Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ o kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nSonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ ò dɔ́mɛ̀ kɛ́kuɔ Dɑfiti. Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ́ do mɛ ndɔ́mɛ̀ Dɑfiti mɛdiɛ̀ nkòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
2N cicɛ Sɑuri dɔ́ kɛ dɑ kuɔmu, ɑ́ ndɑkɛ nɑnkɛ dikṹnweńnì, ɑ bɑ́ɑ́ yie nkòo dɑ yɑ̀, ɑ́ nsɔri.
3Kɛ̀ nh ò nɛinɛ̀ kɛ tí kɔtɛ ɑ sɔri kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ńh ò bɛ́innɛ̀ ɑ kpɛ́í, kɛ́yɑ̀ ò yóó yĩ́mɛ̀, kɛ̀ n dɑ nɑ́kɛ́.
4Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nsɑ̃ntí Dɑfiti o cicɛ Sɑuri borɛ̀, koò nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Fɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ bɑ́ɑ́ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ Dɑfiti, ò í dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀, ò pètìnkɛ dɔɔri dɛ̀ tu ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ.
5Weè kɑ̀ɑ́tɛ́ mukṹṹ nkɛ kùɔ Fidisitɛ̃ɛ̃ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ nɑ, kɑ̀ɑ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɑ nɑrikɛ. Bɑ nkpɛ́í nte kɑ̀ɑ bo dɔɔ̀ mɛyɛi nkɛ́kuɔ onitisɑ̀ù? Bɑ nte kɑ̀ɑ sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ dɔ́ kɛ́kuɔ Dɑfiti dɛtetìrɛ̀?
6Kɛ̀ Sɑurii yie nSonnɑtɑ̃ɑ̃ kpɛti kɛ́bɛ́i nkɛ́yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ dɔ̀: M bɑ́ɑ́ kuɔ Dɑfiti.
7Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Dɑfiti kóò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀, kóò tɔ kɛ́kpɛ̃nnɛ́ní tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo wɛ̃tɛ kɛ́sɔɔtɛ́ o tɔ̃mmú ò ɔ̃ mmù pĩ mmɛ̀ɛ̀ botí.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́sɔɔtɛ́ mudoò kɛ̀ Dɑfitii ɑutɛ́ o dootitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́.
9Diyiè mɑrì kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ Kuyie ntɔ̃nní mɛ̀ɛ pĩ́ nSɑuri o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ sɔ̃́ nhò tɔ o kpɑ̃nnì kɛ̀ Dɑfiti ò bie nkukùtìdùkù.
10Kɛ̀ Sɑurii tɑ̃ũ dikpɑ̃nnì kɛ bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Dɑfiti kumɑrí kɛ́dɑnnɔɔ, kɛ̀ Dɑfitii yentɛ́ kɛ̀ dikpɑ̃nnìi tɑ̃ kumɑrí kɛ́nfṹṹkú kɛ̀ Dɑfitii yɛ̀ kɛ́cokɛ́ dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ́sɔri.
11Kɛ̀ Sɑurii tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ Dɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo ò kùɔ dikṹnweńnì, kɛ̀ Dɑfiti pokù Mikɑɑdii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ í cokɛ́ kɛ sɔ̀ri kɛyènkɛ̀ kiɛ mbɛ̀ nɑɑ yóó pikɛ dɑ kuɔmu.
12Ò yĩ mɛmmɛ kóò cṹũ nfenɛ́tì, kòo cokɛ́ kɛ́dɛɛtɛ́ o fòmmu.
13Kɛ̀ Mikɑɑdi túótɛ́ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ́dɔú nDɑfiti dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ́dɑ́tínnɛ́ kubɔkɔ̃̀nkù tɛ yuu kɛ́ tɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù.
14Sɑuri tɔ̃ mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo pĩ́ nDɑfiti bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì kòo pokùu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: O kɔ̃̀ntì í nɑɑti.
15Kɛ̀ Sɑurii yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ tɔ̃ nkɛ dɔ̀: Kɔtɛnko kóò tùótɛ́ní o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ nh ò kùɔ.
16Kɛ̀ bɛ̀ ntùɔ̀koo kɛ sɔ̃́ ntɛtenkɑɑnìtɛ̀ tɛɛ̀ duɔ́ o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kubɔkɔ̃̀nkù dɑ̀ɑ́tí tɛ yuu.
17Kɛ̀ Sɑurii bekɛ Mikɑɑdi kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ n soutɛ́ mɛmmɛ botí kɛ yóu kɛ̀ n dootitɔù cokɛ́. Kɛ̀ Mikɑɑdi dɔ̀: Weè yĩ nh ò yóu, kɛ̀ n yí ò yóu ò bo n kuɔ.
18Mɛm̀mɛ Dɑfiti nɑmɛ̀ kɛ́cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Dɑmɑɑ Sɑmmuyɛɛri borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ Sɑuri ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́mbo Nɑyɔti Dɑmɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ.

19Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀: Dɑfiti bo Nɑyɔti Dɑmɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ.
20Kɛ̀ Sɑurii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bo ò pĩ̀ńní. Bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì kɛ́yɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ bɛ kóo kótì Sɑmmuyɛɛri kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀mù.
21Kɛ̀ Sɑurii tì kèè kɛ́yíɛ́ kɛ́tɔ̃ mbɛtɔbɛ̀ kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀mù, kòò yíɛ́ kɛ́tɔ̃ mbɛtɔbɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀.
22Kòo yóu kɛ́pĩ́ nkucɛ o mɔ́mmuɔ nkɛ́kɔtɛ Dɑmɑɑ kɛ́tuɔkoo tɛbintɛ diɛtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo Seku kɛ́bekɛ kɛ dɔ̀: Sɑmmuyɛɛri nɛ̀ Dɑfiti bɛ̀ borɛ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɛ̀ bo Nɑyɔti nwe Dɑmɑɑ ɛì tɑkɛ́.
23Kòo kétɛ́ kɛ́mberínɛ̀ kucɛ cuokɛ̀ kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nhò pĩ nkòo sɔɔtɛ́ kɛ́nnɑ́ɑntoo Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Nɑyɔti Dɑmɑɑ tɑkɛ́.
24Kɛ múnkɛɛ dɑ́tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì Sɑmmuyɛɛri ììkɛ̀, kɛ́do kɛ́nduɔ́ kɛtenkɛ̀ o tetìrì kuyie nkumɔu nɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛmɔu. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndɛ kó dikotinùù kɛ tú: Sɑuri múnkɛ kɔkɛ́mu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ miɛkɑɑ̀?