Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai murinai Davida ese Pilistia taudia ia tuari henia lou, ia halusidia, bona edia siahu Israela taudia edia latanai ia haorea.
2Davida ese danu Moaba taudia ia halusia, bona ia ese ia oda henidia, tano dekenai idia hekure diho. Vadaeni hahetoho varo dekena amo, idia toi toi ibounai dekena amo rua rua dekenai maka ia atoa, bona maka abia taudia ia hamasea. Idia toi toi ibounai dekena amo tamona tamona sibona idia mauri. Vadaeni inai do mauri taudia be Davida ena siahu henunai idia noho, bona idia ese ia dekenai takisi idia henia.
3Davida ese danu Hadadesa Rehoba, Soba ena king ia halusia. Unai neganai king Hadadesa bona iena tuari taudia be Euperate Sinavai ena tano abia lou totona idia raka mai. To Davida ena orea taudia ese unai orea idia tuari henia, bona idia halusia.
4Davida ese hosi idia guia taudia 1700 bona aena dekenai raka taudia 20,000 Hadadesa dekena amo ia abia mauri. Davida ese danu kariota edia hosi ibounai edia mamuna varovaro ia utua, to iena kariota totona hosi ibounai 200 edia mamuna varovaro ia utua lasi.
5Suria taudia ese king Hadadesa durua totona Damaseko dekena amo idia mai neganai, Davida ese Suria tuari taudia ibounai 22,000 ia alaia mase.
6Vadaeni Davida ese iena tuari orea haida Suria taudia edia tano Damaseko kahana dekenai ia siaia, bona Suria taudia be Davida ena siahu henunai idia noho, bona ia dekenai takisi idia henia. Lohiabada ese Davida dekenai kwalimu ia henia ia lao gabudia ibounai dekenai.
7Davida ese golo kesi gaudia, Hadadesa ena hesiai taudia idia huaia gaudia ia abia, Ierusalema dekenai ia abia lao.
8Hadadesa ena hanua rua, Beta bona Berotai dekena amo, king Davida ese auri laboralabora momo herea ia abia.
9King Toi, Hamata ena king, be sivarai ia kamonai Davida ese Hadadesa ena tuari orea ia halusia vadaeni.
10Vadaeni Toi ese iena natuna Iorama be king Davida dekenai ia siaia lao, iena kwalimu dainai do ia hanamoa totona. Badina be unai Hadadesa be nega momo Toi danu idia tuari. Iorama ese Davida dekenai harihari gaudia ia henia, golo, siliva, bona auri laboralabora dekenai karaia gaudia.
11King Davida ese inai gaudia ia hahelagaia, Lohiabada ena. Ma ia halusia vadaeni bese haida danu dekena amo ia abia golo bona siliva danu Lohiabada henia totona, be Davida ese ia hahelagaia.
12Unai besedia be inai: Edoma, Moaba, Amono, Pilistia, Amaleka. Hadadesa Rehoba, Soba ena king, dekena amo ia abia kohu danu ia ese ia hahelagaia, Lohiabada ena.
13Davida ese sibona ena ladana ma ia habadaia, badina be ia ese Edoma taudia 18,000 ia alaia mase Damena Koura dekenai.
14Bona unai tuari dekena amo ia giroa mai neganai, iena tuari orea haida ma Edoma tano dekenai do idia noho totona ia siaia, bona Edoma taudia be Davida ena siahu henunai idia noho. Lohiabada ese Davida dekenai kwalimu ia henia, ia lao gabudia ibounai dekenai.
15Unai dainai Davida ese Israela ena kahana ibounai ia biagua, bona taunimanima ibounai ia kota henidia mai maoromaoro bona mai momokani danu.
16Ioaba Seruia be tuari taudia edia biaguna badana, bona Iehosapata Ahiluda ese Davida ena basileia ena buka torea gaukara ia naria.
17Sadoka Ahitubu bona Ahimeleka Abiatara be hahelagaia taudia, bona Seraia be buka torea tauna.
18Benaia Iehoiada be Kerete taudia bona Pelete taudia, Davida ena gima taudia, edia biaguna. Davida ena natuna tau be hahelagaia taudia idia halaoa.