Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ Kɑti kɛ́kɔtɛ kɛ́nsɔri Adudɑmmu kó kutɑ̃dènkù. O kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ o kɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́kɔtoo kóò sɔ̃̀ńkɛ́.
2Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo mɛsémmɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ yɛbɑ̀ɑ̀ nyɛmbɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ í nɑɑti bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́mbo sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400) kɛ̀ weè bɛ̀ bɑkɛ́.
3Kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ Misipɑɑ Mɔɑbu tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔɑbu kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Yóu n cicɛ nɛ̀ n yɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́mbo ɑ borɛ̀ kɛ bɑɑnɛ̀ m bo bɑntɛ́mɛ̀ Kuyie nni ndɔ́nɛ̀ tì.
4Kòo bɛ̀ niitɛ́ Mɔɑbu kóo kpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ bo kòò sɔri.
5Diyiè mɑrì kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Kɑdii nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Bɑ́ nsɔri dɛndɛ, kò nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀. Kɛ̀ Dɑfiti ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Edɛti kó dikpɑ́ɑ̀.
6Kɛ̀ Sɑurii mbo Kibeɑ kɛ kɑri tɛtɑ̃tɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mutie mɑmù dɛ́ɛ̀ nkɛ pikú o kpɑ̃nnì kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛmɔu ò murí kòo keè bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ.
7Kɛ̀ Sɑurii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ díndi Bɛnsɑmɛɛ wuɔ nkɔbɛ! Sɛsee kó dɛbirɛ bo di duɔ́ ndɛpɑɑ nnɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛpɑɑnɑɑ̀? Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò nhò yóó duɔ́ ndímbɛ kɛ̀ di mbɑkɛ́ o tenkɑrɛ̀, kòo di bɑɑti iwɛ̃ĩ? Mpútì!
8Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ m bɔ ndimɔu? Bɑ́ di mɔù í n nɑ́ɑ́ nkóo dɑpɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ Dɑfiti bɛ̀ tɑummɛ̀. Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di mɔù í dɑ̀ɑ̀tɛ n kpɛ́í nkɛ bo n nɑ́kɛ́ m birɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀mɛ̀ dɛ kóo nìtì kɛ̀ bɛ̀ bo m bɔ, yɑ́ɑ dɛ̀ í mɛ ndò nyíe?
9Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dowɛki Edomiibɛ botí kou dɛ bo, kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: N sòò yɑ̀mu diyiè mɑrì Sɛsee birɛ kɛ̀ dɛ̀ kɔ̀too Nɔbu Aimmɛdɛki Aitubu birɛ borɛ̀.
10Kòo beé nKuyie nho kpɛ́í nkóò pɑ̃ tidiitì, kóò duɔ́ nKodiyɑti, Fidisitɛ̃ɛ̃ kou kó disiè.
11Kɛ̀ Sɑurii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́nní ikuɔ́ nìùtì, Aimmɛdɛki Nɔbu kou nɛ̀ o nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ bɛ̀ kɔ̀tɛnní bɛmɔu okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀.
12Kɛ̀ Sɑurii nɑ́kɛ́ Aimmɛdɛki kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nhAitubu birɛ, kéntɛ́ kɛ́keè. Kòò dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, ntɛ mí.
13Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ m bɔ nfɔ̃́ nnɛ̀ Sɛsee birɛ, kɑ̀ɑ ò duɔ́ ntidiitì, koò duɔ́ ndikpɑ̃nnì, kɛ beé nKuyie nho kpɛ́í nkòò bo m bɔ? Mɛɛ̀ dɔkɑɑ̀?
14Kɛ̀ Aimmɛdɛkii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Òmɔù bomu ɑ tɔ̃mbɛ̀ miɛkɛ wèè tu onitisɑ̀ù kɛ dònnɛ̀ Dɑfitɑɑ? Ò tu ɑ cɔ̀kù nwe kɛ weè bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɑ bɑɑ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ò sɑ̃ntí ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
15Dɛ yiè dɔkɛ ǹ ketɛ́mɛ̀ m bo beémmɛ̀ Kuyie nho kpɛ́í. N yí dɔ́ kɛ dɑ bɔ. Okpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ n tou ntìmɑtì, mí nyoo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou mɔù, n do í yɛ̃́ kɛ dò ntìmɑtì bo di cuokɛ̀, bɑ́ sɑ́m̀pɔ́.
16Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Fɔ̃́ nhAimmɛdɛki ɑ yóó kúmu, fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu.
17Kòo nɑ́kɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bɑ̀ɑ kɛ dɔ̀: Kuɔnɛ̀ Kuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀ bɛmɔu, bɛ̀ mɛ nwɛ̃nnɛ́mɛ̀ Dɑfiti nwe koò teennɛ̀. Bɛ̀ do yɛ̃́mu Dɑfiti cootimɛ̀mu, bɛ̀ mɛ nyí n nɑ̀kɛ́. Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ miɛkɛ òmɔù í ndɑ̀ɑ́tí kɛ bo kɑ́ɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kùɔ.
18Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Dowɛki Edomiibɛ botí kou kɛ dɔ̀: Kuɔ bɛ! A bɑ́ɑ́ bɛ̀ yóu. Kɛ̀ Dowɛkii bɛ wetínnɛ́ kɛ́kuɔ ikuɔ́ nìùbɛ̀ sipísìni nɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ̀ bɛ̀ ɑ̃ ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì.

19Kɛ̀ Sɑurii kuɔ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Nɔbu ɛì miɛkɛ, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí nɛ̀ ibíbɛ́nni, inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀, ipe nɛ̀ sibɔɔ́ kɛ́ dɛ̀ fèútɛ́ dɛmɔu pɑ́íí.
20Kɛ̀ Aimmɛdɛki Aitubu birɛ kó dɛbirɛ Abiɑtɑɑ weè mɑ́ɑ̀ yentɛ́ kɛ́cokɛ́ kɛ́sɔ̃́nkóo Dɑfiti,
21kóò nɑ̀kɛ́ Sɑuri kùɔmɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛmɔu.
22Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ Abiɑtɑɑ kɛ dɔ̀: N sòò yɛ̃́mu Edomiibɛ botí kou Dowɛki dɛ̀ bomɛ̀ kɛ yóó nɑ́kɛ́ Sɑuri. Míì te kɛ̀ bɛ̀ kùɔ ɑ kɔbɛ bɛmɔu.
23Mbo diɛ m borɛ̀ ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, ti dootitɔù omɑ́ɑ̀ ndi Sɑuri weè dɔ́ kɛ́ ti kuɔ mí nnɛ̀ fɔ̃́. M borɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ í yóó dɑ dɔɔ̀.