Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Davidi zĩblè Filitɛ̃ↄwa à ń busa à ń mɛɛwia Gata sìmá.
2À zĩblè Mↄabuↄwa, ↄ̃ a tò aa wùlɛ kↄ̃ saɛ tↄↄlɛ, à ba yↄ̃̀má. Tó à bà pla zãnguo dɛ̀dɛ, ì bà do zãnguo to bɛ̃́ɛ. Ɔ̃ Mↄabuↄ gↄ̃̀ Davidi zↄ̀blenaↄ ũ, ↄ̃ aaìↄ falubↄɛ̀.
3Davidi zĩblè Leobɛ nɛ́ Adadɛzɛɛ, Zoba kíawa, gↄↄ pↄ́ kípi ɛ̀a lɛ́ gɛ́ ↄtↄ̃ↄlɛi Uflata swasaɛdeↄwa.
4Ɔ̃ à aà sↄ̃́goↄ kũ̀kũ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo (1.000) ń sↄ̃́godeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi (70.000) ń kɛ̀sɛdeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao (20.000). Ɔ̃ à ń sↄ̃́ↄ kĩzã zↄ̃̀zↄ̃ píi, mɛ̀n basↄo mɛ́ è bↄ̀.
5Sili pↄ́ kú Damasiↄ mↄ̀ dↄi Adadɛzɛɛlɛ, ↄ̃ Davidi ń gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plao (22.000).
6À gudↄ̃anaↄ dìlɛdilɛ Sili bùsuu, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà zↄ̀blenaↄ ũ, aaìↄ falubↄɛ̀. Dii tò Davidi zĩblè gu pↄ́ à gɛ̀u píi.
7Davidi Adadɛzɛɛ ìwaↄ vua sɛ̀ngbao sɛ̀lɛ à tàò Yelusalɛũ.
8À mↄgotɛ̃ sɛ̀lɛ zↄ̃ↄzↄ̃ↄ Adadɛzɛɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Teba ń Belotaio guu.
9Kɛ́ Amata kí Tou mà Davidi zĩblè Adadɛzɛɛ zĩgↄ̃ↄwa píi,
10ↄ̃ à a nɛ́ Adolaũ zĩ̀ fↄkpaiwà. À aà sáaukpà zĩ pↄ́ a blè Adadɛzɛɛwa yã́i, asa Tou zĩkàaànↄ yãaɛ. Adolaũ mↄ̀ ń vua pↄ́ↄ ń ã́nusu pↄ́ↄ ń mↄgotɛ̃ pↄ́ↄ,
11ↄ̃ kí Davidi kàlɛ Dii pↄ́ ũ, lá a kɛ̀ ń bui pↄ́ à gbãablèmáↄ ã́nusuↄ ń vuaↄwa píi,
12Ɛdↄũↄ ń Mↄabuↄ ń Amↄniↄ ń Filitɛ̃ↄ ń Amalɛkiↄ. Màa a kɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ a sì Zoba kí Adadɛzɛɛ, Leobɛ nɛ́wao.
13Beewa ↄ̃ Davidi tↄbↄ̀. Kɛ́ à zĩblè Siliↄwa à sù, à Ɛdↄũↄ dɛ̀dɛ Guzulɛ Wisideu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao plasai (18.000).
14Ɔ̃ à gudↄ̃anaↄ dìlɛdilɛ Ɛdↄũ bùsuu lↄ, ↄ̃ Ɛdↄũpiↄ gↄ̃̀ aà zↄ̀blenaↄ ũ. Gu pↄ́ Davidi gɛ̀u píi Dii tò à zĩblèɛ.
15Davidi mɛ́ Isaili bui píi kía ũ, à yãmaakɛ̀ a gbɛ̃́ↄnɛ a zɛ́wa.
16Zeluia nɛ́ Yoabu mɛ́ aà zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. Ailudi nɛ́ Yosafa mɛ́ aà kpàwakɛna ũ.
17Aitubu nɛ́ Zadoki ń Abiataa nɛ́ Aimɛlɛkio mɛ́ sa'onkiaↄ ũ. Selaia mɛ́ aà lakɛ̃na ũ.
18Yoiada nɛ́ Benaia mɛ́ aà dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Davidipi zĩa nɛgↄ̃ɛↄ mɛ́ aà kwàasiↄ ũ.