Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑmmuyɛɛri kòtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́túótɛ́ o bí ìdɛ́, o kóo po Sowɛɛri nɛ̀ Abiyɑ, kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ Bɛɛrisebɑɑ kɛ̀ bɛ̀ bo mbekùnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
3Bɛ̀ mɛ nyí ntũnnɛ wenwe bɛ cicɛ o kó mɛborimɛ kɛ́ndɔ́ idíítí kɛ cɔú ticuuti kɛ cɑɑ̀ri tibeéntì.
4Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ɛ tíí nkɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Sɑmmuyɛɛri Dɑmɑɑ,
5kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A kòtɛ́mu, ɑ bí mɛ nyí tũ nhɑ borimɛ, ɑ́ ti pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kòo nti bekùnɛ̀ ibotí tɛì kpɛrɛ dòmmɛ̀.
6Dɛ̀ í nnɑrikɛ Sɑmmuyɛɛri bɛ̀ ò bekɛ́mɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kòo tì beé ti Yiɛ̀ nKuyie.
7Kɛ̀ kùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Yie mbɛ̀ dɑ bekɛ tì. Dɛ̀ í tú fɔ̃́ nwe bɛ̀ yetɛmɛ̀, bɛ̀ yetɛ mí nwe, kɛ tɛ̃́nkɛ í dɔ́ nní mbɛ̀ bɑkɛ́.
8Nɛ̀ m bɛ̀ dènnɛmɛ̀ Esibiti nɛ̀ yíenní bɛ̀ n yetírímu kɛ feu yɛbɔkɛ̀, bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛ̀ mɛ ndɑ dɔɔri.
9Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nyie bɛ̀ dɑ bekɛ tì, kɛ nɛ́ bɛ̀ cɑu nweti weti kɛ́ bɛ̀ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì wèè yó mbɛ̀ bɑkɛ́ ò yó mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀.
10Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ ò bekɛ okpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀:
11Ntɛ okpɑ̀ɑ̀tì wèè yó ndi bɑkɛ́ ò yó ndi dɔɔrimɛ̀: Ò bo tɑ̃nkɛ́ di miɛkɛ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nniù o kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́, kɛ́tɑ̃nkɛ́ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ níí yó nni o kpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ ììkɛ̀.
12Kòo bɑɑ́ mbɛtɔbɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), kɛ́bɑɑ́ mbɛtɔbɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sipísìnùmmù, kɛ̀ bɛ̀ nhò kuuti kɛ kɔ̃ũ o diitì, koò mɑ̀ɑ́tí tikpɑ̀rìnɛntì nɛ̀ sinɑɑsɛ̃ĩ́ kó tinɛntì.
13Ò bo túókɛ́ di kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nhò dɔ̀ɔ̀ri tùdɑ̀ɑ̀rí, koò beri, koò pũũ pɛ̃́ɛ̃̀.
14Weè níí yó nte di pɑɑ nsɑ̀ɑ̀rɛ̀ nɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie nsɑ̀ɑ̀rɛ̀ nɛ̀ odìfíè kpɛrɛ sɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ́nduɔ̀ ndɛ bɛ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀.
15Kɛ̀ di kɔ̃ṹ tidiitì yoo di tɔ̃̀ũ fínyĩ̀ kó yɛbɛ, wèe bennɛ́ kɛ́dɛitɛ dɛpíínnɛ̀ kɛ́duɔ́ nho kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀.
16Ò níí bo tɑ̃nkɛ́ di tɔ̃mbɛ̀ miɛkɛ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ di miɛkɛ yɛdɑkperɛ̀ nɛ̀ yɛsɑpùnkperɛ̀ kɛ́tɑunnɛ̀ di sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ nho tɔ̃mmú.
17Kɑ̀ɑ wũɔ̃ bo tɛpíítɛ̀ wèe dɛitɛ fɛ̀mɑ́ɑ̀, ipe nɛ̀ sibɔɔ́ dɛmɔu. Nɛ̀ díndi di mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ dí ntú o kó tidɑɑtì.
18Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi tɑ̃ɑ̃tɛ́ wèè kpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í, nkù mɛ mbɑ́ɑ́ di tɛ̃́nnɛ́.
19Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ yetɛ Sɑmmuyɛɛri bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Ti bɑɑ dɔ́mu okpɑ̀ɑ̀tì.

20Ti dɔ́ kɛ́ndònnɛ̀ ibotí tɛì nyi, kɛ́mmɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì kòo nti bekùnɛ̀ kɛ́nni ti kó fɛkpɑ̀rìnɑfɛ.
21Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii keè Isidɑyɛɛribɛ nɑ̀kɛ́ tì timɔu kɛ́ tì beé nti Yiɛ̀ nKuyie.
22Kɛ̀ kùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Duɔ́ mbɛ bɛ̀ dɑ békú dɛ̀, pĩ́ mbɛ okpɑ̀ɑ̀tì. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Bɑ́ wè wèe kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.