Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑuri do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie... kɛ́di tikpɑ̀tì kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀,
2kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), kɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (2000) nhò bonɛ̀ Mikimɑsi Betɛɛdi tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ tɛkɔùpíítɛ̀ (1000) tɛtɛ̀ mbonɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ Kibeɑ Bɛnsɑmɛɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. Kɛ̀ Sɑurii kpɛ̃nnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ bɑ́ wè o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
3Diyiè mɑrì kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ do mudoò Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ wèè bo Kibeɑ kóò kùɔ. Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ tì kèè kɛ̀ bɛ miɛkɛ ncɔ́ú nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ̀ Sɑurii kɔnnɛ́ ditɑ̃tɛheù kɛ dɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu tì kèè. Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Sɑuri kùɔmɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀. Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu tíí nSɑuri borɛ̀ Kidikɑɑdi.
5Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ múnkɛɛ bɑ́ɑ́tí kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́mmɔkɛ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ sikɔupísìkuɔ̀ (6000) nɛ̀ si dèèbɛ̀, kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nsũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mubirímú, kɛ́bɑ́tɛ́ Mikimɑsi Bɛti-Afɛnni diyiè yiɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
6Isidɑyɛɛribɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ bɛ̀ pɑ̀kɛ́mɛ̀mu kɛ́ncokù kɛ tɑɑ̀ titɑ̃dèntì nɛ̀ yɛfɔ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ yɛpèrɛ̀ fíè nnɛ̀ yɛbèmbíè nkó ifɔ̃ti kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do bɛ̀ ɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀.
7Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ sei Suditɛ̃ɛ̃ kɛ bo sɔri Kɑdi nɛ̀ Kɑdɑɑdi bɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. Kɛ̀ Sɑuri bɑɑ bo Kidikɑɑdi kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kpeutí nɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́.
8Kɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ Sɑmmuyɛɛri kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, kòò bɛ̀ bennɛ́ dìì mɔ̀nnì ndɔ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́, kòo mu nyí tùɔ̀kɛní Kidikɑɑdi, kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi ketɛ́ kɛ́ncíɛ́rì kɛ yóu Sɑuri.
9Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Tɔnɛ̀ní iwũɔ̃ kɛ̀ n fíé Kuyie nkɛ́tuɔ nkɛ́fíénɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi. Mɛm̀mɛ ò ì fìémɛ̀ Kuyie.
10Ò tùɔ ndìì mɔ̀nnì dɛ kó iwũɔ̃ kɛ́deè kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii tuɔkɛní kɛ̀ Sɑurii yɛ̀nní kóò co kɛ bo ò dɔu.
11Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii ò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ bɑ? Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: N yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ n yóumɛ̀ mmɛ kɛ cíɛ̀rì, ɑ mɔ́mmuɔ nhɑ mɛ nyí tùɔ̀kɛní ɑ m bennɛ́ dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tìkú Mikimɑsi.
12Kɛ̀ n yĩ̀ɛ̃̀kù Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ yɑ̀ɑ̀ bo kɔtɛnímɛ̀ kɛ́ ti do Kidikɑɑdi bɑ́ ti mu nyí beé ti Yiɛ̀ nKuyie, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóu kɛ fìé m mɔ́mmuɔ nKuyie nyiwũɔ̃ kɛ tùɔ.
13Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ dɛyɛinkpɛrɛ ndɛ bɑ́ ɑ í pĩ nti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ dìì nùù, kɑ̀ɑ do tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ dìì nùù, ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛɛ̀ nɑ ntú tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
14Di mmɔ̀nnì ɑ kpɑ̀tì tɛ̃́nkɛ í yóó mɔntɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́mu ku yɛ̀mmɛ̀ kóo nìtì kòò bo ntú ku nìtìbɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì ɑ í tũ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ tì.
15Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii ítɛ́ Kidikɑɑdi kɛ́kɔtɛ Kibeɑ Bɛnsɑmɛɛ kó kutempɛ̃. Kɛ̀ Sɑurii kɑɑ mbɛnìtìbɛ̀ ò kpɑɑ́nɛ̀ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔusìkuɔ̀ (600) kɛ bo kɔtɛ kɛ́mɑ́útɛ́nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ Kibeɑ Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ mmiɛkɛ.
16Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò kpɑɑ́nɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo Kibeɑ Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ nkɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɑ̀tɛ́ kɛ bo Mikimɑsi.
17Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ totɛ́ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ diketirìi kétɛ́ kɛ́nwetí Ɔfidɑɑ Suɑdi ɛì bíɛ́kɛ̀.
18Kɛ̀ didɛ́rìi wetínnɛ́ Bɛti-Onɔɔ kɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì mbo ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ wetí bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku bɛ̀ tu dɛ̀ Yɛkoutɛ kó kubiriku dikpɑ́ɑ̀ bíɛ́kɛ̀.
19Bɛmɑ́ɑ́bɛ̀ do í bo Isidɑyɛɛribɛ ɛì dimɔu miɛkɛ kɛ yɛ̃́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ do yetɛmɛ̀ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mmɑ́ɑ́tí yɛse nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀.

20Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nkɔrì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ borɛ̀ ndɛ kɛ nɛtírí bɛ nɑɑkɑ̃ nɛ̀ bɛ tũ̀kusi nɛ̀ bɛ pɛ̃ɛ̃́.
21Kɛ̀ bɛ̀ níí ndò nkɛ́yietí idíítí mɑì kɛ nɛ́ nɑ kɛ́nɛtɛ́ bɛ tɔ̃nnɛntì: Yɛnɑɑkɑ̃ nɛ̀ sipɛ̃ɛ̃́ nɛ̀ sitũ̀kusi nɛ̀ sikɑ̃ũ.
22Mudoò kó diyiè kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔ́ntɛ́ tikpɑ̀rìnɛntì, Sɑuri nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛɛ̀ nkpɑɑ́ mɔkɛ yɛse nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀.
23Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì mɑrìi kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Mikimɑsi tɑ̃rì.