Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì wèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì kɛ dɔ̀: Kɔtɛní kɛ̀ tí kɔtɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɑrì dìì mɛ̀ mbo ciɛ ndi borɛ̀. Ò mɛ nyí nnɑ̀kɛ́ o cicɛ Sɑuri.
2Dɛ̀ do sɔ̃́ nSɑuri bo Kibeɑ nwe kɛ kɑri mutie bɛ̀ tú mù kèdènɑ̀díè mùù bo Mikinɔɔ mu yuu nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (600).
3Kɛ̀ Aiyɑ Aitubu birɛ, Ikɑbɔdi tebitɛ, Edii Kuyie nkuɔ́ nìùtì wèè do bo Sidoo o birɛ Findee kó dɛbirɛ dɛɛ̀ do bo kɛ tɔ ikuɔ́ nɛntì. Isidɑyɛɛribɛ do í yɛ̃́ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kɔ̀tɛ kɛ̀.
4Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ndɔ́ kɛ́pi Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ, kɛ́kétɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ mɑyɛ̀ cuokɛ̀, kɛ̀ dìmɑrì yètìrì tu Bosɛɛ, kɛ̀ ditɛrì kpɛri tú Sendee.
5Kɛ̀ dìmɑrì bo kubɑkù cɑ̃̀nku kɛ wetí Mikimɑsi kɛ̀ ditɛrì bo kuyoú kɛ wetí Kebɑɑ.
6Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì kɛ dɔ̀: Tí kɔtɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ itɑyéí yɛmbɛ̀ borɛ̀ kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo bɛ̀ nti duɔ́, kù í yĩɛ̃kú dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ kù dɔ́ tí bɛ̀ nɑ, ti yóó bɛ̀ nɑmu bɑ́ ti í mɛ̀ nsũmɛ̀.
7Kòo kóo tɔ̃ntìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dɑ pɑ̃ tì, m bo ɑ fɔ̃nkúò ndi, n dɑ tũ̀mmu.
8Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yóó kɔtɛmu kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ timɑ́ɑ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ ti nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Ncómmúnɛ̀, kɛ̀ ti di sɔ̃́nkóo! Ti ncómmú.
10Kɛ̀ bɛ̀ mɛ nyĩ: Dekɛnɛ̀ní! Tí dekoo, dɛɛ̀ yóó bɛnkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nti duɔ́mmɛ̀.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́bɛnkɛ bɛmɑ́ɑ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ Ebedeebɛ kɛ yiɛ̀ní yɛfɔ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ do sɔri dɛ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ o kóo tɔ̃ntì kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dekɛnní kɛ̀ tí di bɛnkɛ. Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì kɛ dɔ̀: A ntũ n fɔ̃nkúò kɛ̀ tí dekɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́mmu Isidɑyɛɛribɛ.
13Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ndeètòo kɛ ĩkú nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i nɛ̀ o nɔu, kòo kóo tɔ̃ntì ò tũ, kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ puotì kɛ̀ bɛ̀ duò, kòo kóo tɔ̃ntì bɛ̀ dèu.
14Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ o kóo tɔ̃ntì kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sipísìdɛ́ tɛpɛ̃kpɛ̃̀ntɛ̀ sɑ́m̀pɔ́tɛ̀ miɛkɛ.
15Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ nFidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛmɔu nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ dikɑrì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛ dikpɑ̀nnì, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nhɑu kɛ̀ dɛ̀ɛ kpeí bɛnìtìbɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì nhɑu.
16Sɑuri kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pɑkɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mbo Kibeɑ kɛ́wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ cìɛ́tɛ́mɛ̀ tipíìtì timɔu.
17Kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɑɑnnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑ ti cuokɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nkɛ́mɔ́ntɛ́ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ o kóo tɔ̃ntì.
18Kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Aiyɑ kɛ dɔ̀: Tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu. Dɛ̀ do sɔ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu bo Isidɑyɛɛribɛ kɑrì ndi.

19Kɛ̀ Sɑurii nkpɑɑ́ kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì, kɛ̀ kutoweku dɔkɛ dɛ́úkú Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɑrì, kɛ̀ Sɑuri nɑ́kɛ́ Aiyɑɑ kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́beé ntìmɑtì ti Yiɛ̀ nKuyie.
20Kòò tíí nho ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ mudoò kɛ́nsɔ̃́ mbɛ̀ dootitɔbɛ̀ kpɑ̀ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ ɑ̃nti kɛ̀ kunɔɔ̀roo dɑ́ɑ́tí mɛdiɛ̀.
21Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ do wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́nkɔrì dikpɑ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ɛ kóntɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Sɑuri nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ tĩ̀nnì.
22Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ do sɔri Efɑdɑimmu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ cokɛ́mɛ̀ kɛ́ítɛ́ní kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́kuɔ.
23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ nɑ dɛ kó diyiè kɛ́ mbɛ̀ bɛ̀tì kɛ́séntɛ́nɛ̀ Bɛti-Afɛnni.
24Dɛ kó diyiè kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ fɛ̃́ṹtɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ Sɑuri do bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Wèè bo dɛ́útɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ diyiè mu nyí tɑ, kòò mu nyí nɑ o doootitɔbɛ̀ kɛ pɛ̀itɛ, dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nhòmɔù í ndi dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ yiè.
25Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ dikpɑ́ɑ̀ mɑrì kɛ̀ mɛcekùɔ̀ mpìɛ́kɛ́ kɛ counɛ̀ kɛtenkɛ̀.
26Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ tɑ dɛ kó dikpɑ́ɑ̀ kɛ́yɑ̀ mɛcekùɔ̀ nhòmɔù mɛ nyí ndɑ̀ɑ́tí kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ démɛ̀ Sɑuri bɛ́i ndìì nùù.
27Sonnɑtɑ̃ɑ̃ mɛ nyí nyɛ̃́ kɛ dò nho cicɛ bɛ́i ndinùù mɑrì kɛ́yɑ̀ ticiètì, kɛ́kṹṹ kupɑ̀ɑ̀ti yómmɛ̀ kɛ́dɛ́útɛ́ kòo ììkɛ̀ɛ wenkɛ.
28Kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù mɑkùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A cicɛ bɛ́i nkɛ tú kɛ̀ wèè di dɛ̀mɑrɛ̀ yíe nhò bo yɑ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ muwɛ̃rímú dòńtɛ́ bɛnìtìbɛ̀.
29Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ dɔ̀: N cicɛ kɔɔ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, wéntɛ́ ndɛ̀útɛ́mɛ̀ mɛcekùɔ̀ nkɛ̀ n yììkɛ̀ wenkɛ,
30kɛ́ndò nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ́ do ndi bɛ̀ ɛí dɛ̀ bɛ̀ nɑ nnɑmu bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀.
31Dɛ kó diyiè kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mbɛtì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ kɔù, kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti Mikimɑsi kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ayɑnɔɔ kɛ́ɔu mɛdiɛ̀ nkɛ́cĩrimɛ.
32Kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́mmú bɛ̀ nɑ bɛ̀ kó ipe nɛ̀ bɛ nɑ̀ɑ̀kɛ, kɛ́ nyì feu kɛ cɑ́ɑ́ ndɛndɛ mɛyĩ̀ĩ̀ ncóú dɛ̀.
33Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ kɛ feu iwũɔ̃ kɛ cɑ́ɑ́ mbɛ̀ ì fìé dɛ̀, mɛyĩ̀ĩ̀ ncòú dɛ̀, kɛ̀ Sɑurii kuɔ́nkoo kɛ dɔ̀: Di cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu! Biennɛ̀ní ditɑ̃́rì mɑrì diɛ.
34Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ́ wè wèe tɔní o nɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo o pièfɛ̀ dɛborɛ̀ kɛ́kuɔ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́, kɛ̀ di bɑ́ nyì cɑ̀ɑ́ nyi yĩ̀ĩ̀ ncòú dɛ̀ kɛ́yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. Dɛ kó kuyuoku kɛ̀ bɑ́ wèe tɔní o ɔ̃fɛ̀ kɛ́ fɛ̀ fèútɛ́ dɛborɛ̀.
35Mɛm̀mɛ Sɑuri mɑɑ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ketirì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀:
36Ti sɔɔtɛ́ kɛ nyènkɛ̀ kɛ́mpuɔ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́ bɛ̀ kùɔ pɑ́íí kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ, bɑ́ ti bɑ́ɑ́ súɔ́ nhòmɔù. Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì dɔ̀: Dɔɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀. Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì dɔ̀: Ti ketɛ́nɛ̀ kɛ́beé ti Yiɛ̀ nKuyie.

37Kɛ̀ Sɑurii beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie nti kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɑɑ? A bo duɔ́ nkɛ̀ ti bɛ̀ nɑɑ̀? Ti Yiɛ̀ nKuyie mɛ nyí nhò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì dɛ yiè.
38Kɛ̀ Sɑurii tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ yíe.
39Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kɛ dɛɛrí Isidɑyɛɛribɛ, m bɛ́i ntì yóó dɔɔ̀mu. Wèè te dɛ kó mɛyɛi nhò yóó kúmu bɑ́ kɛ̀ m birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nwe. Ditĩ̀nnì miɛkɛ òmɔù í nhò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì.
40Kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Di cómmú kupíkù kùmɑ́ɑ̀, mí nnɛ̀ m birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kɛ̀ ti cómmú kutɛkù. Kɛ̀ ditĩ̀nnìi nɑ́kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀.
41Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù dɛ̀ dòmmɛ̀ kɑ̀ɑ í n tɛ̃̀ńnɛ́ yíe ntìmɑtì? Kɛ̀ mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ bo mí n nɛ̀ m birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ tíì ĩ́nkɛ̀ yoo ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ ti bɔ nyipɑ̃ɑ̃díítí ìi bɛnkɛ. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɔ nyipɑ̃ɑ̃díítí kɛ̀ ìi bɛnkɛ Sɑuri nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃. Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ yɛ̀.
42Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Tɑ̃ũnɛ̀ tɛ́tɛ́ mí nnɛ̀ m birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ti ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ kòo do Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ĩ́nkɛ̀.
43Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: N nɑ́kɛ́ ɑ dɔ̀ɔ̀ mù. Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ dɔ̀: N kɑ́ɑ́kɛ́ m pɑ̀ɑ̀ti yómmɛ̀ mmɛ mɛcekùɔ̀ nkɛ dɛ̀útɛ́. N yiemmu kɛ bo kú.
44Kɛ̀ Sɑurii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nni mpotɛ́ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ í ku.
45Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì dɔ̀: Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɑ́ɑ́ kú, weè te kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ɑutɛ́ bɛ dootitɔbɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu! Dɛndɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀, ti bɑ́ɑ́ yie nkòo yùrìkù bɑ́ kùmɑ́ɑ̀ do kɛtenkɛ̀. Nɛ̀ Kuyie nkó mɛteèmmɛ̀ mmɛ ò pĩ̀ḿmɛ̀ mutɔ̃mmú yíe. Mɛm̀mɛ kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi dɛɛtɛ́ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɑ́ ò í nku dɛ kó mukṹṹ.
46Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑurii yóu Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ mubɛtìmù kɛ̀ bɛ̀ɛ kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ.
47Sɑuri nɑɑ́ ndìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ pɑ̃̀nkɛɛ dokɛ́nɛ̀ o dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò fitɛ́: Mɔɑbiibɛ nɛ̀ Amɔdiibɛ nɛ̀ Edomiibɛ nɛ̀ Tisobɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ. Kòò cuó nkɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ wèe nɑ.
48Weè do dokɛ́nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ Amɑdesiibɛ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do fekù Isidɑyɛɛribɛ kpɛrɛ kòo bɛ̀ nɑ, kɛ́dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
49Sɑuri kó ibí do tú Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Isefii nɛ̀ Mɑdikisinɑ nɛ̀ initipobí ìdɛ́ì, kɛ̀ dɛketirɛ̀ ntú Mɛdɑbu kɛ̀ dɛdɛ́rɛ̀ tu Mikɑɑdi.
50Kòo pokù yètìrì tu Ainɔɑmmu, Aimɑsi birɛ. Wèè bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kòo yètìrì ntú Abunɛɛ, kòo cicɛ kpɛri tú Nɛɛ, Sɑuri tebitɛ kó dɛbirɛ.
51Kiisi Sɑuri cicɛ nɛ̀ Nɛɛ nɛ̀ Abunɛɛ cicɛ, bɛ cicɛ do tú Abiyɛɛdi.
52Sɑuri kpɑ̀tì timɔu miɛkɛ ò do dokùnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ mbɛ kɛ̀ dɛ̀ tònnì, kòò yɑ̀ onìtì wèè mɔ̀kɛ dikɔ̃m̀bùɔ̀ yoo ò kpeńnì wèe ò pĩ ntihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì.