Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Onìtì mɔù weè do bo Dɑmɑɑ ɛì, Efɑdɑimmu tempɛ̃ nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɔku, kòo yètìrì tu Ɛdikɑnɑɑ. Ò do tú Efɑdɑimmu kó kuwuɔ nkou nwe. Sufu weè do pɛitɛ́ Tou, kɛ̀ Touu pɛitɛ́ Ediu, kɛ̀ Ediuu pɛitɛ́ Yedokɑmmu kòo nɛ́ pɛitɛ́ Ɛdikɑnɑɑ.
2Kòo ḿpo bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kòò mɔù yètìrì ntú Anni, kòo tɔù kpɛri tú Peninnɑ. Kɛ̀ Peninnɑ mmɔkɛ ibí bɑ́ Anni yie í mɔkɛ.
3Bɑ́ dìì benni kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ níí ítɛ́ Dɑmɑɑ, kɛ́kɔtɛ Sidoo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo nínkú kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ́ kunku Mpɑkɛdɑɑ kɛ́ kù fìé iwũɔ̃. Dɛ̀ do sɔ̃́ nhEdii bí idɛ́ Ɔfinii nɛ̀ Findee bɛɛ̀ tu ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀.
4Kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ níí féútɛ́ o ɔ̃̀fɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́pɑ̃ kumɑɑ nkùmɑ́ɑ̀ Peninnɑ nɛ̀ o bí,
5kɛ́pɑ̃ Anni yie ò pɑ̃ Peninnɑ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀. Ò do we ndɔ́ mɛdiɛ̀ mbɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí mɛ nhò pɑ̃mɛ̀ ibí.
6Kɛ̀ Peninnɑ Anni yɑnti nhò cɛ̃ĩ́ kɛ cɑɑ̀ri o yɛ̀mmɛ̀, koò ɑ̃ɑ̃̀ ifɛi ò í mɔkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyibí.
7Bɑ́ dìì benni kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀tɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie, Peninnɑ nwɑnti kɛ bo cɑɑ̀rɛ̀ Anni yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ nyóù Anni kòo nkuɔ̀ nkɛ́yetɛ mudiì.
8Kòo dɔù Edikɑnɑ ò bɑ̀ńtɛ̀ kɛ dɔ̀: Anni dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ kuɔ̀ nkɛ yetɛ mudiì, kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀? A mɛ nni nte kɛ̀ dɛ̀ í pɛ̃ɛ̃tɛ́ initidɑbí tɛpíítɑ̀ɑ̀?
9Kɛ̀ Annii ítɛ́ bɛ̀ di dìì mɔ̀nnì kɛ dèè kɛ́tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ sɔ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nìùtì Edii kɑ̀ri ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì.
10Kɛ̀ Anni yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kòò kuɔ̀ nkɛ̀ ntinɔnniɛti yiɛ̀ kòo bɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tú:
11N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ Mpɑkɛdɑɑ, n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, n wéntɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì sɑ́mpɔ́ù kɛ́ m pɑ̃ dɛnitidɑbirɛ, kɑ̀ɑ dɛ̀ nni mpɑ̃, m bo dɛ̀ n dɑ duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ mpĩ́ nhɑ tɔ̃mmú sɑ̃́ɑ̃̀ bɑ́ kuponkù bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ dɛ yuu.
12Kɛ̀ Anni mbɑ́ɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ kɛ̀ Edii ò wùó nkɛ wúó nho bìɛ̀ mmɑ́ɑ̀ yɛɛ̀ nɑmpúmɛ̀.
13Ò mɛ nyí yo ò nɑ̀ɑ́ nkɛ tú mù, ò bɑɑ do bɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ Edii yɛ̀mmɛ̀ ndò nhò muɔ́ mmɛnɑɑ̀ mmɛ,
14kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ nɑɑ̀ mmɔntɛ́? Diɛ ndɔkɛ ɑ yóó dennɛmɛ̀ ɑ nɑɑ̀.
15Kɛ̀ Annii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì, n yí muɔ́ mmɛnɑɑ̀, mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ ǹ dɛutɛ́, kɛ̀ ǹ kuɔ̀nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
16Bɑ́ n wéntɛ́ mufòmmu yɛimu yiɛ̀, iyɛntotí nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ dɛɛ̀ ǹ dɛutɛ́, dɛɛ̀ te kɛ̀ m bɑ̀ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛ.
17Kɛ̀ Edii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù dɑ pɑ̃ ɑ kù mɔɔ dɛ̀.
18Kɛ̀ Annii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N wéntɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Anni yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́, kòo kò nkɛ́di.

19Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ Ɛdikɑnɑɑ nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pikɛ́ cutɛ kɛ́nínkú kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́deè kɛ́kò nDɑmɑɑ. Ɛdikɑnɑ nɛ̀ o pokù Anni kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nhAnni ò kù mɔɔ dɛ̀.
20Kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sɑmmuyɛɛri (dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkèè).
21Mɛm̀mɛ kɛ̀ dibenni tɛrì ḿboní, kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ nwɛ̃ti Sidoo nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɛ bo féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́féútɛ́nɛ̀ ò kù cɑ̀nnɛnɛ̀ dìì nùù kɔfɛ.
22Anni í nnɛínɛ̀ o dɔù, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́ dɛbirɛ dɛɛ̀ cɑ́tɛ́ kɛ̀ nní nkɔri kɛ́ ndɛ̀ nɛínɛ̀ kɛ́ dɛ̀ duɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nSidoo kɛ̀ dɛ̀ nkɛ mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
23Kɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ mɛ ndɔ́ dɛ̀ wenni, nkpɑɑ́ diɛ nkɛ̀ dɛbirɛ yɑ̀ɑ cɑ́tɛ́nɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ kù bɛ́i ntì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Anni nkpɑɑ́ kɛ̀ dɛbirɛ yɑ̀ɑ cɑ́tɛ́nɛ̀.
24Dɛbirɛ cɑ̀tɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́nkpɑɑ́ kɛ̃ńnì, kòo dɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sidoo, wenwe nɛ̀ o dɔù, kɛ̀ bɛ̀ ńtɔ dinɑɑdɑɑ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kpɛri nɛ̀ muyuo nnɛ̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkudɔukù.
25Kòo féútɛ́ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́deè kɛ́kɔtɛnɛ̀ dɛbirɛ Edii borɛ̀.
26Kɛ̀ Anni bɛ́innɛ̀ Edii kɛ dɔ̀: N yiɛ̀ nhɑ bomu, dentɛní onitipòkù wèè yɑ̀ɑ̀ còḿmú diɛ nhɑ ììkɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nho Yiɛ̀ nKuyie, míì yɑ̀ɑ̀ nwe.
27Ntɛ dɛbirɛ n yɑ̀ɑ̀ sèńní dɛ̀ kɛ́ ndɛ̀ mɔ̀ú n Yiɛ̀ nKuyie kù dɛ̀ nni mpɑ̃mu.
28N yóó dɛ̀ nkù duɔ́mmu kɛ̀ kù ndɛ̀ te dɛ fòmmu mumɔu. Kɛ̀ bɛ̀ɛ nínkú ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ sĩ́nnɔ́ɔ.