Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii kú kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu tíí nkóò kɔmmú kɛ́deè kóò kũnnɛ́ o ciɛ Dɑmɑɑ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ̀ Dɑfitii tɑ Pɑnɑɑ kó dikpɑ́ɑ̀.
2Kɛ̀ Mɑɔ̃ɔ̃ ɛì miɛkɛ kóo nìtì mɔù dɛ̀ bo kɛ mɔkɛ o kpɛrɛ mɛdiɛ̀: Ipe sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) nɛ̀ sibɔɔ́ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) kɛ sɔ̃́ nhò bo Kɑdimɛɛdi o pecìtì kɛ̃ĩ̀ kó dibɑnni.
3Dɛ kóo nìtì yètìrì do tú Nɑbɑɑdi, kòo pokù kpɛri tú Abikɑyɛɛdi kòò ciì kɛ tú oposɑ́ɑ́tì, kòo dɔù yie yóù bɑ́ ò í yo ditoò kɛ tú Kɑdɛbu nɑɑ̀mùnkù kou.
4Kɛ̀ Dɑfitii keè ò bomɛ̀ Kɑdimɛɛdi o pecìtì kɛ̃ĩ̀,
5kɛ́tɔ̃ mbɛdɑpɑ̀mbɛ̀ tɛpíítɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ Kɑdimɛɛdi kɛ̀ di yɑ̀ Nɑbɑɑdi dí wè nni ndɔu.
6Di ò dɔu nkɛ dɔ̀: Dibenni ntú disɑ̀ɑ̀rì o kpɛ́í. O kpɛrɛ dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nnɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu o kpɛrɛ.
7Di ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti tu ò kèè o pecìtì kɛ̃ibɛ̀ bomɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. O pecɛ̃mbɛ do ti bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì Kɑdimɛɛdi, ti do í bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀, bɛ kpɛrɛ mɑrɛ̀ do í feti.
8Bekɛ bɛ kɛ̀ bɛ̀ bo dɑ nɑ́kɛ́, ti dɑ bɑ́ɑmmu kɛ tú ɑ ti cɔutɛ́ tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ́ ti pɑ̃ ɑ mɔkɛ dɛ̀ ti kpɛ́í nnɛ̀ o kpɛ́í. Ti kɔ̀tɛní dibɑnni ndi ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
9Kɛ̀ Dɑfiti tɔ̃mbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Nɑbɑɑdi Dɑfiti yɛ̃ mmù, kɛ́deè kɛ́ nhò kèḿmú.
10Kɛ̀ Nɑbɑɑdii bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti Sɛsee birɑɑ̀? We mmɛ ntú? Tidɑɑtì í sénní yíe ntìì iiti ti yɛmbɛ̀ borɛ̀.
11Kɛ̀ n nɛ́ bo túótɛ́ n kóo pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ n kó mɛniɛ nnɛ̀ n kó imɑɑ n wɑɑ́ ndɛ̀ n tɔ̃mbɛ̀ kpɛ́í nkɛ́duɔ́ mbɛ̀mɑbɛ̀ n yí yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀nní dɑ̀ɑ̀?
12Kɛ̀ Dɑfiti tɔ̃mbɛ̀ɛ wɛ̃tɛní o borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ Nɑbɑɑdi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì timɔu.
13Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ́ wè wèe bɑ́ɑ́tí o siè. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí, kòò múnkɛ túótɛ́ o kpɛri, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400) bɑ́ɑ́tí kóò nɛinɛ̀ kɛ̀ sikɔusìdɛ́ (200) nkpɑɑ́ kɛ bɑɑ tinɛntì.
14Kɛ̀ Nɑbɑɑdi kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kóò mɔùu kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Abikɑyɛɛdi Nɑbɑɑdi pokù kɛ dɔ̀: Dɑfiti bo dikpɑ́ɑ̀ ndi kɛ tɔ̃nní bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔu nti cicɛ kòò bɛ̀ bɑ̀ɑo.
15Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ mɛ ndo ti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ ti do bɛ̀ bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì dikpɑ́ɑ̀, bɛ̀ í ti dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀. Ti kpɛrɛ mɑrɛ̀ mɛ nyí feti.
16Kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie mbɛ̀ do ɔ̃ ndò nti kó kuduotí nku kɛ́ nti kɑ̃nkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀, ti do bɛ̀ bonɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀rɛ̀ kɛ cɛ̃mmú ti pe.
17Dɔɔ̀ ɑ yóó nɑmɛ̀, ti yɛ̃́mu kɛ dò mmɛyɛi nyóó tuɔkɛní ti cicɛ nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu. Ò mɛ nyóùmu bɑ́ ò í yo ditoò, ti í yóó dɑ́ɑ́tí kóò nɑ̀kɛ́ tìmɑtì.
18Kɛ̀ Abikɑyɛɛdii cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́túótɛ́ní pɛ̃́ɛ̃̀ sikɔusìdɛ́ (200), mɛnɑɑ̀ nkó tidɔutì tìdɛ́tì, ipe inùmmù ìì bèńnɛ́, tidiitì tìì cìe nkuyɔ̀rìkù, fínyĩ̀ kó yɛbɛ yɛkperɛ̀, siyuu tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), fìkíè kó yɛbɛ kó yɛkɑ̀tìndɑ̀ sikɔusìdɛ́ (200), kɛ́ dɛ̀ toú nsɑ̃mmɑrímú.

19Kòo nɑ́kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Niitɛ́nɛ̀ kɛ̀ n yó ndi tũmmu. Bɑ́ ò í n nɑ̀kɛ́ tìmɑtì o dɔù Nɑbɑɑdi.
20Kòo dekɛ o sɑ̃mmɑrímú kɛ́nkérí ditɑ̃rì fũ̀ɔ̃̀, Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ kérí koò wetíní, kòo bɛ̀ conɛ̀.
21Kɛ sɔ̃́ nDɑfiti nɑ̀ɑ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ tú: Dɛtetìrɛ̀ ndɛ n sòò bɑ̀ɑmɛ̀ onìtì yie nkó iwũɔ̃ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ bɑ́ fɛ̀mɑfɛ̀ í nfetɑɑ̀? Nh ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nhò mɛ nni nyietí mɛyɛi.
22Kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ yóó wentɛ́ kòo nìtì kpɑɑ́ bɑ́ omɑ́ɑ̀ Nɑbɑɑdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ fòù Kuyie nni mpotɛ́ mɛdiɛ̀.
23Abikɑyɛɛdi yɑ̀ní dìì mɔ̀nnì Dɑfiti kɛ́cútɛ́ní mɛcɑ̃ɑ̃ nho sɑ̃mmɑrímú ĩ́nkɛ̀ kɛ́do Dɑfiti ììkɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ o ììkɛ̀,
24kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: N yiɛ̀ mmíì te mɛyɛi! N yiɛ̀, yóu mí nhɑ kóo tɔ̃ntì kɛ̀ n dɑ bɛ́innɛ̀, kéntɛ́ n nɑ́ɑǹtì.
25A bɑ́ ndɑkɛ Nɑbɑɑdi kpɛti, kuyɛìnkù nku, kɛ́ndònnɛ̀ o yètìrì tumɛ̀ Nɑbɑɑdi, o yuu í bo. N yiɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n do í yɛ̃́ ɑ tɔ̃nnímɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ti borɛ̀.
26Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu kɑ̀ɑ bo, ti Yiɛ̀ nKuyie nyí yóu kɑ̀ɑ kùɔ onìtì kɛ pɛ̀itɛ ɑ dootitɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ́ ɑ kó mɛyɛi nnɛ̀ Nɑbɑɑdi bɛ̀ nwɛ̃ nkunɑsɑ̃́ɑ̃ kùmɑ́ɑ̀.
27N yiɛ̀ cɔutɛ́ yɛpɑ̃rɛ̀ n dɑ tɔní yɛ̀ kɛ̀ dí totí fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀.
28N dɑ bɑ́ɑmmu ɑ n cĩ́ɛ̃́ n yɛi, n yɛ̃́mu kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɑ duɔ́ ntikpɑ̀tì fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ yɛ̃́ ɑ kpɑmmɛ̀ kuù kpɑ̀nnì nɛ̀ mɛwetímmɛ̀. Òmɔù í yóó yɑ̀ ɑ kó mɛyɛi nhɑ fòmmu mumɔu miɛkɛ.
29Kòò mɔù ìtɛ́ kɛ dɑ bɛtì kɛ bo dɑ kuɔ, ɑ Yiɛ̀ nKuyie nyó nkɑ̃nkɛ́mu ɑ fòmmu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́ mmù sɔ̀ri ku borɛ̀, kɛ́dootóo mɛdɛ́timɛ̀ ɑ dootitɔbɛ̀ fòmmu bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dootóo mɛ̀ɛ̀ botí ditɑ̃́rì nɛ̀ mutɑ̃́ntɛ̀ndìtìmù.
30Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì mɛsɑ̀ɑ̀ nkù yɛ̃ nkù yóó dɑ dɔɔ̀ mɛ̀, kɑ̀ɑ di Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀tì.
31Kuyie mbɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ tìmɑtì ndɑ kɔɔ́nnɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, yoo dɛ̀ nsɔ̃́ nhɑ kùɔ òmɔù kɛ bo pɛitɛ. N yiɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ dìì yiè mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ yɛ̃́ n kpɛ́í.
32Kɛ̀ Dɑfitii tɛ̃́nnɛ́ Abikɑyɛɛdi kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù yètìrì ndɛu, kuù dɑ íinní kɑ̀ɑ n conɛ̀.
33M múnkɛ dɑ dɔummu nɛ̀ mutɔ̃mmú fɔ̃́ nwèè pɛ̀tɛ́ mɛyɛ̀mmɛ̀ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ kɛ m pɛ̀ítɛ́ n nɑ nkùɔmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ pɛ̀ìtɛ!
34Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù bomu, kuù m bɑ̀ɑ, kɛ̀ n yí dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi. Kɑ̀ɑ do í kɔ̀tɛní mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́ n co, diyiè nɑ nyóó yɛ̀nní kòo mɔù í kpɑɑ́ bɑ́ òmɑ́ɑ̀ Nɑbɑɑdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ fòù.
35Kòo cɔutɛ́ Abikɑyɛɛdì do pɑ̃ní yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kò nkɛ dɛ̀ nnɑɑti n kèèmu ɑ bɑ́ɑmmìi kɛ ì cɔutɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì.
36Abikɑyɛɛdi tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nsɔ̃́ nNɑbɑɑdi dɔ̀ɔ̀ri dibɑnni diɛrì mɔ́mmɔnni dikpɑ̀ɑ̀tìbɑnni. Kɛ̀ diwɛ̀ì ò bo mɛdiɛ̀ nkòò yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ muɔ́ nhò í nhò nɑ̀kɛ́ tìmɑtì.

37Kòò mbɑɑ kòo nɑɑ̀ mmɔntɛ́ dikṹnweńnì kòò nɛ́ ò nɑ̀kɛ́. Nɑbɑɑdi kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ɛ ò kpeí mɛdiɛ̀ mbɑ́ ò í nnɑ kɛ nɑmpɛ.
38Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe tɛpíítɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò potɛ́ kòo kú.
39Dɑfiti kèè dìì mɔ̀nnì Nɑbɑɑdi kumɛ̀ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ dɔ̀: ti Yiɛ̀ nKuyie n dɑ sɑ̃ntí fɔ̃́ nwèè ti pɑ̀tɛ mí nnɛ̀ Nɑbɑɑdi wèè do n sɑ̃́ɑ̃́. Fɔ̃́ nwèè m pɛ̀ítɛ́ kɛ̀ n yí ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkòo yɛi ndo o yuu ĩ́nkɛ̀. Kɛ̀ Dɑfitii deè kɛ́tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo nɑ́kɛ́ Abikɑyɛɛdi kɛ dɔ̀ ò dɔ́ kóò puokɛ.
40Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ o ciɛ Kɑdimɛɛdi kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti weè ti tɔ̃nní kɛ tú ɑ́ kɔtoo kòò dɑ puokɛ.
41Kɛ̀ Abikɑyɛɛdii nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ bɛ ììkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí nho kóo tɔ̃ntì n yiemmu kɛ bo nɑɑ́ nho dɑɑkù kɛ́nhɔu o tɔ̃mbɛ̀ nɑɑ̀cɛ̀i.
42Kòo ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́dekɛ o sɑ̃mmɑrímú kòo kó bɛnitipotɔ̃mbɛ̀ bɛ̀nùmmùu ò cíe. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii ò puokɛ.
43Kɛ sɔ̃́ nDɑfiti po Ainɔɑmmu Sisedɛɛdi kou, bɛdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ nho pobɛ̀.
44Dɑfiti pokù ketiwè Mikɑɑdi Sɑuri kóo sɑpɑ̀ɑ̀, Sɑudi do ò duɔ́ mPɑditi nwe Dɑkɑisi birɛ Kɑdimmu kou.