Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu mbo Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ciɛ, kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀.
2Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ yú bɛ kó bɛbɔɔyɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛ pɑ̃ɑ̃bɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ti yóó yĩ́mɛ bɛ Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu? Ti nɑ́kɛ́nɛ̀ ti bo yĩ́mɛ̀ kɛ́ dì kpɛ̃nnɛ́ dì yɛ̀nní dɛ̀.
3Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di dɔ́ kɛ́kpɛ̃nnɛ́ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tɑummɛ̀ tɔu, di bɑ́ɑ́ dì kpɛ̃nnɛ́ dɛtetìrɛ̀, di pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù di yɛi nhũtímù kpɛ́í, dɛ mɔ̀nnì ndi di yóó miɛtɛ́mɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ mùù do te kɛ̀ Kuyie nni ndi puotì.
4Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ mbotí nku ti dò nkɛ́pɑ̃mɛ̀ Kuyie nkɛ́fɔ́ɔ́? Bɛbɔɔyɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Dí kù pɑ̃ yɛsɔɔwèrɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mɑ̀mɛ̀ kɛ̀ dí mɑ́ mɛsɔɔ nkɛ̀ dɛ̀ ndò nyiti kɛ́mbo dɛ̀nùmmù kɛ yɛ̃́ mɛyɛi mmɛmɑ́ɑ̀ mɛɛ̀ di tùɔ̀kɛní díndi nɛ̀ di kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀.
5Dɔɔ̀nɛ̀ yɛnúútɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do di yiɛ̀ yɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀ nɛ̀ iti ìì do cɑɑ̀ri di pɑɑ nyi kó mɛbɛnkùmɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù dɛumɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti kùu yóu kù bo ndi dɔɔrimɛ̀ mɛyɛi nnɛ̀ di bɔkɛ̀ nɛ̀ di ɛì.
6Di bɑ́ɑ́ kpénkùnnɛ di to Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀, di yɛ̃́mu kù do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ɑ yóunɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀.
7Dɔɔ̀nɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ pɑ̀ntɛ̀, kɛ́yɑ̀ inɑɑni ìdɛ́ì ìì tɔ tibiiti, ìì mu nyí buutɛ́ kudɔú, kɛ̀ ìi dɛtɛ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀, kɛ̀ dí pítínnɛ́ i biiti tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
8Kɛ̀ dí túótɛ́ bɛ Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ́ɑ̃nnɛ́ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ kɛ́wɑɑ́ nditɔu mɑrì kɛ́ĩ́nnɛ́ kɛ́pɛ́ɛ́nnɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, di yóó ɑ̃nnɛ́ diì miɛkɛ di pɑ̃ mɛ̀ɛ̀ sɔɔ bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkɛ fɔ̀ɔ́. Kɛ̀ di dèè mɛmmɛ dí yóu kɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ɛ kétɛ́.
9Kɛ̀ di yɑ̀ kɛ̀ ì kètɛ́ Isidɑyɛɛribɛ ciɛ kó kucɛ kɛ wetí Bɛti-Semɛsi dí bɑntɛ́ kɛ dò nKuyie nkuù do di dɔɔri dɛ kó mɛyɛi. Kɛ̀ ì mɛ nkètɛ́ kupíkù mɑkù dí bɑntɛ́ kɛ do nkuù í mɛ̀ ndi dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɑɑ di tùɔ̀kɛnímu.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì timɔu, kɛ́wɑɑ́ nyinɑɑni ìdɛ́ì ìì tɔ tibiiti kɛ́ ì buú nkudɔú kɛ̀ ìì dɛtɛ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ pítínnɛ́ i biiti tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
11kɛ́tɑnnɛ́ ditɔu mɛsɔɔ nkó iti ɑ̃ dì nɛ̀ yɛsɔɔwèrɛ̀, yɛ̀ɛ̀ bɛnkú fɔ̃̀kúùkúùrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ pĩ.
12Kɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ pɑ̃̀nkɛɛ kétɛ́ Bɛti-Semɛsi kó kucɛ kɛ́mmunti bɑ́ ì í wɛ̃kii i fɔ̃nkúò bíɛ́kɛ̀ yoo kubɑkù yoú yoo kucɑ̃̀nku kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ntɛ̀ tũ̀ nkɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɛti-Semɛsi temmɑ̀nku.
13Kɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛ bo kubiriku kɛ kɔ̃ũ bɛ diitì, kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ diwɛ̀ìi bɛ̀ pĩ mmɛdiɛ̀.
14Tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Sosuwee pɑku kɛcómmɔ́ɔ kupèrìkù diɛkù mɑkù tɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ kékɛ́ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kó idɛí kɛ fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyinɑ̀ɑ̀kɛ ìì do tɛ̀ dɛ̀ri kɛ́tuɔ.
15Kɛ̀ Defiibɛɛ cṹũ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu nɛ̀ ditɔu mɛsɔɔ nnɛntì do ɑ̃ dì kɛ́dɔú ndɛmɔu kupèrìkù ĩ́nkɛ̀. Dɛ kó diyiè kɛ̀ Bɛti-Semɛsi kɔbɛɛ fíé iwũɔ̃ nKuyie nkɛ́tuɔ nkɛ́kuɔ itɛì, mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í.
16Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì dɛmɔu kɛ́kò ndɛ kó diyiè.
17Ntɛ bɛ̀ do totí mɛ̀ɛ̀ botí Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ do pɑ̃ yɛ̀ɛ̀ sɔɔwèrɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ bo fɔ́ɔ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nhAsidɔri dìmɑ́ɑ̀, Asikɑnɔɔ dìmɑ́ɑ̀, Kɑti dìmɑ́ɑ̀, Ekinɔɔ dìmɑ́ɑ̀.
18Kɛ̀ bɛ̀ mɑ́ dɛ̀ mɛsɔɔ nkɛ̀ dɛ̀ dò nyiti kɛ̀ dɛ̀ nsũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ɛkɛ̀ mɑ̀mɛ̀, yɛdiɛyɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ nɛ̀ yɛsɑ́m̀pɔ́yɛ̀, Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛnùmmù bɑkɛ́ yɛ̀. Dɛ kó kupèrìkù bɛ̀ do ĩ̀ńnɛ́ kùù ĩ́nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu Sosuwee Bɛti-Semɛsi kou pɑku, kù kpɑɑ́ kɛ bomu nɛ̀ yíenní.

19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpotɛ́ Bɛti-Semɛsi kɔbɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kú sipísìyiekɛ̀, bɛ̀ wèńtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku tɑummɛ̀ tɔu, kɛ̀ bɛsɔmbɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ Kuyie mbɛ̀ potɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkuyɛ̃ĩku diɛkù.
20Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Òmɔù í yó nkpɑɑ́ fòù, ti bo cuó nkɛ kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù nkpɑ mɛyɛi nku tɑummɛ̀ tɔu?
21Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Kidiyɑ-Yeɑdimmu ɛì kɔbɛ kɛ dɔ̀: Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɛ̃nnɛ́nímu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɔtɛnní kɛ́ dì tùótɛ́ kɛ́kònnɛ̀ di ciɛ.