potɛ́.
18Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii ò nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu bɑ́ ò í nsùɔ́ ntìmɑtì, kɛ̀ Edii dɔ̀: Kuù tu ti Yiɛ̀ nKuyie, nkùu dɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀.

19Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii kótɛ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nhò bonɛ̀. Kù ò nɑ̀ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹtì kó dimɑ̀ɑ̀ kòò nɑ̀ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ tìmɑtì í nduò kɛtenkɛ̀.
20Mɛm̀mɛ Isidɑyɛɛribɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́túótɛ́ Dɑnni kó kutempɛ̃ nkɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɛɛrisebɑɑ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò nSɑmmuyɛɛri mɛ̀nkɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ kɛ́mbɛnkú kumɑ́ɑ̀ Sɑmmuyɛɛri Sidoo, kòo nnɑ́ɑ́ nku nɑ́ɑǹtì.