Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo Ãnkedii yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
2Kɛ̀ Sɑurii bɛti Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́deè kɛ́konní kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti bo Ãnkedii kó dikpɑ́ɑ̀.
3Kòo tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛnitidɑɑbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ bɛ wɑmmù kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ bo ditɑ̃rì bɛ̀ tu dì Sitɑ̃bɔɔ́ kó ditɑ̃rì ììkɛ̀.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ dibòrì mɑrì bɛ̀ tu dì Dipebɑɑkɛ̀rì kucɛ nùù kɛ̀ kutɑ̃dènkù mɑkù dɛ̀ bo, kɛ̀ Sɑurii tɑ ku miɛkɛ kɛ bo yɛ̃nkɛ kɛ sɔ̃́ nDɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo kutɑ̃dènkù fũ̀ɔ̃̀.
5Kɛ̀ Dɑfiti kɔbɛɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ dìì yiè kpɛ́í diì tùɔ̀kɛ, kù do yɛ̃ nkù yóó dɑ duɔ́ ndì ɑ dootitɔù kɑ̀ɑ ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ ɑ dɔ́mɛ̀. Kɛ̀ Dɑfiti ítɛ́ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ́kéétɛ́ Sɑuri yɑɑ̀bòrì fũ̀ɔ̃̀,
6ò dì kèétɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè kòo kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do mɛdiɛ̀ nhò kèétɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nSɑuri yɑɑ̀bòrì.
7Kòo nɑ́kɛ́ o kɔbɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ɑ́ yie kɛ̀ n dɑɑ́ n nɔ̀ùtɛ̀ n yiɛ̀ nyĩ́nkɛ̀! Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò tu okpɑ̀ɑ̀tì.
8Dɑfiti bɛ́i mɛmmɛ kɛ́pɛ́ítɛ́ o kɔbɛ bɑ́ bɛ̀ í ndɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ Sɑuri. Kɛ̀ Sɑurii yɛ̀ kutɑ̃dènkù kɛ́sɔɔtɛ́ o cɛ.
9Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Dɑfitii yɛ̀nní kutɑ̃dènkù miɛkɛ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: N yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì! Kɛ̀ Sɑurii wɛ̃ɛ̃tɛní kɛ̀ Dɑfitii nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ,
10kɛ́nɑ́kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ yie mbɛ̀ɛ̀ tu n wɑnti ɑ kó mɛyɛi mbɛ kpɛti?
11A yɑ̀mu yíe nnɛ̀ ɑ nuɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ n duɔ́, bɛ̀ do n tiémmu kutɑ̃dènkù miɛkɛ kɛ tú n dɑ kuɔ kɛ̀ n dɑ coo nkɛ tú m bɑ́ɑ́ dɑɑ́ n nɔ̀ùtɛ̀ ɑ ĩ́nkɛ̀ kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɑ̀ɑ tu okpɑ̀ɑ̀tì.
12Okpɑ̀ɑ̀tì wéntɛ́ n kèétɛ́mɛ̀ ɑ yɑɑ̀bòrì kɛ pikú, m mɛ nkèétɛ́mɛ̀ ɑ yɑɑ̀bòrì mɑ́ɑ̀ kɛ í dɑ kùɔ, ɑ yɑ̀mu n yí dɔ́mɛ̀ kɛ́ dɑ kuɔ yoo n dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi, n yí dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ n wɑnti kɛ bo n kuɔ.
13Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bo ti pútɛ́ mí nnɛ̀ fɔ̃́ nkuù bo kpɑ n kpɑ̀nnì, m bɑ́ɑ́ dɑɑ́ n nɔ̀ùtɛ̀ ɑ ĩ́nkɛ̀.
14Dikotinùù mɑrì tu: Kuyonku bonní bɛnitiyonkubɛ borɛ̀ ndɛ. Mí mmɛ bɑ́ɑ́ dɑɑ́ n nɔ̀ùtɛ̀ ɑ ĩ́nkɛ̀.
15Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì wɑnti we? Weninwe ɑ bɛtìmɛ̀ mí ndɛmɔcírɛ̀, mí nfɛnɑcɛ́kɔ̀fɑ̀ɑ̀?
16Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bo ti pútɛ́, kuù bo ti wéntɛ́, kù n kónnɛ́ kɛ́ m pɑtɛ nɛ̀ fɔ̃́!
17Dɑfiti bɛ́i ndìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: M birɛ Dɑfiti fɔ̃́ɔ̃̀ n nɑ̀ɑ́nɑ́ɑ̀? Kɛ́kuɔ́ mmɛdiɛ̀,
18kɛ́nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: A tú onitisɑ̀ù nwe kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́, ɑ n wɑntinɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ kɛ̀ n dɑ wɑntinɛ̀ mɛyɛi.

19A m bɛnkɛmu yíe nhɑ n dɔ́nɛ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nni nhɑ̃nnɛ́mu ɑ nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ yíe, ɑ mɛ nyí n kùɔ.
20Òmɔù ɔ̃ɔ̃ í nyɑ̀ o dootitɔù kóò yóu kòo ítɛ́. Ti yiɛ̀ nKuyie ndɑ yietí mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ yíe.
21N yɛ̃́mu kɛ dò nfɔ̃́ɔ̃̀ yóó di Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀tì, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó tì tiekɛ.
22Di mmɔ̀nnì bɛ́i nkɛ́yú nti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ dɔ̀, ɑ í yóó kuɔ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ n yɑɑ̀bí n kṹṹ nkó difɔ̃nkúò kɛ̀ n yètìrìi kpɑ́nnɛ́.
23Kɛ̀ Dɑfitii pɑrìkɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, kɛ́deè kɛ̀ Sɑurii kò. Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ bɛ̀ do sɔri dɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀.