Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii nɑ́kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tɔ̃nní mí nwe kɛ̀ n dɑ pĩ́ ntikpɑ̀tì kɑ̀ɑ bo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, kéntɛ́ kù yɛ̃ n dɑ nɑ́kɛ́ tì:
2Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tu kù yóó potɛ́mu Amɑdesiibɛ kɛ́fɔ́ɔ́ mbɛ̀ do dintɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ́ bɛ̀ potɛ́.
3Kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu pɑ́íí! A bɑ́ɑ́ kuɔ́ nhòmɔù mɛsémmɛ̀, ɑ́ kuɔ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, ibí nɛ̀ ibíbɛ́nní, inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ yòyóbɛ̀ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀.
4Kɛ̀ Sɑurii tíí mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ Tedɑimmu, kɛ́ bɛ̀ kɑɑ nkɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupíkɔ̀ùpísìdɛ́ (200000). Sudɑɑ kɔbɛ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000).
5Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Amɑdesiibɛ ɛì kɛ dɛ́kɛ́ kɛ́nhokɛ kudúókù
6Kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ Keniibɛ kɛ dɔ̀: Yɛ̀nnɛ̀ Amɑdesiibɛ cuokɛ̀ kɛ́dɛ́tɛ́. N yí dɔ́ kɛ́ di wɛ̃nnɛ́ kunɑsɑ̃́ɑ̃ kɛ yɛ̃́ di do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì Esibiti. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Keniibɛɛ yɛ Amɑdesiibɛ cuokɛ̀.
7Kɛ̀ Sɑurii potɛ́ Amɑdesiibɛ, kɛ́túótɛ́ Afidɑɑ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Suudi Esibiti tenkɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀,
8kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ́súɔ́ mbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑki kóò pĩ nhofòùwè.
9Sɑuri nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu Akɑki nɛ̀ iwũɔ̃ ìì kó dimɑ̀ɑ̀ tu isɑ̀ɑ̀yì: Inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe. Iwũɔ̃ ìì kó dimɑ̀ɑ̀ cɛ̃́nkɛ tu isɑ̀ɑ̀yì, kɛ́kuɔ dɛ̀ɛ̀ tu dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ, dɛ̀ɛ̀ í dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ mùmɑmù.
10Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Sɑmmuyɛɛri kɛ dɔ̀:
11N dèmmumu dɛ̀ yĩ́mɛ̀ kɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sɑuri kòo bo ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Ntɛ we kɛ m bùtínnɛ́, ò í yie nkɛ tũ̀nnɛ nh ò nɑ̀kɛ́ tì. Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kòo nyie nkɛ kuɔ̀nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
12Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ dikṹnweńnì sɛ̀ì kòo kɔtɛ kɛ bo yɑ̀ Sɑuri, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Sɑuri kɔtɛ Kɑdimɛɛdi kɛ bo mɑɑ́ dicɔ̃̀ncɔ̃̀nnì kɛ́ndenniní ò nɑmɛ̀ Amɑdesiibɛ, kɛ dèè kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ kɔ̀tɛ Kidikɑɑdi.
13Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri ntùɔ̀koo Sɑuri borɛ̀, kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, n dɔ̀ɔ̀mu kù n nɑ̀kɛ́ tì timɔu.
14Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii ò bekɛ kɛ dɔ̀: M mɛ n yo yɛ̀ɛ̀ pedɑbùò nnɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ kpɛyɛ, yɛ̀ bonní dɛ?
15Kɛ̀ Sɑurii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tiì soó nhAmɑdesiibɛ wũɔ̃ sɑ̀ɑ̀yì kɛ ì tɔní, kɛ ti bo fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù. Dɛsɔnnɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ti dɛ̀ kùɔmu pɑ́íí.
16Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: Dɛ̀ sɑ̀nnɛ̀mu mɛmmɛ. N yóó dɑ nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́ tìnti kɛyènkɛ̀. Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Bɛ́i.
17Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: A do cĩɛ̃̀ ndìì mɔ̀nnì ɑmɑ́ɑ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́, di mmɔ̀nnì kɑ̀ɑ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
18Kuù dɑ tɔ̃ nkɛ tú: A kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Amɑdesiibɛ dɛ kó bɛnitiyɛibɛ, kɛ́ bɛ̀ kuɔ pɑ́íí kɛ bɑ́ɑ́ súɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀.

19Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ í yie nkù dɑ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ ɛí bɛ kpɛrɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ kù í dɔ́ dɛ̀?
20Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: N yiemmɛ̀mu kù n nɑ̀kɛ́ tì kɛ kùɔ Amɑdesiibɛ bɛmɔu, kɛ sùɔ́ mbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑki mɑ́ɑ̀ ndi koò tɔní diɛ.
21Kɛ̀ n kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ soó nyiwũɔ̃ sɑ̀ɑ̀yì kɛ ì tɔní diɛ nKidikɑɑdi kɛ̀ ti bo ì fìé ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù.
22Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ di bo nkù feumɛ̀ mmɛ iwũɔ̃ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di bo nyíémmɛ̀ ku nɑ́ɑǹtɑ̀ɑ̀? Kɑ̀ɑ yie nti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i ntì dɛɛ̀ kù nɑɑti kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ bo kù fìémɛ̀ iwũɔ̃ mɛkùɔ̀ nkpɛyi.
23A bo yetɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo pɑ̃ɑ̃́mɛ̀, itookperí mɛ nyí cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo fíémɛ̀ yɛbɔkɛ̀. A mɛ̀ nyetɛmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti, kù múnkɛ dɑ yetɛmu yíe. A tɛ̃́nkɛ í yó ntú ku nìtìbɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
24Kɛ̀ Sɑurii kuɔ́nko kɛ dɔ̀: N cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu! N yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti nti kɛ yetɛ ɑ kó itié. N yɔ̀tɛ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì nti kɛ dɔ̀ɔ̀ tì yɛ̃ mmù.
25Di mmɔ̀nnì n dɑ bɑ́ɑmmu! N cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, ncĩ́ɛ̃́ n yɛi, nkɛ́wɛ̃tɛní kɛ̀ ti kɔtɛ kɛ̀ m bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
26Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: Mí nnɛ̀ fɔ̃́ nti bɑ́ɑ́ nɛí, ɑ yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti nti kɛ̀ kù mɛ ndɑ yetɛ, ɑ tɛ̃́nkɛ í yó ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
27Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii bútínnɛ́ kɛ bo ítɛ́, kɛ̀ Sɑurii pĩ́ nho yɑɑ̀bòrì kɛ̀ dìi kɛ̃tɛ́.
28Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mmúnkɛ kɛ̃tɛ́mu ɑ kpɑ̀tì yíe nyIsidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, kɛ tì duɔ́ nhotɔù mɔù wèè wenni kɛ dɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́.
29Isidɑyɛɛribɛ kó muwɛ̃rímú tú ti Yiɛ̀ nKuyie nku, kù í soú nkù í tú onìtì kɛ bo bɛ́i nkɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ceetɛ.
30Kɛ̀ Sɑurii yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, ɑ n cĩ́ɛ̃́ nkɛ́ n dɛ́úkùnnɛ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛní kɛ̀ m bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
31Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii wɛ̃tɛní kóò tũ̀nnɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ̀ Sɑurii bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
32Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: Tɔní diɛ nhAkɑki Amɑdesiibɛ kpɑ̀ɑ̀tì n yììkɛ̀. Kɛ̀ Akɑki nkéríní kòo yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti, nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kòò tu mukṹṹ nkó kunɔ́ú dɛ̀tɛ́mu di mmɔ̀nnì.
33Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri nɛ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A siè diì te kɛ̀ tibíyɔ̃tì pɑ̀ɑ̀ ti bí, ɑ kóo yɔ̃ múnkɛ yóó pɑ̀ɑ̀mu o birɛ. Dɛǹdɛ Sɑmmuyɛɛri ò kùɔmɛ̀ Kidikɑɑdi ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou ììkɛ̀.
34Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii kò nDɑmɑɑ, kɛ̀ Sɑurii kò nKibeɑ.
35Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ nSɑuri kpɛ́í nkòò yɑ̀ɑ kúnɛ̀ ò tɛ̃́nkɛ í ò yɑ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̀mmɛ̀ múnkɛɛ cɑɑ̀rɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Sɑuri kòò bo ntú Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì.