Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Samuel

2 Samuel 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Human niini nahitabo nga gisulong ni David ang mga Filistihanon ug gibuntog niya sila, busa nailog ni David ang Gat ug ang matag baryo niini nga sakop sa mga Filistihanon.
2Unya gibuntog usab niya ang Moab ug gipangsukod ang ilang mga kalalakin-an pinaagi sa paghigda sa yuta. Gisukod niya sila sa duha ka sukod aron patyon, ug ang usa ka linya pagabuhion. Busa ang mga Moabihanon nahimong sulugoon ni David ug nagsugod paghatag kaniyag buhis.
3Unya gibuntog ni David si Hadadezer ang anak ni Rehob, ang hari sa Zoba, samtang nagpadulong si Hadadezer aron kuhaon pagbalik ang iyang pagdumala hangtod sa Suba sa Eufrates.
4Nailog ni David gikan kaniya ang 1, 700 ka mga karwahi ug 20, 000 ka mga nagmartsa nga mga sundalo. Gipangpiangan ni David ang tanan nga kinarwahiang mga kabayo, apan naggahin siya gikan kanila ug usa ka gatos ka mga karwahe.
5Sa dihang miabot ang mga Arameanhon nga taga-Damasco aron pagtabang kang Hadadezer nga hari sa Zoba, gipamatay ni David ang 22, 000 ka mga Arameanhon nga kalalakin-an.
6Unya gibutangan ni David ug mga kampo ang Aram nga sakop sa Damasco, ug nahimo niyang mga sulugoon ang mga Arameanhon ug naghatag kaniyag buhis. Gihatagan ug kadaogan ni Yahweh si David bisan asa siya moadto.
7Gikuha ni David ang mga bulawan nga taming nga anaa sa mga sulugoon ni Hadadezer ug gidala nila kini ngadto sa Jerusalem.
8Gikuha usab ni Haring David ang labihan ka daghan nga mga bronsi, gikan sa Beta ug Berotai, nga mga siyudad ni Hadadezer.
9Sa dihang nakadungog si Tou nga hari sa Hamat, nga napildi ni haring David ang tanang kasundalohan ni Hadadezer,
10gipadala ni Tou ang iyang anak nga si Hadoram ngadto kang Haring David aron sa pagtimbaya ug pagpanalangin kaniya. Tungod kay gipildi ni David si Hadadezer, ug tungod kay si Hadadeser nakig-away man batok kang Tuo. Nagdala si Hadoram ngadto kaniya ug mga butang sama sa plata, bulawan, ug mga bronsi.
11Gihalad ni Haring David kining mga butanga ngadto kang Yahweh, uban ang mga plata ug bulawan nga gikan sa tanang nasod nga iyang nabuntog—
12gikan sa Aram, Moab, sa katawhan sa Ammon, sa Filistihanon, ug sa Amalek, uban ang tanang mga maayong butang nga inilog ni Hadadezer nga anak ni Rehob, ang hari sa Zoba.
13Nabantog ang ngalan ni David tungod sa pagbuntog niya sa mga Arameanhon didto sa walog sa Asin, uban sa ilang 18, 000 ka mga kalalakin-an.
14Gibutangan niyag mga kampo ang tibuok nga Edom, ug ang tanan nga Edomihanon nahimo niyang sulugoon. Gihatagan ug kadaogan ni Yahweh si David bisan asa siya moadto.
15Naghari si David sa tibuok Israel, ug gipatuman niya ang kaangayan ug katarong sa tibuok niyang katawhan.
16Si Joab nga anak ni Zeruia mao ang pangulo sa kasundalohan, ug si Jehosapat nga anak ni Ahilud mao ang tigpamaba.
17Si Zadok nga anak ni Ahitub ug Ahimelec nga anak ni Abiatar mao ang mga pari, ug si Seraia mao ang manunulat sa balaod.
18Si Benaia nga anak ni Jehoiada mao ang tigpatigayon sa mga Keretihanon ug mga Peletihanon, ug ang mga anak ni David mao ang pangulo sa mga magtatambag sa hari.