Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kòò mɔùu nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ do Keidɑɑ kɛ ɛí bɛ diitì.
2Kɛ̀ Dɑfitii beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie, n dò nkɛ́kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ dokɛ́nɑ́ɑ̀? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ bɛ kɛ́fietɛ Keidɑɑ.
3Bɛ̀ɛ̀ nɛínɛ̀ Dɑfiti kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti bo diɛ nSudɑɑ ɛì kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nti bo, ti bo dɑ́ɑ́tí Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ mbɑɑ̀?
4Kòò yíɛ́ kɛ́beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù dɔ̀: Kɔtɛ kɛ̀ n yóó bɛ̀ ndɑ duɔ́mmu kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ.
5Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Keidɑɑ kɛ́tɑ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ mudoò kɛ́fietɛ bɛ wũɔ̃, kɛ́ bɛ̀ ɑutɛ mɛdiɛ̀ nkɛ́dɛɛtɛ́ Keidɑɑ ɛì kɔbɛ.
6Aimmɛdɛki birɛ Abiɑtɑɑ do yóó cokɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ bo kɔtɛ Dɑfiti borɛ̀ kɛ́ntɔmu ikuɔ́ nɛntì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ beénnɛ̀ tì Kuyie.
7Kɛ̀ Sɑurii keè Dɑfiti tɑmɛ̀ Keidɑɑ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nwe nni nduɔ́mmu, ò pĩ nhomɑ́ɑ̀ ndi, ò mɛ̀ nyiémmɛ̀ kɛ tɑ dihɛì dìì kó yɛbòrɛ̀ kpetí kɛ pɑ́kɛ́.
8Kɛ̀ Sɑurii bɑ́ɑ́tí nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ bo kɔtɛ kɛ́pi Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ Keidɑɑ ɛì miɛkɛ.
9Kɛ̀ Dɑfitii keè Sɑuri bɑ̀ɑ́tímɛ̀ kɛ bo ò pĩ kɛ́nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Abiɑtɑɑ kɛ dɔ̀: Tɔní ikuɔ́ nɛntì kɛ̀ m beénnɛ̀ Kuyie.
10Kòo beé nKuyie nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, n kèè kɛ̀ bɛ̀ tú Sɑuri bɑ̀ɑ́tí kɛ bo pi Keidɑɑ ɛì kɛ di pɔ̀ntɛ nɛ̀ n kpɛ́í.
11Kòò kɔ̀tɛní, dihɛì yɛmbɛ̀ bo m pĩ́ nkóò duɔ́nnɑɑ̀? Ò bo kɔtɛní kɛ́ndònnɛ̀ n yo kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɑ̀ɑ̀? N Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù n dɑ bɑ́ɑmmu ɑ́ n nɑ́kɛ́. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Ɛ̃ɛ̃ ò kɔ̀rinímu.
12Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Kòò kɔ̀tɛní, dihɛì yɛmbɛ̀ bo m pĩ́ nkóò duɔ́nɑ́ɑ̀? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, bɛ̀ yóó dɑ pĩ́mmu kóò duɔ́.
13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ nɛ̀ o kɔbɛ, bɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ sikɔusìkuɔ̀ (600) kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀ kɛ̀ Sɑurii keè Dɑfiti ìtɛ́mɛ̀ kɛ́yóu ò tɛ̃́nkɛ í mpì dihɛì.
14Kɛ̀ Dɑfiti mbo Sifi kpɑ́ɑ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ Sɑuri nhò wɑnti yɛwe yɛmɔu duɔ́mɛ̀, Kuyie mmɛ nyí nwè nhò duɔ́.
15Kɛ̀ Dɑfiti nyɛ̃́ Sɑuri ò wɑɑ̀mmɛ̀ kɛ bo ò kùɔ kɛ́mbo Odisɑɑ Sifi kpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
16Diyiè mɑrì kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃, Sɑuri kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nkɔtoo Dɑfiti borɛ̀ Odisɑɑ kɛ́yɑ́úkùnnɛ o kɔ̃̀ntì kɛ dɔ̀, ò ntɛ̃ĩ́ Kuyie mbíɛ́kɛ̀.
17Kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù n cicɛ Sɑuri í yóó dɑ nintɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó nɑɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ nni ntú wèè dɑ tũ, n cicɛ ti yɛ̃́mu o mɔ́mmuɔ.
18Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ́tɑu, kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Dɑfiti nkpɑɑ́ Odisɑɑ.

19Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sifi ɛì kɔbɛɛ kɔtɛ Sɑuri borɛ̀ Kibeɑ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti sɔ̀ri ti ciɛ nkɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ Odisɑɑ borɛ̀ Akidɑɑ tɑ̃rɛ̀, kubiriku kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀.
20Okpɑ̀ɑ̀tì, kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ bo ò pĩ nhɑ kɔtɛní, tíì yóó ò pĩ nkɛ dɑ duɔ́.
21Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndíndi bɛ̀ɛ̀ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀.
22Kɔtɛnɛ̀ kɛ́yíɛ́ kɛ́wénní mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́yɑ̀ ò borɛ̀ weti weti nɛ̀ wèè ò yɑ̀, bɛ̀ n nɑ́ɑ́ nkɛ́tú ò ciìmu mɛdiɛ̀.
23Di yɑ̀ o sɔ̀rɛ̀ yɛmɔu ò bo nɑ kɛ́sɔri yɛ̀, kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ n nɑ́kɛ́ weti weti kɛ̀ tí nnɛí kɛ́kɔtɛ, kòò bo dihɛì ndi tí fiɛ́ Sudɑɑ botí kumɔu miɛkɛ kóò yɑ̀.
24Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sifi ɛì kɔbɛɛ ítɛ́ Sɑuri borɛ̀ kɛ́niitɛ́ kɛ́kò mbɛ ciɛ. Dɛ mɔ̀nnì Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo Mɑɔ̃ɔ̃ kó dikpɑ́ɑ̀ kubiriku kubɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
25Sɑuri nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ kɔ̀tɛ o wɑmmù kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kòo dekɛ Mɑɔ̃ɔ̃ kpɑ́ɑ̀ tɑ̃rì kɛ́nsɔri. Kɛ̀ Sɑurii keè kɛ́ kɛ̀ tũ̀nnɛ o wɑmmù.
26Sɑuri nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo ditɑ̃rì píkù kuu, Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo kutɛkù, kɛ̀ Dɑfiti ndɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ bo yentɛ́nɛ̀ Sɑuri. Sɑuri nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ ò duúnnɛ̀ kɛ dèè kɛ dɔ́ kóò cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ kɛ́pĩ́.
27Kòò mɔùu tuɔkɛní kɛ́nɑ́kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀: Kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nFidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛɛ̀ do dihɛì.
28Kɛ̀ Sɑurii kṹnnɔ́ɔ Dɑfiti kó mubɛ̀tìmù kɛ́cuó nFidisitɛ̃ɛ̃bɛ. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó dibòrì kɛ tú Dipɑtɛtɑ̃rì.