Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ tíí mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kɛ́nkɑri Afɛki kɛ̀ Sɑuri kɑ̀ri Sisedɛɛdi kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ tɛbintɛ.
2Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mɑbɛ̀ ni yɛtĩ̀rɛ̀ sikɔupí kpɛyɛ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ni sikɔu kpɛyɛ. Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ cíenko okpɑ̀ɑ̀tì Akiisi kɛ̀ bɛ̀ tũ̀nní.
3Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Ebedeebɛ biɛ nkpɛti dòmmɛ? Kɛ̀ Akiisii bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti nwe Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sɑuri kóo tɔ̃ntì, nɛ̀ ti bomɛ̀ yɛbie mbo ntùɔ̀kɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀, m mɛ nyí yɑ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀.
4Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ miɛkɛɛ pɛikɛ Akiisi kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɛti dɛ kóo nìtì kòò kɔtɛ kɛ́mbo ɑ ò duɔ́ ndìì ɛì miɛkɛ, ò bɑ́ɑ́ ti nɛinɛ̀ dikpɑ̀nnì, ò yɑ̀ɑ̀ bo kóntɛ́ kɛ́nɑɑ́ nti dootitɔù. Ò yóó yĩ́mɛ nɛ̀ o yiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́nɑrikɛ? Dɛ̀ í tú ò kùɔ dìì mɔ̀nnì ndi ti kó bɛnìtìbɑ̀ɑ̀?
5Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nweè Dɑfiti nwemɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ sòò cɛ̃̀ɛ̃̀tɛmɛ̀ kɛ́ndiè nkɛ ɑu kɛ tú: Sɑuri kùɔ sikɔupí, kɛ̀ Dɑfiti kùɔ sikɔupípí.
6Kɛ̀ Akiisii yú Dɑfiti kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu, ɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ sìɛ́ kɛ̀ n dɑ pɛ́nsìrì kɛ dɔ́ ɑ nɑ nni nnɛínɛ̀ dikpɑ̀nnì kɛ yɛ̃́ nɛ̀ ɑ tùɔ̀kɛní dìì yiè m borɛ̀ m mu nyí yɑ̀ ɑ kó mɛyɛi mmɑmɛ̀. Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìtũ̀mbɛ̀ mɛ nyí dɑ dɔ́.
7Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkò nkɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti, kɑ̀ɑ bɑ́ɑ́ íi mbɛ miɛkɛ.
8Kɛ̀ Dɑfitii ò bekɛ kɛ dɔ̀: N cɑ̀kɛ bɑ okpɑ̀ɑ̀tì? Nɛ̀ n kɔ̀tɛnímɛ̀ ɑ borɛ̀ ndɑ dɔ̀ɔ̀ bɑ? Dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ tu m bɑ́ɑ́ dɑ nɛinɛ̀ kɛ̀ tí kɔtɛ kɛ́kpɑnnɛ̀ ɑ dootitɔbɛ̀.
9Kɛ̀ Akiisi dɔ̀: N yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ í cɑ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀, mí nkpɛ́í nhɑ dò nKuyie ntɔ̃nnì ndi kɛ̀ n dɑ dɔ́. Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìtũ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ yetɛ kɛ tú ɑ bɑ́ɑ́ bɛ̀ nɛinɛ̀ dikpɑ̀nnì.
10Nɑnkɛ dikṹnweńnì sɛ̀ì dí bɑ́ɑ́tí fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ dɑ cíenní, kɛ̀ diyiè yɛ̀nní dí kétɛ́.
11Kɛ̀ Dɑfitii bɑ́ɑ́tí dikṹnweńnì sɛ̀ì nɛ̀ o kɔbɛ kɛ́kétɛ́ kɛ́nkũnti Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɛì, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ biɛ kɔri Sisedɛɛdi.