Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beee gbɛra Dauda zĩ̀ blè Filisitininↄa à ń búsa à ń mɛɛwi Gata sìḿma.
2À zĩ̀ blè Mↄabunↄa, ben à tò aↄ̃ dàɛ kↄ̃ saɛ tↄↄtɛ. À bà yↄ̃̀ḿma. Tó à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bà plaa dagura dɛ̀dɛ, è gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bà do dagura tó bɛ̃ɛ. Ben Mↄabunↄ gↄ̃̀ Dauda zↄ̀blerinↄ ũ, ben aↄ̃ègↄ̃ tángba kpaanɛ.
3Dauda zĩ̀ blè Reobo nɛ́ Adadɛza, Zoba kínaa, gurↄↄ kɛ̀ kí pì ɛ̀ara èe gaa ↄ tↄ̃ Yuflati swasaɛdeenↄa.
4Ben à à sↄ̃goronↄ kũ̀kũ mɛ̀n wàa sↄↄro kↄ̃n sↄ̃gorodeenↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ swɛɛplaa kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ kɛ̀sɛnↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ baro. Ben à ń sↄ̃nↄ gbátĩkyanↄ zↄ̃̀zↄ̃ píngi, mɛ̀n basↄↄro bé aↄ̃ bↄ̀.
5Siria kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Damasakunↄ mↄ̀ ↄ da Adadɛzaa, ben Dauda ń gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn bↄrↄ baro awɛɛplaa.
6À gudãkparinↄ dìɛdiɛ Siria bùsun, ben aↄ̃ gↄ̃̀ à zↄ̀blerinↄ ũ, aↄ̃ègↄ̃ tángba kpaanɛ. Dii tò Dauda zĩ̀ blè guu kɛ̀ à gàan píngi.
7Dauda Adadɛza ìbanↄ vura sɛngbangonↄ sɛ̀ɛ à tào Yerusalɛmu.
8À mↄ̀gotɛ̃ sɛ̀ɛ bítabita Adadɛza wɛ́tɛ kɛ̀ wè sísi Teba kↄ̃n Berotaio guu.
9Kɛ̀ Amata kí Tou mà Dauda zĩ̀ blè Adadɛza zĩ̀kpɛɛnↄa ń píngi,
10ben à a nɛ́ Adoramu zĩ̀ ì kpáa. À à sáabu kpà zĩ̀ kɛ̀ à blè Adadɛzaa yãnzi, zaakɛ Tou zĩ̀ kào yã. Adoramu mↄ̀ kↄ̃n vura pↄ́nↄ kↄ̃n kondogi pↄ́nↄ kↄ̃n mↄ̀gotɛ̃ pↄ́nↄ,
11ben kí Dauda kàɛ Dii pↄ́ ũ lán à kɛ̀ kↄ̃n borii kɛ̀ à gbãaa blèḿmanↄ kondogi pↄ́nↄ kↄ̃n vura pↄ́nↄo nà píngi,
12Ɛdↄmunↄ kↄ̃n Mↄabunↄ kↄ̃n Amↄninↄ kↄ̃n Filisitininↄ kↄ̃n Amalɛkinↄ. Lɛn à kɛ̀ lɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à sì Zoba kí Adadɛza, Reobo nɛ́ao.
13Lɛn Dauda tↄ́ bↄ̀ lɛ. Kɛ̀ à zĩ̀ blè Sirianↄa à sù, à Ɛdↄmunↄ dɛ̀dɛ Guzurɛ Wisideen gↄ̃ↄn bↄrↄ baro plaasai.
14Ben à gudãkparinↄ dìɛdiɛ Ɛdↄmu bùsun dↄ, ben Ɛdↄmu pìnↄ gↄ̃̀ à zↄ̀blerinↄ ũ. Guu kɛ̀ Dauda gàan píngi Dii è tó à zĩ̀ blemɛ.
15Daudan Isaraili bori píngi kína ũ, à yã maaa kɛ̀ a gbɛ̃nↄnɛ a zɛ́a.
16Zeruya nɛ́ Yoabun zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi ũ. Ailudi nɛ́ Yosafatan baarukpari ũ.
17Aitubu nɛ́ Zadↄki kↄ̃n Abiata nɛ́ Aimɛlɛkion sa'orikinↄ ũ. Serayan takadakɛ̃ri ũ.
18Yoyada nɛ́ Bɛnayan dogarinↄ gbɛ̃nsi ũ. Dauda zĩnda nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn a kpàasinↄ ũ.