Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ wɛ̃nnɛ́ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ Akiisii nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kɔbɛ di bo n nɛinɛ̀ mudoò.
2Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n yiemmu, ɑ mɔ́mmuɔ nhɑ bo yɑ̀ m bo dɔɔ̀ dɛ̀. Kɛ̀ Akiisi dɔ̀: Dɛ̀ wenni fɔ̃́ɔ̃̀ yó ntú n kóo bɑ̀rì sɑ̃́ɑ̃̀.
3Dɛ̀ do sɔ̃́ nSɑmmuyɛɛri kumu, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɑ̀ri o kṹṹ nkɛ dèè koò kũnnɛ́ Dɑmɑɑ. Kɛ̀ Sɑurii kuɔ bɛ̀ɛ̀ bourí tinùbootì Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ.
4Diyiè mɑrì kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ tíí mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ́bɑ́tɛ́ Sunɛmmu, kɛ̀ Sɑurii tíí nho kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri Kidiboɑ.
5Kɛ̀ Sɑurii yɑ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò ɑutɛ́ kòo kɔ̃m̀bùɔ̀tì nduò.
6Kòo beé nti Yiɛ̀ nKuyie, kù mɛ nyí nhò tɛ̃̀ńnɛ́ bɑ́ nɛ̀ tidɔuǹtì miɛkɛ yoo bɑ́ nɛ̀ idíítí kó mubɔmmù yoo kùu duɔ́ nkɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù ò bɛ́innɛ̀.
7Kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Wɑɑ́nnɛ̀nní onitipòkù wèè bourí kunùbokù kɛ̀ n kɔtɛ kòò m pɑ̃ɑ̃́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Òmɔù bo Ã-Ndɔɔ.
8Kɛ̀ Sɑurii ceetɛ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́nɛinɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ã-Ndɔɔ, kɛ́tuɔkoo kɛyènkɛ̀ kòo nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: N dɔ́ ɑ n yú ocíì mɔù nwe kɛ̀ nh ò bekɛ tìmɑtì, kɛ̀ n dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ yĩ́ ɑ yú wè, ɑ we nyú.
9Kòo nitipòkùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́mu ɑ mɔ́mmuɔ nSɑuri kùɔmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yu bɛcíríbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, yɑ́ɑ ɑ dɔ́ kɛ́ n díímmu kɛ́ n kuɔ?
10Kɛ̀ Sɑurii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ́: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu, míì bɛ́i nkɛ tú ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù tìmɑtì.
11Kòo nitipòkù dɔ̀: N dò nkɛ́ dɑ yú we? Kòò dɔ̀: Á n yú Sɑmmuyɛɛri.
12Onitipòkù yɑ̀ní dìì mɔ̀nnì Sɑmmuyɛɛri kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ n soutɛ́? Fɔ̃́ nSɑuri.
13Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, fɔ̃́ ncɛ̃́nkɛ n nɑ́kɛ́ ɑ yɑ̀ mù. Kòò dɔ̀: N yɑ̀ kukúkɛ́yɑ̃́ntíkù mɑkù nku kɛ̀ kù yɛ̀nní kɛtenkɛ̀ miɛkɛ.
14Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Ò dòmmɛ? Kòo nitipòkù dɔ̀: N yɑ̀ odɑkótì nwe kòò dɑ̀ɑ́tí kuyɑɑ̀bòrìkù. Kɛ̀ Sɑurii bɑntɛ́ Sɑmmuyɛɛri nwe mɛ̀, kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ o ììkɛ̀.
15Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri nɑ́kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀: A n kɔɔ́nnɛ̀ bɑ nkpɛ́í, kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ n yuní? Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Dɛ̀ n dimu mɛdiɛ̀, Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛɛ̀ ǹ do mudoò, kɛ̀ Kuyie nni ndɛ̀tɛ́nɛ̀, kù í duɔ́ nkɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kóo mɔù bo m bɛ́innɛ̀ yoo kù m bɛ́innɛ̀ tidɔuǹtì, kɛ̀ n nɛ́ dɑ yùní kɑ̀ɑ bo n nɑ́kɛ́ n dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀.
16Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri dɔ̀: A nɛ́ m bekù kɛ yɛ̃ mbɑ, kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ bùtínnɛ́ kɛ nɑɑ́ nhɑ dootitɔù.
17Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ kù sòò n nɑ̀kɛ́ tì nti, kɛ̀ n dɑ nɑ́kɛ́ kɛ tú kù cɔutɛ́ tikpɑ̀tì ɑ borɛ̀ kɛ duɔ́ nDɑfiti.
18A í yie nkù yɛ̃ mmù kɛ bo kuɔ Amɑdesiibɛ bɛmɔu, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ yíe.

19Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ di bo Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɔu miɛkɛ nkɛ, nɑnkɛ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí di bo konní m borɛ̀ kudɔnkù, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ nɑ Isidɑyɛɛribɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì.
20Sɑuri kèè tiì nɑ́ɑǹtì kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò ɑutɛ́ kòò do. Ò tɛ̃́nkɛ do í mɔkɛ muwɛ̃rímú kɛ yɛ̃́ ò do tṹṹmmɛ̀ kɛ yɑ̀ɑ̀ yiénnɛ̀ ò í di mùmɑmù.
21Kòo nitipòkùu kɔtɛní o borɛ̀ kɛ́yɑ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò ɑutɛ́mɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n yiemmu kɛ cĩ̀nnɛ m buu kɛ dɔ̀ɔ̀ ɑ m bekɛ tì.
22Múnkɛɛ kéntɛ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n dɔ́ kɛ dɑ nɑ́kɛ́ tì, yóu kɛ̀ n dɑ wɑɑnní mudiì sɑ́m̀pɔ́ kɑ̀ɑ di kɛ́pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú kɛ́nɑ kɛ́kétɛ́ kucɛ.
23Kɛ̀ Sɑurii yetɛ kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ di, o tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ onitipòkù kɛ̀ bɛ̀ɛ yetoo, kòo mbo kɛ́yie nkɛ́ítɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛ́kɑri dikɑ̀rì ĩ́nkɛ̀.
24Kòo nitipòkùu cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kuɔ dinɑɑdɑbii ò do dùnnɛ dì kɛ́wɑɑ́ mmuyuo nkɛ́ɑ̃ntɛ kɛ́kɑkɛ yɛkɑ̀tìndɑ̀,
25kɛ́duɔ́ nSɑuri nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́deè, kɛ́kò ndɛ kó kɛyènkɛ̀.